Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 december 2017
gepubliceerd op 19 januari 2018

Koninklijk besluit houdende machtiging tot hoogdringende onteigening met onmiddellijke inbezitneming ten algemene nutte van een perceel bestaande uit twee onroerende goederen ten behoeve van de Belgische Staat, voor wie de Regie der Gebouwen optreedt

bron
regie der gebouwen
numac
2018030021
pub.
19/01/2018
prom.
19/12/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 DECEMBER 2017. - Koninklijk besluit houdende machtiging tot hoogdringende onteigening met onmiddellijke inbezitneming ten algemene nutte van een perceel bestaande uit twee onroerende goederen ten behoeve van de Belgische Staat, voor wie de Regie der Gebouwen optreedt


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 26 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemene nutte, gewijzigd door de wet van 6 april 2000;

Gelet op de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de beslissing van de Minister bevoegd voor de Regie der Gebouwen van 30 maart 2017 waarbij deze zijn goedkeuring verleende aan het lanceren van een onteigeningsprocedure betreffende het gebouw gelegen Hertogstraat 53 te Brussel, kadastraal gekend als een deel van Brussel 4de afdeling, perceel nummer 124 E. Dit gebouw is heden ten dagen nog verbonden met het gebouw gelegen te Wetstraat 22-24 en Regentlaan 36. De opsplitsing gebeurt in overeenstemming met de plannen hier in bijlage bijgevoegd. De opsplitsing gebeurt ook op ondergrondse niveaus (-1 en -2) waar de parking zicht bevindt en aan de vergaderzalen aan de achterkant van de Wetstraat 22-24. De kosten voor de opsplitsingwerken zijn op kosten van de Regie der Gebouwen en kunnen ook nog na de onteigening voltooid worden. De onteigeningsprocedure werd goedgekeurd met het oog op het oprichten van een Hoofdkwartier Veiligheid en hierin het Coördinatie- en Crisiscentrum van de Regering (CC), het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse (OCAD) evenals de andere organen of instellingen die gespecialiseerd zijn inzake veiligheid en criminaliteit en de kabinetten van de ministers die in de eerste plaats bij deze materies betrokken zijn, te huisvesten;

Gelet op het bij dit besluit gevoegde onteigeningsplan;

Overwegende dat het, mede gelet op de gewijzigde behoefte, noodzakelijk is het Coördinatie- en Crisiscentrum van de Regering (CC) en het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse (OCAD) op duurzame en aangepaste wijze te (her)huisvesten, in een infrastructuur die beantwoordt aan de noodzakelijke vereisten inzake veiligheid, toegankelijkheid, moderniteit, continuïteit en communicatie;

Overwegende dat bovengenoemde vereisten eveneens gelden voor de herhuisvesting van andere organen of instellingen die gespecialiseerd zijn inzake veiligheid en criminaliteit en de kabinetten van de ministers die in de eerste plaats bij deze materies betrokken zijn;

Overwegende dat enkel de huisvesting in een Staatseigendom daartoe de nodige garanties kan bieden;

Overwegende dat het gebouw gelegen Hertogstraat 53 te Brussel alle eigenschappen bezitten om aan de hierboven vermelde vereisten te kunnen beantwoorden en bijgevolg uitermate geschikt zijn voor de huisvesting van de betrokken diensten;

Overwegend de huurovereenkomst van het gebouw waar het CC (Hertogstraat 53) gehuisvest is op 14.04.2018 afloopt.

Overwegende dat de onteigening van het geheel van de site toelaat om over te gaan tot een herontwikkeling in fases, zodat de continuïteit van de diensten gewaarborgd blijft;

Overwegende dat de onteigening van het geheel van de site de ontwikkeling toelaat van een Hoofdkwartier Veiligheid dat de overlegorganen die inzake binnenlandse veiligheid optreden gezamenlijk kan huisvesten;

Overwegende dat de onteigening van het op het onteigeningsplan aangeduide perceel bijgevolg van openbaar nut is;

Overwegende dat de onteigening van het op het onteigeningsplan aangeduide perceel van hoogdringende aard is;

Dat de hoogdringendheid is gerechtvaardigd door de omvangrijke en permanente veiligheidsrisico's waaraan de Staat het hoofd moet bieden, door de dringende nood voor de Federale Regering om te kunnen overleggen en optreden met de gespecialiseerde organen in optimale omstandigheden op technisch en logistiek vlak evenals door de noodzaak om het Crisiscentrum op de site te behouden en over te gaan tot de prioritaire herhuisvesting ervan op het Hoofdkwartier Veiligheid;

Op voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het algemeen nut vordert, met het oog op het oprichten van een Hoofdkwartier Veiligheid en hierin het Coördinatie- en Crisiscentrum van de Regering (CC), het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse (OCAD) evenals de andere organen of instellingen die gespecialiseerd zijn inzake veiligheid en criminaliteit en de kabinetten van de ministers die in de eerste plaats bij deze materies betrokken zijn, te huisvesten, de inbezitneming van het perceel grond met erop staande gebouwen, kadastraal gekend onder Brussel 4de afdeling, sectie D, perceel nummer 124 E met een totale oppervlakte van 2.896 m² voor burelen en archieven en aangeduid op het bijgevoegde onteigeningsplan nr. 1.

Art. 2.De Regie der Gebouwen wordt ertoe gemachtigd om ter verwezenlijking van de in artikel 1 bedoelde huisvesting tot onteigening over te gaan in toepassing van de procedure van hoogdringendheid overeenkomstig de wet van 26 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemene nutte.

Art. 3.Het algemeen nut vereist de onmiddellijke inbezitneming van het op het plan aangeduide perceel.

Art. 4.De Vice-Eerste Minister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, bevoegd voor de Regie der Gebouwen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 december 2017.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen J. JAMBON

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^