Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 december 2018
gepubliceerd op 01 februari 2019

Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Subito 10 euro", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2018015331
pub.
01/02/2019
prom.
19/12/2018
ELI
eli/besluit/2018/12/19/2018015331/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

19 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Subito 10 euro", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij sluiten tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3, § 1, eerste lid, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002 en de wet van 10 januari 2010, en artikel 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;

Overwegende het koninklijk besluit van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 04/05/2018 numac 2018011735 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij in de vorm van loterijen met biljetten sluiten tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij in de vorm van loterijen met biljetten;

Overwegende dat het Comité Verantwoord Spel, bedoeld in artikel 7 van het beheerscontract gesloten tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij op 26 juli 2016 en goedgekeurd bij koninklijk besluit van 30 augustus 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 16/09/2016 numac 2016003279 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht sluiten, een gunstig advies heeft gegeven op 24 september 2018;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 12 november 2018 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Begroting en Ambtenarenzaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De loterij met biljetten "Subito 10 euro" is een loterij georganiseerd door de Nationale Loterij. Ze wordt georganiseerd overeenkomstig het koninklijk besluit van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 04/05/2018 numac 2018011735 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij in de vorm van loterijen met biljetten sluiten tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij in de vorm van loterijen met biljetten.

Het aantal biljetten van elke uitgifte van "Subito 10 euro" wordt door de Nationale Loterij vastgesteld op 1.500.000 of op veelvouden van 1.500.000.

De verkoopprijs van een biljet is vastgelegd op 10 euro.

Art. 2.Voor iedere hoeveelheid van 1.500.000 uitgegeven biljetten wordt het aantal loten bepaald op 675.000, die worden verdeeld volgens onderstaande tabel :

Aantal loten - Nombre de lots

Bedrag van de loten (euro) - Montant des lots (euros)

Totaal bedrag van de loten (euro) - Montant total des lots (euros)

1 winstkans op - 1 chance de gain sur

1

400.000

400.000

1.500.000

15

10.000

150.000

100.000

4.000

40

160.000

375

30.000

30

900.000

50

328.000

20

6.560.000

4,57

10.000

15

150.000

150

220.000

10

2.200.000

6,82

82.984

5

414.920

18,08

TOTAAL TOTAL 675.000

TOTAAL TOTAL 10.934.920

TOTAAL TOTAL 2,22


Art. 3.§ 1. Voor de toepassing van de artikelen 4 tot 8 dienen de volgende begrippen te worden verklaard: 1° "speelzone": een afgebakende en met een ondoorzichtige, af te krassen deklaag bedekte zone waarop, louter ter illustratie of ter informatie, een foto, een tekening, een grafische voorstelling of om het even welke andere vermelding kan staan waarmee de speelzone wordt geïdentificeerd;2° "spelsymbool": een letter, een woord, een cijfer, een getal, een lotenbedrag, een afbeelding, een grafische voorstelling, een tekening, een foto, een eenkleurige of tweekleurige figuur, of om het even welk ander teken van welke aard ook. Ieder spelsymbool bedoeld in het eerste lid, 2°, kan bestaan uit verschillende grafische, figuratieve, fotografische of andere elementen, die samen een ondeelbaar geheel vormen en niet afzonderlijk als spelsymbolen mogen worden beschouwd.

Art. 4.De voorkant van het biljet geeft vier afgebakende speelzones te zien die respectievelijk "Spel - Jeu - Spiel 1", "Spel - Jeu - Spiel 2", "Spel - Jeu - Spiel 3" en "Spel - Jeu - Spiel 4" worden genoemd. Die specifieke vermeldingen kunnen zich bevinden op of in de buurt van de ondoorzichtige deklaag waarmee de speelzones worden bedekt.

Art. 5.Na het afkrassen van de ondoorzichtige deklaag die speelzone 1 bedekt, krijgt de speler negen deels verschillende, in Arabische cijfers uitgedrukte lotenbedragen te zien, die werden gekozen uit de in artikel 2 bedoelde loten.

De in het eerste lid bedoelde speelzone is een winnende speelzone wanneer ze driemaal hetzelfde bedrag bevat. In dat geval wordt dat bedrag eenmaal aan die speelzone toegekend.

Wanneer de speelzone een winnende speelzone is, bevat ze nooit meer dan één enkele reeks met drie identieke bedragen.

Wanneer de speelzone geen drie identieke bedragen bevat, is ze altijd een niet-winnende speelzone.

