Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 11 januari 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/12/2001 pub. 11/01/2002 numac 2001003590 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking en ministerie van financien 19 DECEMBER 2001 - Wet betreffende de bijdrage van België aan de zevende wedersamenstelling van de werkmiddelen van het Aziatisch Ontwikkelingsfonds

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/10/2001 pub. 11/01/2002 numac 2001000964 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 7 november 2000 houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst type koninklijk besluit prom. 11/10/2001 pub. 11/01/2002 numac 2001001041 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van Titel XI, Hoofdstuk III, van de programmawet van 2 januari 2001 type koninklijk besluit prom. 11/10/2001 pub. 11/01/2002 numac 2001001039 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 juni 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 2000 tot uitvoering van artikel 5, § 4, derde lid, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 24/01/1969 pub. 11/01/2002 numac 2001001040 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de schadevergoeding ten gunste van personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 11/10/2001 pub. 11/01/2002 numac 2001001042 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 mei 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 februari 1999 genomen tot uitvoering van artikel 57quater van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 26/11/2001 pub. 11/01/2002 numac 2001001204 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij voor de uitoefening van het parlementair onderzoek toegang wordt verleend tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen aan de Kamer van volksvertegenwoordigers en aan de Senaat evenals aan de parlementaire onderzoekscommissies, die uit hun midden worden aangesteld type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2002 numac 2001007270 bron ministerie van landsverdediging Marine. - Overgang van het kader van de beroeps- naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3688 van 11 oktober 2001, wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren bekleedt, aangeboden door va Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2002 numac 2001007271 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Vaststelling van de anciënniteit Bij koninklijk besluit nr. 3689 van 11 oktober 2001, neemt aanvullingskapitein M. Rousseaux, van het korps van de genie, anciënniteitsrang als aanvullingskapitein op 27 december 2000. Vo type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2002 numac 2001007275 bron ministerie van landsverdediging Speciale functies. - Ontslag. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit nr. 3697 van 18 oktober 2001 : Wordt kolonel met brevet van militair administrateur J. Lefevre op 1 april 2002 ontslagen uit het ambt van defensieattaché bij de Belgische Amb Wordt kolonel stafbrevethouder B. Naudts op 1 april 2002 aangewezen voor het ambt van defensieattac(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2002 numac 2001007284 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Verandering van macht Bij koninklijk besluit nr. 3709 van 29 oktober 2001, wordt kapitein-commandant J. de Staercke, van het korps van de artillerie van de landmacht op zijn aanvraag, met zijn graad en anciënniteit, overgep Voor verdere bevordering wordt hij na luitenant-ter-zee eerste klasse van de diensten P. Vandevoord(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2002 numac 2001007285 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3711 van 29 oktober 2001, wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren van d Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2002 numac 2001007286 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 3713 van 29 oktober 2001, wordt aan de heer Hubertus Daems, industrieel ingenieur, op 1 maart 2002 eervol ontslag uit zijn ambt verleend, met aanspraak op een pensioen. Hij wordt g type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2002 numac 2001007291 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 3754 van 3 november 2001, wordt benoemd tot Ridder in de ****, de ****, oorlogsinvalide 1940-1945 : de heer ****, ****.****.****. Hij zal op datum Bij koninklijk besluit ****. 3755 van 3 november 2001 wordt het **** 1940 verleend aan de(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2002 numac 2001007297 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Verandering van annciënniteit Bij koninklijk besluit nr. 3784 van 16 november 2001, neemt kapitein van het vliegwezen D. Henkens, anciënniteitsrang, als kapitein van het vliegwezen op 26 mei 1999. Voor verdere bevorder type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2002 numac 2001007300 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Intrekkingen van de graad als reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 3788 van 16 november 2001, wordt de graad als reserveofficier van de landmacht ontnomen van rechtswege op 10 november 1995 van **** ****. **** **** koninklijk besluit ****. 3789 van 16 november 2001, wordt de graad als reserveofficier van de(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2002 numac 2001007298 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Verandering van korps Bij koninklijk besluit nr. 3786 van 16 november 2001, wordt luitenant N. De Kerpel, van het korps van de artillerie, op haar aanvraag, met haar graad en haar anciënniteit overgeplaatst naar het korps v Voor verdere bevordering wordt zij na luitenant van administratie Y. Van Hoeck gerangschikt. type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2002 numac 2001007308 bron ministerie van landsverdediging Kabinet. - Speciale functie. - Ontslag. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit nr. 3811 van 29 november 2001 : Wordt generaal-majoor F. Vandingenen, op 17 december 2001 ontslagen uit het ambt van kabinetchef van de Minister van Landsverdedigin Wordt kolonel stafbrevethouder A. Lejoly, op 17 december 2001 aangewezen voor het ambt van kabinetc(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2002 numac 2001007309 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Overgang van het kader van de beroeps- naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3805 van 29 november 2001, wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren van de landmach Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2002 numac 2001007310 bron ministerie van landsverdediging Aalmoezeniersdienst. - Uittreden uit het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3807 van 29 november 2001, houden de heren Hansen, Paul-F.; Haumont, Jean-M., en Margraff, Wilhelm, J., op, vanaf 1 januari 2002, wegens het berei Zij zijn ertoe gemachtigd de titel van hun ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2002 numac 2001007312 bron ministerie van landsverdediging Marine. - Verandering van korps Bij koninklijk besluit nr. 3812 van 29 november 2001, wordt luitenant-ter-zee eerste klasse B. D'Haene, van het korps van de dekofficieren van de marine, op zijn aanvraag, met zijn graad en zijn anciënniteit, over Voor verdere bevordering wordt hij na luitenant-ter-zee eerste klasse technicus E. Dieryckxvisscher(...) type koninklijk besluit prom. 09/12/2001 pub. 11/01/2002 numac 2001021639 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van de Directeur-generaal van het Paleis van Schone Kunsten type koninklijk besluit prom. 19/12/2001 pub. 11/01/2002 numac 2001021638 