Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 september 2008
gepubliceerd op 09 december 2008

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2008013325
pub.
09/12/2008
prom.
18/09/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 SEPTEMBER 2008. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 september 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het tabaksbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2008 Maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen (Overeenkomst geregistreerd op 22 april 2008 onder de nummer 87948/CO/133) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen en onder het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf ressorteren.

Onder "werknemers" wordt verstaan : de arbeiders en arbeidsters. HOOFDSTUK II. - Beschikkingen A. Voltijds conventioneel brugpensioen op 58 jaar

Art. 2.Onverminderd de bepalingen van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact (Belgisch Staatsblad van 8 juni 2007) en van het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen, wordt het principe van toepassing van een regeling van conventioneel brugpensioen volgens de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 in de huidige sector aanvaard voor het personeel dat voor deze formule opteert en : - tussen 1 januari 2007 en 31 december 2007 de leeftijd van 58 jaar bereikt en van een beroepsloopbaan van 20 jaar in de sector kan getuigen, - vanaf 1 januari 2008 de leeftijd van 58 jaar bereikt en van een beroepsloopbaan van 30 jaar voor de vrouwen en van 35 jaar voor de mannen kan getuigen.

De bestaande regeling blijft van toepassing voor de voorwaarden en modaliteiten vervat in het raam van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17, dit wil zeggen als basis de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 1983 en 27 juni 1983, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 1 maart 1984, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 24 maart 1984, laatst gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005, rekening houdende met de wettelijke bepalingen terzake.

Art. 3.De toepassingsmodaliteiten van dit brugpensioen worden vastgesteld in het vlak van de bij artikel 2 bedoelde ondernemingen, daarbij rekening houdende met de bepalingen van voormelde collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 1974.

B. Halftijds brugpensioen op 55 jaar

Art. 4.§ 1. De bestaande regeling voorzien bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 1995 houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 4 oktober 1996 (Belgisch Staatsblad van 26 november 1996) blijft behouden op basis van artikel 26 van voornoemde wet van 26 juli 1996, namelijk de individuele mogelijkheid tot halftijds brugpensioen op 55-jarige leeftijd zoals bedoeld in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 55 gesloten op 13 juli 1993 tot instelling van een regeling voor aanvullende vergoedingen voor sommige oudere werknemers in geval van halvering van de arbeidsprestaties. § 2. Er zal slechts worden overgegaan tot een individuele schriftelijke overeenkomst tussen werkgever en werknemer, zo vooraf de haalbaarheid om in de vervanging te voorzien, door de werkgever werd onderzocht en positief werd bevonden.

Indien niet tot een individueel schriftelijk akkoord kan worden overgegaan tussen werkgever en werknemer, zal de beslissing schriftelijk verantwoord worden. Kopie hiervan wordt overgemaakt aan de raad van beheer van het "Sociaal Fonds der tabakverwerkende industrieën" die de gegrondheid ervan zal nagaan.

Bij betwisting, zal het dossier worden overgemaakt aan het verzoeningsbureau van het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf.

C. Halftijds brugpensioen op 58 jaar

Art. 5.Voor iedere werknemer die tenminste 58 jaar oud is, wordt de individuele mogelijkheid ingevoerd op aanvraag en in onderlinge overeenstemming met de werkgever in het halftijds brugpensioensysteem te treden, overeenkomstig de modaliteiten en voorwaarden voorzien in het koninklijk besluit van 27 januari 1997 terzake, dit wil zeggen als basis de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1997 houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 16 oktober 1998, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 december 1998, de laatste maal gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005, doch rekening houdende met de wettelijke bepalingen ter zake. HOOFDSTUK III. - Bijzondere bepaling

Art. 6.Vanaf 1 april 2005 wordt de werkgeverstussenkomst bij brugpensionering berekend op basis van het brutoloon van de betrokkene aan 100 pct. HOOFDSTUK IV. - Algemene bepaling

Art. 7.Meer gunstige akkoorden bestaande op ondernemingsvlak aangaande hetgeen voorzien is bij deze overeenkomst, blijven behouden. HOOFDSTUK V. - Geldigheid - Duur

Art. 8.De collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 5 augustus 2006 (Belgisch Staatsblad van 14 september 2006) wordt vervangen.

Art. 9.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2007 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2009.

Ieder der contracterende partijen kan onderhavige overeenkomst opzeggen, mits een opzeggingstermijn van drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf en aan elk der contracterende partijen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 18 september 2008.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET

^