Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 december 2001
gepubliceerd op 29 december 2001

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde

bron
ministerie van financien
numac
2001003675
pub.
29/12/2001
prom.
19/12/2001
ELI
eli/besluit/2001/12/19/2001003675/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 DECEMBER 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde


ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE De Raad van State, afdeling wetgeving, vierde kamer, op 11 december 2001 door de Minister van Financiën verzocht hem, binnen een termijn van ten hoogste drie dagen, van advies te dienen over een ontwerp van koninklijk besluit « tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde », heeft op 14 december 2001 het volgende advies gegeven : Overeenkomstig artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, ingevoegd bij de wet van 4 augustus 1996, moeten in de adviesaanvraag in het bijzonder de redenen worden aangegeven tot staving van het spoedeisende karakter ervan.

De brief met de adviesaanvraag en de aanhef van het ontworpen besluit zijn in nagenoeg dezelfde bewoordingen gesteld.

In het onderhavige geval luidt de motivering zoals ze in de brief is weergegeven als volgt : « En raison de l'urgence motivée par le fait que le règlement (CE) n° 974/98 oblige la Belgique à introduire l'Euro à dater du 1er janvier 2002, qu'il est, en d'autres termes, impératif que les législation et réglementation belges soient dûment adaptées à cette date, que les dispositions de l'arrêté royal, dont tel est précisément l'objet, requièrent par conséquent d'entrer en vigueur le 1er janvier 2002 et que cet arrêté royal doit dès lors être pris d'urgence, (...). » Overeenkomstig artikel 84, tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, bepaalt de Raad van State, afdeling wetgeving, zich tot het onderzoek van de rechtsgrond, van de bevoegdheid van de steller van de handeling, alsmede van de vraag of aan de voorgeschreven vormvereisten is voldaan.

Overeenkomstig het voormelde artikel 84, tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State beperkt de afdeling wetgeving zich tot de volgende opmerking.

Rechtsgrond Bijlage Abis, betreffende de omschrijving van de roosters van de maandelijkse BTW-aangifte omvat een rooster 87 waarin verwezen wordt naar artikel 5, § 1, 1°, van het koninklijk besluit nr. 31 van ... « met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten van de belasting over de toegevoegde waarde ten aanzien van de handelingen verricht door niet in België gevestigde belastingplichtigen ».

In haar advies 32.604/2 van 29 november 2001 over een ontwerp van koninklijk besluit nr. 31 « met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten van de belasting over de toegevoegde waarde ten aanzien van de handelingen verricht door niet in België gevestigde belastingplichtigen », heeft de afdeling wetgeving van de Raad van State geoordeeld dat de adviesaanvraag betreffende dat ontwerpbesluit voorbarig was, aangezien het voorontwerp van wet « tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde », waarin de rechtsgrond van dit ontwerp te vinden is, nog geen bekrachtigde en afgekondigde wettekst is geworden.

Bijgevolg moet rooster 87 van bijlage Abis worden herzien.

De kamer was samengesteld uit Mevr. M.-L. Willot-Thomas, kamervoorzitter;

De heren : P. Lienardy en P. Vandernoot, staatsraden;

Mevr. C. Gigot, griffier.

Het verslag werd uitgebracht door de heer J. Regnier, eerste auditeur-afdelingshoofd. De nota van het coördinatiebureau werd opgesteld door de heer P. Brouwers, referendaris.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst werd nagezien onder toezicht van de heer P. Lienardy.

De griffier, De Voorzitter, C. Gigot. M.-L. Willot-Thomas.

19 DECEMBER 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde (1) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, inzonderheid op artikel 53, vervangen bij de wet van 28 december 1992 en op artikel 53ter, vervangen bij het koninklijk besluit van 29 december 1992;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, inzonderheid op bijlage A, vervangen bij het koninklijk besluit van 16 december 1998, op bijlage Abis, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 16 december 1998 en op bijlage B, vervangen bij het koninklijk besluit van 26 november 1998;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling gemotiveerd door het feit : - dat de verordening (EG) nr. 974/98 van de Raad, van 3 mei 1998, over de invoering van de euro (P.G.E.G. nr. L 139, van 11 mei 1998) België verplicht de Euro vanaf 1 januari 2002 in te voeren; - dat dientengevolge de Belgische regelgeving met de invoering van de eenheidsmunt dient rekening te houden; - dat deze verplichting namelijk geldt voor wat betreft het koninklijk besluit nr. 1, van 29 december 1992; - dat dit besluit, waarvan precies het voorwerp is, bijgevolg op 1 januari 2002 dient in voege te treden; - dat dit besluit dus dringend moet genomen worden ;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 14 december 2001, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De bijlagen A, Abis en B bij het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, worden vervangen door de bijlagen I, II en III bij dit besluit.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2002.

Art. 3.Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 december 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, D. REYNDERS _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 3 juli 1969, Belgisch Staatsblad van 17 juli 1969; Wet van 28 december 1992, Belgisch Staatsblad van 31 december 1992, 1e editie;

Koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992, Belgisch Staatsblad van 31 december 1992, 4e editie;

Koninklijk besluit van 29 december 1992, Belgisch Staatsblad van 31 december 1992, 4e editie;

Koninklijk besluit van 26 november 1998, Belgisch Staatsblad van 1 december 1998, 2e editie;

Koninklijk besluit van 16 december 1998, Belgisch Staatsblad van 24 december 1998, 2e editie.

Bijlage I Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^