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot oprichting van een paritair comité bij de naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden « Paleis voor Schone Kunsten » type koninklijk besluit prom. 14/12/2001 pub. 11/01/2002 numac 2001013228 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 79 van 16 oktober 2001, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot instelling en vaststelling, voor 2001 en 2002, van de procedure van tenuitvoerlegging en van de voorwaarden voor de toekenning van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die tewerkgesteld zijn in een bedrijfstak die niet onder een opgericht paritair comité ressorteert of wanneer het opgericht paritair comité niet werkt type koninklijk besluit prom. 19/12/2001 pub. 11/01/2002 numac 2001021641 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure tot oprichting van de naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden « Paleis voor Schone Kunsten » type koninklijk besluit prom. 19/12/2001 pub. 11/01/2002 numac 2001021640 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Raad van Bestuur van het Paleis voor Schone Kunsten type koninklijk besluit prom. 19/12/2001 pub. 11/01/2002 numac 2001021642 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende vaststelling van de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden « Paleis voor Schone Kunsten » type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2002 numac 2001022818 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 29 oktober 2001 wordt de heer Lelie, Peter, adjunct-adviseur, met ingang van 1 november 2001, op het Nederlands kader, bevorderd tot de graad van adviseur bij het Ministerie van Sociale Zaken, De datum van ranginneming in de graad van adviseur van de heer Lelie, Peter, wordt bepaald op 1 aug(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2002 numac 2001022886 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 16 november 2001 wordt de heer Binet, Joël, industrieel ingenieur bij de Wetenschappelijke Inrichting van de Staat « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur », met ingang van 1 j type koninklijk besluit prom. 12/09/2001 pub. 11/01/2002 numac 2001022918 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen in de statuten van de gemeenschappelijke verzekeringskas tegen arbeidsongevallen « Onderlinge maatschappij der openbare besturen », verkort « O.M.O.B. », gevestigd te Luik type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2002 numac 2001022923 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 26 november 2001 wordt Mevr. Roselle, Anne, met ingang van 1 juli 2001, bevorderd tot de graad van sociaal inspecteur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu - Buite Het koninklijk besluit van 12 september 2001 houdende bevordering tot de graad van sociaal inspecte(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2002 numac 2001022946 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 4 december 2001 wordt de heer Watelet, Pierre Jean, adjunct-adviseur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, met ingang van 1 juli 2001, eervol ontslag uit zijn De heer Watelet, Pierre J., is ertoe gerechtigd, met ingang van 1 juli 2002, zijn aanspraken op een(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2002 numac 2001022955 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Comité van de Dienst voor geneeskundige controle. - Hernieuwing Bij koninklijk besluit van 4 december 2001, ingaand op 1 juli 2000, wordt hernieuwd voor een termijn van zes jaar, het ma - als vertegenwoordigster van een representatieve vereniging van de bandagisten : Mevr. Capitai(...) type koninklijk besluit prom. 07/09/2001 pub. 11/01/2002 numac 2001022968 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wijziging van het Reglement van 22 februari 1974 genomen in toepassing van artikel 55, § 1, gewijzigd bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 23 januari 1974, en van artikel 61 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, gewijzigd op 15 september 1978, 8 februari 1985, 9 februari 1990 en 5 september 1997 type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2002 numac 2002009022 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 13 december 2001 zijn benoemd tot plaatsvervangend rechter : - in het vredegerecht van het kanton Willebroek, de heer Tas, B., advocaat; - in het vredegerecht van het kanton Arendonk, de heer - in het vredegerecht van het kanton Westerlo, de heer Janssen, Fr., advocaat; - in het vredeger(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/01/2002 pub. 11/01/2002 numac 2001001145 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Ministerieel besluit tot bepaling van de opdrachten door de federale politie uit te voeren met toepassing van artikel 126, § 2, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus type ministerieel besluit prom. 29/11/2001 pub. 11/01/2002 numac 2001007301 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot invoering van de euro in het ministerieel besluit houdende organisatie van de vertegenwoordiging in rechte van het Ministerie van Landsverdediging en vaststelling van de bezoldiging van de vaste advocaten van dit Ministerie, en in het ministerieel besluit betreffende de overdracht van bevoegdheid van de Minister van Landsverdediging waarin het koninklijk besluit van 9 maart 1955 betreffende de burgerlijke aansprakelijkheid, de rechtshulp en de zaakschadevergoeding van het militair personeel voorziet, en tot wijziging van dit besluit type ministerieel besluit prom. 31/10/2001 pub. 11/01/2002 numac 2001022826 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een revisor bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie type ministerieel besluit prom. 05/12/2001 pub. 11/01/2002 numac 2001022937 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 05/12/2001 pub. 11/01/2002 numac 2001022938 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende benoeming van de assessoren en van de griffiers-rapporteurs van de Raad van Beroep ingesteld voor de instellingen van openbaar nut die ressorteren onder het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, en tegelijkertijd onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken wat betreft de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten type ministerieel besluit prom. 21/11/2001 pub. 11/01/2002 numac 2001031469 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie aan bepaalde ambtenaren van het Bestuur der Plaatselijke Besturen in verband met het administratief toezicht op de intercommunales van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 21/11/2001 pub. 11/01/2002 numac 2001031470 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie aan bepaalde ambtenaren van het Bestuur der Plaatselijke Besturen in verband met het administratief toezicht op de politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 11/01/2002 numac 2002016013 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van de toepassingsperiode en de bijlagen van het koninklijk besluit van 25 november 1998 houdende de algemeen-verbindverklaring van de door een erkende producentenorganisatie vastgestelde regels in de sector visserij- en aquacultuurproducten type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 11/01/2002 numac 2002016014 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/12/2001 pub. 11/01/2002 numac 2001031515 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot opheffing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 mei 1998 tot instelling van een eenmalige premie voor oprichting of verwerving van een woning

