Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 april 2013
gepubliceerd op 08 oktober 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de koppeling van de lonen aan de gezondheidsindex van de consumptieprijzen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013012018
pub.
08/10/2013
prom.
19/04/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 APRIL 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de koppeling van de lonen aan de gezondheidsindex van de consumptieprijzen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen;

Op de voodracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de koppeling van de lonen aan de gezondheidsindex van de consumptieprijzen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 april 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de handel in brandstoffen Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2011 Koppeling van de lonen aan de gezondheidsindex van de consumptieprijzen (Overeenkomst geregistreerd op 22 december 2011 onder het nummer 107553/CO/127)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op arbeiders en arbeidsters van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, met uitzondering van de werkgevers en de arbeiders en arbeidsters van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen.

Art. 2.De minimum uurlonen vastgesteld bij collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, evenals de werklijk uitbetaalde lonen, zijn gekoppeld aan het 4-maandelijks gemiddelde van het gezondheidsindexcijfer van de consumptieprijzen, vastgesteld door het Federale Overheidsdienst Economie en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, overeenkomstig de hierna vermelde bepalingen.

Art. 3.De in het artikel 2 bedoelde lonen stemmen sinds 1 mei 2011 overeen met het referteindexcijfer 115,03 in de indexcijfer 115,03 - 117,33.

Art. 4.§ 1. De in het artikel 3 vermelde indexschijf wordt bepaald door het referte-indexcijfer 115,03 dat er de spilindex van is. Door dit spilindexcijfer te vermenigvuldigen met 1,02 wordt het hoogste grensindexcijfer van de schijf bekomen en door het te delen door 1,02 wordt het laagste grensindexcijfer van de schijf bekomen. Het grensindexcijfer waarvan de overschrijding een verhoging of een verlaging van de lonen veroorzaakt, wordt het spilindexcijfer van de volgende of voorafgaande schijf, waarvan de grenzen worden berekend zoals hiervoor bepaald. § 2. Bij deze bewerkingen wordt rekening gehouden met 3 decimalen waarvan de afronding als volgt gebeurd : - wanneer de derde decimaal lager is dan 5, blijft de tweede decimaal ongewijzigd; - wanneer de derde decimaal gelijk of hoger is dan 5, wordt de tweede decimaal naar boven afgerond.

Art. 5.§ 1. Wanneer het 4-maandelijks gemiddelde van het gezondheidsindexcijfer van de consumptieprijzen het hoogste of het laagste grensindexcijfer van de van kracht zijnde schijf bereikt of overschrijdt, worden de van kracht zijnde lonen aangepast. § 2. De indexatie van 2 pct. wordt berekend op basis van het reële uurloon, dat minstens gelijk moet zijn aan het per categorie door de sector bepaalde minimum uurloon van de arbeiders en arbeidsters. Het aldus bekomen bedrag per categorie wordt toegevoegd aan de (reële) lonen volgens de anciënniteitsbarema's. § 3. Een verschil van 0,4958 EUR tussen de minimum uurlonen van de chauffeurs (m.u.v. tankwagenbestuurders) en deze van de tankwagenbestuurders, moet worden gerespecteerd. Dit bedrag van 0,4958 EUR zal dus toegevoegd worden aan de geïndexeerde bedragen van de minimumlonen van de chauffeurs (m.u.v. tankwagenbestuurders) om de nieuwe minimum uurlonen van de tankwagenbestuurders te bekomen.

Art. 6.§ 1. De loonaanpassingen gaan in de eerste dag van de maand welke volgt op deze waarvan het gezondheidsindexcijfer van de consumptieprijzen een aanpassing noodzaakt. § 2. Bij deze bewerkingen wordt rekening gehouden met 5 decimalen waarvan de afronding als volgt gebeurd : - wanneer de vijfde decimaal lager is dan 5, blijft de vierde decimaal ongewijzigd; - wanneer de vijfde decimaal gelijk of hoger is dan 5, wordt de vierde decimaal naar boven afgerond.

Art. 7.In toepassing van voorgaande bepalingen worden de indexschijven als volgt bepaald :

Indice de référence Limite inférieure

Indice de référence Limite supérieure

Laagste spilindexcijfer

Hoogste spilindexcijfer

115,03

117,33

115,03

117,33

117,33

119,68

117,33

119,68

119,68

122,07

119,68

122,07

122,07

124,51

122,07

124,51

124,51

127,00

124,51

127,00

127,00

129,54

127,00

129,54

129,54

132,13

129,54

132,13


Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt die van 18 december 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, tot koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 4 juli 2004, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 22 september 2004.

Art. 9.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2012 en is gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij werd afgesloten ter uitvoering van het protocol-akkoord van 15 juni 2011 voor de jaren 2011 en 2012.

Elk van de contracterende partijen kan ze opzeggen mits een opzeggingstermijn van drie maanden, te betekenen bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 19 april 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^