Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 november 2015
gepubliceerd op 02 december 2015

Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie van experts, hun aanstelling en de vorm en concrete inhoud van het verslag dat voorgesteld moet worden tot uitvoering van artikel 52, § 3, van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015009775
pub.
02/12/2015
prom.
18/11/2015
ELI
eli/besluit/2015/11/18/2015009775/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

18 NOVEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie van experts, hun aanstelling en de vorm en concrete inhoud van het verslag dat voorgesteld moet worden tot uitvoering van artikel 52, § 3, van de wet van 10 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie type wet prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen sluiten ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie


VERSLAG AAN DE KONING Sire, I. Algemeen commentaar Het ontwerp van besluit dat wij de eer hebben aan Uwe Majesteit ter ondertekening voor te leggen, strekt tot de samenstelling en aanstelling van de expertencommissie voor de evaluatie van de antidiscriminatiewetgeving van 10 mei 2007. Het heeft eveneens betrekking op de vorm en inhoud van het door deze commissie op te stellen verslag.

Artikel 52 § 3, van de wet van 10 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie type wet prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen sluiten ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie stelt immers "De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de nadere regels inzake de samenstelling van de commissie van experts, hun aanstelling en de vorm en concrete inhoud van het verslag." De samenstelling van de commissie van experten maakt een eerste evaluatie, vereist overeenkomstig artikel 52 § 1 van de wet van 10 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie type wet prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen sluiten ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, mogelijk.

II. Artikelsgewijze bespreking van het samenwerkingsakkoord Artikel 1.

Dit artikel omschrijft het toepassingsgebied van de evaluatie en behoeft geen verdere commentaar.

Art. 2.

Dit artikel bepaalt de nadere samenstelling van de expertencommissie en de duur en hernieuwbaarheid van het mandaat.

Het artikel voorziet in een eenmalig hernieuwbaar mandaat van vijf jaren.

Dit artikel werd opgesteld in overeenstemming met artikel 52 § 3 van de wet van 10 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie type wet prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen sluiten ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, dat stelt dat er bij de samenstelling over wordt gewaakt "dat de commissie bestaat uit een gelijk aantal leden van elk geslacht, en wordt een evenwichtige verdeling gewaarborgd tussen vertegenwoordigers van de magistratuur, de advocatuur en andere actoren die een specifieke kennis en ervaring inzake de strijd tegen discriminatie hebben".

Zo voorziet dit artikel in twee vertegenwoordigers van de magistratuur, twee vertegenwoordigers van de advocatuur en vier vertegenwoordigers van de Nationale Arbeidsraad. De Minister voor Gelijke Kansen duidt de vier overige leden van de commissie aan. Voor elk lid wordt een plaatsvervanger aangeduid op een dubbele lijst. Bij het aanstellen van de verschillende leden wordt er rekening gehouden met (1) de taalpariteit, (2) een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen en (3) een evenwichtige verdeling van expertise over de verschillende discriminatiegronden.

De onverenigbaarheden voorzien in dit artikel helpen de objectiviteit van deze commissie te garanderen.

Art. 3.

Artikel 3 vult artikel 2 aan. Daar waar artikel 2 de duur van het mandaat vastlegt op vijf jaren, voorziet artikel 3 dat het verslag twee maanden voor het eind van dit mandaat moet worden neergelegd. Zo wordt de mogelijkheid gecreëerd voor de leden van de commissie om het verslag toe te lichten in het parlement.

Art. 4.

Dit artikel beschrijft welke instantie het secretariaat van de commissie verzorgt, en behoeft geen verdere toelichting.

Art. 5.

Dit artikel beschrijft de aanduiding van de voorzitter, ondervoorzitter en verslaggever, en behoeft geen verdere toelichting.

Art. 6.

Dit artikel voorziet in het opstellen van een huishoudelijk reglement.

De Minister bevoegd voor Gelijke Kansen keurt dit document eerstdaags goed, teneinde de werking van de Commissie geenszins te vertragen.

Artn. 7 en 8.

Deze artikelen bepalen de timing en inhoud van het evaluatieverslag.

De vraag het evaluatieverslag voor te leggen "vóór 31 december van het jaar dat volgt op de vijf geëvalueerde kalenderjaren", volgt logischerwijs de wettelijk bepaalde vijfjaarlijkse evaluatie. Artikel 8 verduidelijkt de inhoud van het verslag. Bij deze evaluatie brengt de commissie ook de relevante aanbevelingen en verplichtingen van de Europese en internationale instellingen in rekening.

Art. 9.

Teneinde hun takenpakket naar behoren te kunnen vervullen, wordt aan de leden van de commissie het recht toegekend bijkomende informatie te vragen bij de verschillende overheidsdiensten.

Art. 10.