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/11/2001 pub. 11/01/2002 numac 2001036502 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regelen volgens welke subsidies worden verleend met betrekking tot het VESOC-actieplan 2001 ter bevordering van de werkgelegenheid van ouderen type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2001 pub. 11/01/2002 numac 2002035004 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1998 houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg

omzendbrief

type omzendbrief prom. 18/07/2001 pub. 11/01/2002 numac 2001001045 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief PLP 9 houdende richtlijnen voor het opstellen van de beginbalans van de politiezones. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. -- pub. 11/01/2002 numac 2001001068 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief ZPZ 20 : Transitie van lokaal vijfhoeksoverleg en veiligheidscharter naar zonale veiligheidsraad en zonaal veiligheidsplan. - Duitse vertaling

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 11/01/2002 numac 2002000032 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999 Bij ministerieel besluit van 26 november 2001 wordt het ministerieel besluit van 17 november 1998, (...) type vergunning prom. -- pub. 11/01/2002 numac 2002000055 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. Bij ministerieel besluit van 5 oktober 2001 wordt De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en controle van personen met het (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 11/01/2002 numac 2001022924 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Personeel. - Bevorderingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 9 november 2001, blz. 38502, dient de tekst worden vervangen door volgende tekst : « Bij koninklijk besluit van 28 september 2001 wordt Mevr. Blaude, Marie-Noëlle, met ing « Bij koninklijk besluit van 28 september 2001 wordt Mevr. Govaert, Yasmine, met ingang van 1 s(...)

document

type document prom. -- pub. 11/01/2002 numac 2002009023 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Verviers De aanwijzing van de heer Lejeune, M., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, tot ondervoorzitter in deze rechtbank is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 29 jan

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 11/01/2002 numac 2002020048 bron kamer van volksvertegenwoordigers Examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van een **** van tweetalige assistenten-horeca met een in het **** gesteld diploma De Kamer van volksvertegenwoordigers organiseert een examen met het oog op de aanwerving en de ****. **** : De kandidaten moeten : 1° burger zijn van de **** ****; (...)

