Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 april 2013
gepubliceerd op 04 juli 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, betreffende het aanvullend pensioen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013202298
pub.
04/07/2013
prom.
19/04/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 APRIL 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, betreffende het aanvullend pensioen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, betreffende het aanvullend pensioen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 april 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2009 Aanvullend pensioen (Overeenkomst geregistreerd op 23 april 2012 onder het nummer 109437/CO/328.02)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is enerzijds van toepassing op de in dienst zijnde arbeiders en arbeidsters, bedienden en bediendes met inbegrip van het directiepersoneel, invaliden, bruggepensioneerden of gelijkgestelde bruggepensioneerden (oudere werklozen) op het tijdstip van inwerkingtreding van deze overeenkomst of later en gebonden door de reglement bedoeld in artikel 2 van deze overeenkomst en, anderzijds op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest.

Art. 2.Overeenkomstig artikel 30 van de statuten van TEC Pension OFP wordt een toezichtscomité opgericht. Dit comité wordt belast met de opvolging van de liquidatieberekeningen en controleert de resultaten die het reglement beheerd door TEC Pension OFP gemiddeld genereert.

Indien uit de resultaten herhaaldelijk en duidelijk blijkt dat de verworven rechten niet werden nageleefd, verbindt de SRWT zich ertoe te onderzoeken of het pensioenreglement moet worden aangepast.

Art. 3.De leden van het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest behouden de maatregel tot opschorting van het mechanisme voor perequatie van de aanvullende rustpensioenen van de werknemers.

De werkgevers staan open voor onderhandelingen betreffende de opheffing van de opschorting met inachtneming van de rechtsgeldigheid van een dergelijk mechanisme.

Art. 4.Deze overeenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2009. Zij wordt gesloten voor een onbepaalde periode. Elk van de ondertekenende partijen kan deze overeenkomst opzeggen mits een opzeggingstermijn wordt nageleefd van drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, die ingaat op de derde werkdag volgend op de datum van verzending van de aangetekende brief. In dit geval is de partij die de overeenkomst opzegt ertoe gehouden een nieuw ontwerp van tekst in te dienen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 19 avril 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^