Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 december 2001
gepubliceerd op 19 februari 2002

- Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 november 1994 betreffende de keuring van en de handel in vlees van vrij wild

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022920
pub.
19/02/2002
prom.
19/12/2001
ELI
eli/besluit/2001/12/19/2001022920/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 DECEMBER 2001.- Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 november 1994 betreffende de keuring van en de handel in vlees van vrij wild


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 15 april 1965 betreffende de keuring van en de handel in vis, gevogelte, konijnen en wild, en tot wijziging van de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 13 juli 1981, 27 mei 1997 en 17 november 1998 en op artikel 4, gewijzigd bij de wetten van 13 juli 1981 en 27 mei 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 november 1994 betreffende de keuring van en de handel in vlees van vrij wild;

Gelet op het advies van de Raad voor veterinaire keuring, gegeven op 25 oktober 2000;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 6 februari 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 14 februari 2001;

Gelet op het advies van het wetenschappelijk comité, ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, gegeven op 12 maart 2001;

Gelet op de beslissing van de Ministerraad over het verzoek aan de Raad van State om advies te geven binnen een termijn van een maand;

Gelet op het advies 31.361/3 van de Raad van State, gegeven op 5 april 2001, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister bevoegd voor de Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel van het koninklijk besluit van 9 november 1994 betreffende de keuring van en de handel in vlees van vrij wild, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in a) worden de woorden « aan de verbruiker of aan de kleinhandelaar » vervangen door de woorden « aan de eindverbruiker »;2° er wordt een c bis ingevoegd, luidend als volgt : « c bis) het bereiden van maaltijden door de maaltijdbereider;».

Art. 2.Een artikel 17bis, luidend als volgt, wordt in hetzelfde besluit ingevoegd : «

Art. 17bis.Het is de detailhandelaar en de maaltijdbereider verboden zich te bevoorraden in stukken vrij wild of vlees van vrij wild zonder dat dit is gekeurd, geschikt bevonden voor menselijke consumptie en als dusdanig gemerkt. »

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2002.

Art. 4.Onze minister bevoegd voor de Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 december 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister voor Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Mevr. M. AELVOET

^