erratum

type erratum prom. 08/11/2001 pub. 11/01/2002 numac 2002031000 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de invoering van de euro in de wetgevende teksten van kracht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzonderheid op het vlak van het leefmilieu. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2002 numac 2001007274 bron ministerie van landsverdediging Aalmoezeniersdienst. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3696 van 18 oktober 2001, wordt de heer Wim-G. Smit opgenomen in het actief kader der militaire aalmoezeniers en benoemd tot aalmoezenier tweede klasse van de katholieke eredienst, op 1 type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2002 numac 2001007277 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3700 van 18 oktober 2001 wordt de heer Alain-P. Sneessens, in vast verband tot meteoroloog benoemd. Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2001. Overeenkomstig de gecoördineerde type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2002 numac 2001007279 bron ministerie van landsverdediging Medische dienst Benoeming in het kader van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3703 van 25 oktober 2001, heeft de benoeming plaats van luitenant D. Beerens, in de categorie van de beroepsofficieren tot kapitein, in het medisch onder type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2002 numac 2001007288 bron ministerie van landsverdediging Leger - Landmacht Benoemingen van officieren in het kader van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3753 van 3 november 2001, hebben de volgende benoemingen plaats in de categorie van de beroepsofficieren op 26 december 2001 : Majo W. Kauffman; C. Mespreuve; W. Breuer; G. Maes; R. Struyf; J. Sharpé; S. Tancr(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2002 numac 2001007289 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen tot de graad van luitenant-generaal en generaal-majoor Bij koninklijk besluit ****. 3765 van 3 november 2001, wordt vleugeladjudant des ****, generaal-majoor ****.****. ****, op 26 december 2001 benoemd tot de graad van lui Bij koninklijk besluit ****. 3766 van 3 november 2001, wordt vleugeladjudant des ****, ****(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2002 numac 2001007295 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 3779 van 16 november 2001, wordt de heer Luc-M. Bontemps, in vast verband tot ingenieur benoemd. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2001. De graadanciënniteit van de betrokkene Bij koninklijk besluit nr. 3780 van 16 november 2001, wordt Mevr. Corinne-G. Marcourt, in vast (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2002 numac 2001007311 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 3809 van 29 november 2001, wordt de heer Koen-P. Cresens, in vast verband tot industrieel ingenieur benoemd. Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2001. De graadanciënniteit v Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2002 numac 2001022956 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Algemeen beheerscomité. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 december 2001, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag verleend uit Bij hetzelfde besluit, wordt benoemd bij voornoend Algemeen beheerscomité, de heer Tonneaux, S., in(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2002 numac 2001022957 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 december 2001, dat in werking treedt de dag van deze bekendma Bij hetzelfde besluit, wordt benoemd bij genoemde Algemene raad, de heer Vanderheyden, G., in de ho(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2002 numac 2001022958 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Comité van de Dienst voor geneeskundige controle. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 december 2001, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking en voor een termijn verstrijk Wordt benoemd tot werkend lid van het Comité van de Dienst voor geneeskundige controle van het Rijk(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2002 numac 2001022970 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Personeel. - Benoeming van een adviseur-generaal Bij koninklijk besluit van 26 november 2001, wordt de heer Yves Debruyn, adviseur en als tweetalig adjunct bekleed met d Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2002 numac 2001022969 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Fonds voor de beroepsziekten. - Beheerscomité Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 december 2001 dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van lid van het Beheerscomité van het - wordt Mevr. Sablon, Sara, benoemd tot lid van het Beheerscomité van voormeld Fonds, in de hoedani(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2002 numac 2001023000 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering College van geneesheren-directeurs, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 november 2001, dat heeft uitwerking Bij hetzelfde besluit, wordt benoemd bij voornoemd College, Mevr. Ceulemans, E., tot plaatsvervange(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2002 numac 2001023001 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Nationaal college van adviserend geneesheren, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 december 2001, dat uitwerk Bij hetzelfde besluit, wordt benoemd bij voornoemd College, de heer De Swaef, N., tot plaatsvervang(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 11/01/2002 numac 2002020049 bron kamer van volksvertegenwoordigers Examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van **** van tweetalige boekhouders De Kamer van volksvertegenwoordigers organiseert een examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van **** van **** ****. **** : De kandidaten moeten : 1° burger zijn van de **** ****; (...) type aanwerving prom. -- pub. 11/01/2002 numac 2002020050 bron kamer van volksvertegenwoordigers Examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van **** van redacteurs voor de diensten Beknopt Verslag en "**** **** ****" De Kamer van volksvertegenwoordigers organiseert een examen met het oog op de aan De functie van redacteur voor de diensten Beknopt Verslag en "**** **** ****" is(...)

document

type document prom. -- pub. 11/01/2002 numac 2001022940 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers Personeel. - Mobiliteit Bij besluit van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers van 6 november 2001, wordt Mevr. Marjan Seynaeve, bestuursassistent bij het Ministe Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)
^