Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 september 2008
gepubliceerd op 03 oktober 2008

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 houdende het reglement van de Lotto en de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2008003366
pub.
03/10/2008
prom.
18/09/2008
ELI
eli/besluit/2008/09/18/2008003366/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 SEPTEMBER 2008. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 houdende het reglement van de Lotto en de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3, § 1, eerste lid, en artikel 6, § 1, 1° en 3°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 december 2001 houdende het reglement van de Lotto en de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij;

Overwegende dat de dertig jaar geleden in het leven geroepen Lotto de laatste jaren tekenen van neergang vertoont, getuige hiervan het zakencijfer van 2007 dat, in vergelijking met de zakencijfers van de jaren 2006, 2005 en 2004, respectievelijk achteruitging met 5,53 %, 15,67 % en 25,51 %; dat deze opeenvolgende achteruitgang zich vertaalt in een sterke afname van de aantrekkingskracht van de Lotto;

Overwegende dat de tanende aantrekkingskracht van de Lotto de kanaliserende eigenschap van deze vorm van openbare loterij aanzienlijk vermindert en daardoor onmiskenbaar nadeel berokkent aan één van de sociale opdrachten van de Nationale Loterij, die er precies in bestaat het gedrag van de spelers te kanaliseren in de richting van spelen waarvan het verslavingsrisico gering is; dat deze kanalisatieopdracht tot het takenpakket behoort waarmee de Belgische Staat de Nationale Loterij heeft belast, krachtens het beheerscontract dat tussen beide partijen werd gesloten;

Overwegende dat het, om de huidige tanende aantrekkingskracht van de Lotto te beperken, noodzakelijk is om onverwijld maatregelen te treffen die in staat zijn om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de spelers; dat van deze maatregelen, diegene die erin bestaan het aantal roosters van een enkelvoudig formulier te brengen van 12 naar 14, en het mogelijk maken van een « Quick Pick »-deelname met 14 roosters waarbij over alle roosters samengenomen alle 42 nummers van de Lotto twee keer hernomen worden, en dit alles zonder de huidige verkoopprijs per rooster van de Lotto te verhogen, van aard zijn aan deze doelstelling tegemoet te komen;

Overwegende dat bovenvermelde verbeteringen van aard zijn om deelneming aan de Lotto aangenamer te maken en dus perfect passen in de opdracht van de Nationale Loterij om speelplezier te verschaffen aan een breed publiek waaraan recreatieve spelen moeten worden aangeboden, een opdracht die aan de Nationale Loterij werd toegewezen door bovengenoemd beheerscontract;

Overwegende dat de concretisering van de door dit besluit bedoelde maatregelen bovendien belangrijke voorbereidende werkzaamheden vereist, zowel op technisch, informatica- en organisatorisch vlak, die onverwijld van start moeten gaan;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gewettigd door de bovenstaande overwegingen van sociale, contractuele en organisatorische aard;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 6 van het koninklijk besluit van 12 december 2001 houdende het reglement van de Lotto en de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt : « Het enkelvoudig bulletin omvat 12 of 14 roosters met 42 van 1 tot 42 genummerde vakjes.Deze roosters zijn geschikt in 6 of 7 groepen van 2 boven elkaar geplaatste roosters. De deelneming geschiedt verplicht per groep van 2 boven elkaar geplaatste roosters. Afhankelijk van zijn inzet vult de deelnemer, beginnend van links, 1, 2, 3, 4, 5, 6 of 7 groepen van 2 boven elkaar geplaatste roosters in. »; 2° in het vijfde lid wordt 2° vervangen als volgt : « 2° hoogstens 120 EUR voor deelneming met 12 roosters aan 20 trekkingen of hoogstens 140 EUR voor deelneming met 14 roosters aan 20 trekkingen.»; 3° in het zevende lid worden de woorden « 10 of 12 roosters » vervangen door de woorden « 10, 12 of 14 roosters ».

Art. 2.Artikel 12 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2005, wordt vervangen als volgt : «

Art. 12.De deelnemingsverwerving kan ook tot stand komen zonder een van de formulieren bedoeld in artikel 5 te gebruiken, en wel met de formule die « Quick Pick » genoemd wordt. Als de deelnemer opteert voor deze formule, ziet hij evenwel af van de mogelijkheid om zijn nummers zelf te kiezen en aanvaardt hij dat het informaticasysteem van de Nationale Loterij ze hem geheel of gedeeltelijk willekeurig toekent.

