Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 december 2008

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 09/12/2008 numac 2008013589 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Oproep tot de kandidaat-organisaties voor vertegenwoordiging in het Paritair Comité voor de handelsluchtvaart De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1210 Brussel, Kunstlaan 7, brengt ter kennis van de betrokken orga(...) Voor de toepassing van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/12/2008 pub. 09/12/2008 numac 2008003475 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 09/09/2008 pub. 09/12/2008 numac 2008013177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2007 houdende maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid, de bepaling van de classificatie en de eraan verbonden loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 09/12/2008 numac 2008013325 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 09/12/2008 numac 2008013328 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de invoering van een stelsel van conventioneel brugpensioen op 56 jaar in de ondernemingen die rook-, pruim- en snuiftabak vervaardigen type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 09/12/2008 numac 2008013333 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het nationaal akkoord 2007-2008 type koninklijk besluit prom. 18/09/2008 pub. 09/12/2008 numac 2008013338 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot invoering van een stelsel van conventioneel brugpensioen op 56 jaar in de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen type koninklijk besluit prom. 19/09/2008 pub. 09/12/2008 numac 2008013345 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de ondernemingen die hoofdzakelijk rook-, pruim- en snuiftabak vervaardigen type koninklijk besluit prom. 08/10/2008 pub. 09/12/2008 numac 2008013457 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, houdende wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid "Sociaal Fonds van de tabaksindustrie" type koninklijk besluit prom. 24/10/2008 pub. 09/12/2008 numac 2008013488 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, ter vastlegging voor 2008 van de modaliteiten van financiering, de begunstigden, het bedrag en de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 24/10/2008 pub. 09/12/2008 numac 2008013487 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen type koninklijk besluit prom. 27/10/2008 pub. 09/12/2008 numac 2008013527 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het brugpensioen vanaf 56 jaar met 40 jaar beroepsverleden type koninklijk besluit prom. 29/09/2008 pub. 09/12/2008 numac 2008024486 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Centre d'Education physique pour Coronariens » type koninklijk besluit prom. 27/10/2008 pub. 09/12/2008 numac 2008024497 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de « Association pour l'Humanisation de l'Hôpital en Pédiatrie » type koninklijk besluit prom. 27/10/2008 pub. 09/12/2008 numac 2008024498 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Formation Action Militantisme » type koninklijk besluit prom. 28/11/2008 pub. 09/12/2008 numac 2008014322 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E, het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/12/2008 numac 2008013580 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Erkenning van aanvullende vormingen van coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid Bij ministerieel besluit van 24 oktober 2008, wordt de cursus niveau B en het specifiek examen niveau B van de specifieke aanvullende vorming voor coördin type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/12/2008 numac 2008013581 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Verlenging van erkenningen van aanvullende vormingen van coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid Bij ministeriële besluiten van 24 oktober 2008 worden de erkenningen verleend aan de specifieke aanvullende vormingen van coördinatoren i Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Nadere Inlichtingen : F(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/12/2008 numac 2008013583 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Verlenging van de erkenning van een aanvullende vormingscursus opgelegd aan de preventieadviseurs Bij ministerieel besluit van 24 oktober 2008 wordt de erkenning verleend bij ministerieel besluit van 27 april 1994 aan de cursus van niveau I type ministerieel besluit prom. 30/11/2008 pub. 09/12/2008 numac 2008014323 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 juli 2005 tot bepaling van de betalingswijze van de in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs bepaalde retributies

arrest

type arrest prom. 06/11/2008 pub. 09/12/2008 numac 2008031600 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 08/433 houdende de herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2008. - Uittreksel

decreet

type decreet prom. 24/10/2008 pub. 09/12/2008 numac 2008029592 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 20 juli 2000 houdende dringende maatregelen inzake het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek betreffende het « Fonds pour la Formation à la Recherche dans l'Industrie et dans l'Agriculture » (1)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/10/2008 pub. 09/12/2008 numac 2008029589 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 juni 2005 houdende samenstelling van de Zonale en Interzonale Affectatiecommissies van het administratief personeel van de onderwijsinrichtingen van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/09/2008 pub. 09/12/2008 numac 2008029604 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het aanhangsel bij artikel 34.3, d) en bij bijlage 1 van het beheerscontract van de "Radio Télévision belge de la Communauté française" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/10/2008 pub. 09/12/2008 numac 2008029608 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 juni 2005 houdende samenstelling van de zonale en interzonale Affectatiecommissies van het werkliedenpersoneel van de onderwijsinrichtingen van de Franse Gemeenschap

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 20/07/2006 pub. 09/12/2008 numac 2008031619 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2006/600 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 27 april 2000 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor thuishulp, gewijzigd door de besluiten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 18 oktober 2001, 23 oktober 2003, 23 september 2004 en 29 september 2005

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/11/2008 pub. 09/12/2008 numac 2008031620 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 1999 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/11/2008 pub. 09/12/2008 numac 2008031621 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/11/2008 pub. 09/12/2008 numac 2008036371 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 houdende regels tot uitvoering van het Oppervlaktedelfstoffendecreet type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2008 pub. 09/12/2008 numac 2008204354 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdere verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder JB0110B type besluit van de vlaamse regering prom. 07/11/2008 pub. 09/12/2008 numac 2008204385 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering tot benoeming van de leden van de Strategische Adviesraad Internationaal Vlaanderen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/11/2008 pub. 09/12/2008 numac 2008204398 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden voor de individuele zuiveringsstations en -systemen geïnstalleerd in afwijking van de verplichting tot aansluiting op de riolering

bericht

type bericht prom. -- pub. 09/12/2008 numac 2008003484 bron federale overheidsdienst financien Bericht aan de schuldenaars van auteursrechten en naburige rechten in de loop van het jaar 2008 1. Voorwoord De wet van 16 juli 2008 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfa(...) Deze wet, die uit een parlementair initiatief voortvloeit, strekt ertoe de belastingregeling inzake(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 09/12/2008 numac 2008003466 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1921 Officiële lijst van de loting n° 300 van 14 november 2008 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 09/12/2008 numac 2008003467 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting n° 630 van 20 november 2008 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

document

type document prom. -- pub. 09/12/2008 numac 2008003474 bron federale overheidsdienst financien Belastingen en Invordering Administratie der Douane en Accijnzen. - Mutatie Bij besluit van de Administrateur Douane en Accijnzen van 6 oktober 2008 wordt de heer Ingelbrecht, Stefaan W.J.J., inspecteur bij een fiscaal bestuur te Antwerpen, m
^