Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 december 2001
gepubliceerd op 11 januari 2002

Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Raad van Bestuur van het Paleis voor Schone Kunsten

bron
diensten van de eerste minister
numac
2001021640
pub.
11/01/2002
prom.
19/12/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 DECEMBER 2001. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Raad van Bestuur van het Paleis voor Schone Kunsten


Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 mei 1999 houdende oprichting van het Paleis voor Schone Kunsten in de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden en tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, inzonderheid op artikel 11;

Gelet op de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekking gewaarborgd wordt;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 1999 houdende vaststelling van de ministeriële bevoegdheden inzake wetenschapsbeleid, cultuur en onderwijs;

Overwegende dat er redenen zijn om artikel 3 § 1 van de wet van 16 juli 1973 toe te passen en de ideologische strekking uit te sluiten die de democratische regels niet aanvaardt of er niet mee in overeenstemming is;

Op de voordracht van Onze Minister van Wetenschappelijk Onderzoek, en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van het Paleis voor Schone Kunsten worden benoemd voor een mandaat van zes jaar, met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit : Nederlandse taalrol, in alfabetische volgorde : - de heer Marc Didden - de heer Gérard Mortier - de heer Michel Praet Franse taalrol, in alfabetische volgorde : - de heer Eric De Keuleneer - de heer Henri Ingberg - Mevr. Anne Monseu

Art. 2.Worden benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van het Paleis voor Schone Kunsten voor een mandaat van drie jaar, met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit : Nederlandse taalrol, in alfabetische volgorde : - de heer Jean-Pierre De Bandt - Mevr. Geertrui Van Rompuy-Windels - Mevr. Marleen Van Waeyenberghe Franse taalrol, in alfabetische volgorde : - de heer Jean Courtin - de heer Etienne Davignon - de heer Jean-Pierre Delaunnoy

Art. 3.Tot lid met raadgevende stem van de Raad van Bestuur van het Paleis van Schone Kunsten worden benoemd voor een mandaat van zes jaar, met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit : Nederlandse taalrol : - Mevr. Marie-Paule Quix Franse taalrol : - de heer Marc-Yes Blanpain

Art. 4.Worden benoemd tot respectievelijke voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van het Paleis voor Schone Kunsten voor de duur van hun mandaat de heren Etienne Davignon en Michel Praet.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2002.

Art. 6.Onze Minister van Wetenschappelijk Onderzoek is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 december 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Wetenschappelijk Onderzoek, Ch. PICQUE

^