Art. 6.§ 1. Na het afkrassen van de ondoorzichtige deklaag die de speelzone 2, 3 en 4 bedekt, krijgt de speler in elk van die speelzones negen deels verschillende spelsymbolen te zien. De aard van de gebruikte spelsymbolen is in elk spel verschillend. § 2. Speelzone 2 is een winnende speelzone wanneer ze drie identieke spelsymbolen bevat. In dat geval wordt aan die speelzone het in Arabische cijfers uitgedrukte bedrag toegewezen dat in die speelzone wordt vermeld. Dat bedrag werd gekozen uit de in artikel 2 bedoelde lotenbedragen.

Wanneer speelzone 2 geen drie identieke spelsymbolen bevat, is ze altijd een verliezende speelzone. § 3. Speelzone 3 is een winnende speelzone wanneer ze drie identieke spelsymbolen bevat. In dat geval wordt aan die speelzone het in Arabische cijfers uitgedrukte bedrag toegewezen dat in die speelzone wordt vermeld. Dat bedrag werd gekozen uit de in artikel 2 bedoelde lotenbedragen.

Wanneer speelzone 3 geen drie identieke spelsymbolen bevat, is ze altijd een verliezende speelzone. § 4. Wanneer speelzone 2 of 3 een winnend spel is, kan er nooit meer dan één reeks van drie identieke spelsymbolen worden aangetroffen. § 5. Speelzone 4 levert de volgende lotenbedragen op: 1° 10 euro, wanneer van de negen spelsymbolen, het spelsymbool "hart" drie keer wordt weergegeven;2° 20 euro, wanneer van de negen spelsymbolen, het spelsymbool "valies" drie keer wordt weergegeven;3° 30 euro, wanneer van de negen spelsymbolen, het spelsymbool "zonnebril" drie keer wordt weergegeven;4° 40 euro, wanneer van de negen spelsymbolen, het spelsymbool "zon" drie keer wordt weergegeven; 5° 10.000 euro, wanneer van de negen spelsymbolen, het spelsymbool "smiley" drie keer wordt weergegeven; 6° 400.000 euro, wanneer van de negen spelsymbolen, het spelsymbool "bloem" drie keer wordt weergegeven.

In de buurt van speelzone 4 staat er op duidelijk zichtbare wijze een legende waarin de zes in het eerste lid bedoelde winstmogelijkheden worden opgelijst alsook het lotenbedrag dat door elk van die winstmogelijkheden wordt toegewezen.

Wanneer speelzone 4 een winnend spel is, kan er nooit meer dan één reeks van drie identieke spelsymbolen worden aangetroffen.

Speelzone 4 is altijd een verliezend spel wanneer het geen enkele van de zes in het eerste lid bedoelde gevallen bevat.

Art. 7.§ 1. Een biljet waaraan een lotenbedrag wordt toegekend, kan één, twee of drie winnende speelzones bevatten. In de 2 laatste gevallen worden de lotenbedragen samengeteld. § 2. Wanneer er aan een biljet een lot wordt toegekend ter waarde van de volgende bedragen: 1° 5, 40, 10.000, of 400.000 euro, dan bevat dat biljet uitsluitend één enkele winnende speelzone; 2° 10 euro, dan bevat dat biljet ofwel één winnende speelzone waaraan dat bedrag van 10 euro wordt toegekend, ofwel twee winnende speelzones waaraan telkens 5 euro wordt toegekend;3° 15 euro, dan bevat dat biljet ofwel één winnende speelzone waaraan dat bedrag van 15 euro wordt toegekend, ofwel twee winnende speelzones waaraan respectievelijk 5 en 10 euro worden toegekend;4° 20 euro, dan bevat dat biljet ofwel één winnende speelzone waaraan dat bedrag van 20 euro wordt toegekend, ofwel twee winnende speelzones waaraan respectievelijk 15 en 5 euro worden toegekend, ofwel drie winnende speelzones waaraan respectievelijk 5, 5 en 10 euro worden toegekend;5° 30 euro, dan bevat dat biljet ofwel één winnende speelzone waaraan dat bedrag van 30 euro wordt toegekend, ofwel twee winnende speelzones waaraan respectievelijk 20 en 10 euro worden toegekend, ofwel drie winnende speelzones waaraan telkens 10 euro wordt toegekend.

Art. 8.Voor de toepassing van het procedé dat garandeert dat de biljetten waarmee kleine lotenbedragen worden toegewezen, evenwichtig worden verdeeld over alle gedrukte biljetten, worden de kleine lotenbedragen vastgesteld op een bedrag per lot dat niet hoger is dan 20 euro. De som van de kleine lotenbedragen die toegekend worden aan de biljetten die tot eenzelfde in cellofaan verpakt pakje behoren, stemt overeen met een door de Nationale Loterij vastgesteld bedrag dat niet minder mag bedragen dan 85 euro.

Art. 9.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 10.De minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 december 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting en Ambtenarenzaken, S. WILMES

^