De deelnemingsmogelijkheden via de « Quick Pick »-formule, die deze bedoeld in artikel 24 aanvullen en die door de Nationale Loterij werden bepaald, kunnen : 1° overeenstemmen met de spelmogelijkheden aangeboden door de formulieren bedoeld in artikel 5;2° zich aanbieden in de vorm van een formule die, « Full Lotto » genaamd, toelaat aan een trekking deel te nemen met 14 gehelen van 6 nummers, waarbij over alle gehelen samengenomen elk van de nummers uit de reeks gaande van 1 tot en met 42 twee keer hernomen worden;3° geheel of gedeeltelijk verschillend zijn van de spelmogelijkheden bedoeld in 1° en 2°, waarbij deze verschillen betrekking hebben op de spelparameters, zijnde het aantal en het al dan niet opeenvolgend karakter van de trekkingen waaraan kan worden deelgenomen, op het aantal gehelen waarmee op de Lotto gespeeld wordt en op het aantal gespeelde nummers bestemd voor deelneming aan de Joker.Deze deelnemingsmogelijkheden kunnen gebaseerd zijn op het gebruik van specifieke formulieren die, hetzij een reeks spelparameters vertonen waaruit de deelnemer een keuze dient te maken, hetzij vooraf afgedrukte spelparameters vertonen waardoor elke keuzemogelijkheid van de deelnemer uitgesloten wordt.

De voorwaarden van de deelnemingsmogelijkheden via de « Quick Pick »-formule, bedoeld in het tweede lid, worden door de Nationale Loterij bepaald en bekendgemaakt met alle door haar nuttig geachte middelen, met dien verstande dat voor de respectieve inzetbedragen het volgende geldt : a) voor de Lotto is de inzet altijd gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van de volgende drie parameters : het inzetbedrag van 0,50 euro bedoeld in artikel 9, laatste lid, het aantal gespeelde gehelen en het aantal trekkingen waaraan er wordt deelgenomen;b) voor de Joker is de inzet altijd gelijk aan het resultaat van de vermenigvuldiging van de volgende drie parameters : het inzetbedrag van 1,25 euro bedoeld in artikel 22, vierde lid, het aantal deelnemende nummers en het aantal trekkingen waaraan er wordt deelgenomen.»

Art. 3.Artikel 14, tweede lid van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 november 2003, wordt aangevuld met een 8°, luidende : « 8° eventueel de benaming van de door de deelnemer gekozen deelnemingsformule en elke door de Nationale Loterij nuttig geachte uitleg of informatie. »

Art. 4.In artikel 24, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt het woord « Quick-Pick Joker » vervangen door het woord « Quick Pick Joker ».

Art. 5.Artikel 28 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 juni 2005, wordt vervangen als volgt : « Art.28. De loten worden contant betaald en, naargelang de omvang van de uit te keren bedragen, in speciën of door middel van één van de gebruikelijke betalingswijzen bij bankverrichtingen, en onder de voorwaarden die door de Nationale Loterij werden vastgelegd.

Naargelang de grootte van het totale winstbedrag moet een winnend deelnemingsticket ter inning worden aangeboden hetzij in een door de deelnemer te kiezen onlinecentrum, hetzij in een regionaal kantoor van de Nationale Loterij, hetzij ten zetel van de Nationale Loterij.

Op haar website www.nationale-loterij.be publiceert de Nationale Loterij de adres- en andere gegevens van haar hoofdkantoor, van haar regionale kantoren en van de onlinecentra. Op die internetsite worden eveneens de maximale winstbedragen vermeld die de onlinecentra mogen uitkeren. De winstbedragen die hoger liggen dan het vastgestelde maximum worden uitsluitend uitbetaald in de regionale kantoren of ten zetel van de Nationale Loterij. Al die informatie kan overigens ook op eenvoudig verzoek bij de Nationale Loterij worden verkregen. ».

Art. 6.In artikel 29 van hetzelfde besluit worden het tweede en het derde lid vervangen als volgt : « Als het lot niet hoger is dan 2.000 euro, moeten de klachten tegen ontvangstbewijs in een onlinecentrum ingediend worden.

Als het lot 2.000 euro overschrijdt, moeten de klachten bij aangetekende brief aan de Nationale Loterij worden gericht. Zij kunnen ook ten zetel van de Nationale Loterij worden afgegeven tegen ontvangstbewijs. »

Art. 7.Artikel 35 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : « Art.35. De Nationale Loterij erkent slechts één eigenaar van een deelnemingsticket, namelijk de houder ervan. De staving van de identiteit van de houder wordt evenwel geëist : 1° als er twijfel bestaat over de geldigheid van het deelnemingsticket, als het besmeurd, gescheurd, onvolledig of herplakt is.In dat geval wordt het deelnemingsticket door de Nationale Loterij ingehouden totdat ze een beslissing heeft genomen, en ontvangt de houder van het betrokken deelnemingsticket een bewijs van afgifte; 2° als dat noodzakelijk is voor de door de Nationale Loterij vastgelegde betalingswijze van de loten;3° als het vermoeden bestaat dat de houder van het deelnemingsticket minderjarig is;4° als het vermoeden bestaat dat de houder het deelnemingsticket op onrechtmatige wijze heeft verworven;5° als om het even welke wettelijke bepaling daarin voorziet. Geen enkel bezwaar noch verzet wordt aanvaard bij diefstal, verlies of vernietiging van een deelnemingsticket of van een ten gunste van de houder opgesteld bewijs van afgifte.

Bij gemeenschappelijke deelneming komt de Nationale Loterij niet tussen in de geschillen die mogelijks rijzen tussen de leden van de groep.

Het is minderjarigen verboden om deel te nemen. »

Art. 8.Dit besluit treedt in werking op 6 oktober 2008.

Art. 9.De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 september 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS

^