Dit artikel bepaalt een beperkte financiële tegemoetkoming voor de voorzitter, ondervoorzitter en verslaggever, evenals de terugbetaling van de reiskosten van de leden.

Art. 11.

Dit artikel komt tegemoet aan de dringende nood aan een evaluatie van de bestaande antidiscriminatiewetgeving. Overeenkomstig de wetgeving had een eerste evaluatie moeten plaatsvinden in 2012, maar dit is niet gebeurd. Daarom wordt voorzien in een eerste evaluatieverslag binnen de zes maanden na de samenstelling van de commissie.

Het betreft een bijkomend verslag, naast het vijfjaarlijkse verslag dat samenhangt met het einde van het mandaat van de commissie. De eerste commissie die wordt samengesteld op basis van dit Koninklijk Besluit zal dus twee verslagen voorleggen, één binnen de zes maanden volgend op hun aanstelling en een tweede minstens twee maanden voor het einde van hun mandaat.

Art. 12.

Dit artikel betreft de inwerkingtreding van het Koninklijk Besluit en behoeft geen verdere toelichting.

Art. 13.

Dit artikel betreft de uitvoering van het Koninklijk Besluit en behoeft geen verdere toelichting.

Wij hebben de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaars, De Minister van Justitie, Koen GEENS De Minister van Financiën, Johan VAN OVERTVELDT De Staatssecretaris voor Gelijke Kansen, Elke SLEURS

18 NOVEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie van experts, hun aanstelling en de vorm en concrete inhoud van het verslag dat voorgesteld moet worden tot uitvoering van artikel 52, § 3, van de wet van 10 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie type wet prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen sluiten ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 10 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie type wet prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen sluiten ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, artikel 52, § 3;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven 30 juni 2015;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 9 juli 2015;

Gelet op de vrijstelling van regelgevingsimpactanalyse, op grond van artikel 8, § 1, 4°, van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het advies 57960/2/V van de Raad van State, gegeven op 2 september 2015, bij toepassing van artikel 84, § 1, 1ste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Gelijke Kansen, en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Er wordt een Commissie van experts opgericht ter uitvoering van artikel 52 van de wet van 10 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie type wet prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen sluiten ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, hierna "de Commissie" genoemd.

Art. 2.§ 1. De Commissie is samengesteld uit twaalf effectieve leden.

De Koning benoemt de effectieve leden en hun respectieve plaatsvervangers voor een hernieuwbaar mandaat van vijf jaar bij een koninklijk besluit op voordracht van de Minister die bevoegd is voor Justitie en van de Minister die bevoegd is voor Gelijke Kansen, vastgesteld na overleg in de Ministerraad. Het mandaat van de effectieve leden kan slechts één maal hernieuwd worden. De effectieve leden worden voorgedragen volgens de volgende modaliteiten: 1° Twee leden zijn, of waren, referentiemagistraten inzake "discriminatie en haatmisdrijven" bij parketten en arbeidsauditoraten, van wie één magistraat van de Nederlandse taalrol en één magistraat van de Franse taalrol, voorgedragen door het College van Procureurs-generaal.2° Twee leden zijn advocaten, van wie één advocaat ingeschreven op het tableau van de Orde van de Vlaamse balies en één advocaat ingeschreven op het tableau van de Orde van de Frans- en Duitstalige balies, voorgedragen door hun respectieve orde.3° Vier leden worden voorgedragen door de Nationale Arbeidsraad.4° Vier leden worden voorgedragen door de Minister die bevoegd is voor Gelijke Kansen op basis van hun specifieke kennis en expertise inzake de strijd tegen discriminatie.Minstens één van deze vier leden heeft een kennis en een specifieke expertise in gendermateries. § 2. Voor elk vast lid wordt een plaatsvervanger aangewezen, volgens de modaliteiten bedoeld in paragraaf 1. De aangewezen plaatsvervanger vervangt het lid in geval van afwezigheid of verhindering. Het huishoudelijk reglement bepaalt de nadere regels voor deze vervanging. § 3. De vaste leden en de plaatsvervangers worden op een dubbele lijst voorgedragen.

Deze voordrachten gebeuren binnen een termijn van drie weken, nadat de instanties, vermeld in paragraaf 1, 1° tot 3°, hiertoe door de Minister van Gelijke kansen bij bekendmaking in het Belgisch Staatsblad zijn verzocht. § 4. Bij de aanwijzing van de leden van de Commissie en hun plaatsvervangers wordt rekening gehouden met de taalpariteit en wordt voorzien in een gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen. § 5. Bij de aanwijzing van de leden van de Commissie en hun respectieve plaatsvervangers wordt er gestreefd naar een evenwichtige vertegenwoordiging van expertise over de verschillende vormen van discriminatie opgenomen in wetten van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen en van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden. § 6. Het lidmaatschap van de Commissie is onverenigbaar met het mandaat van lid van één van de Wetgevende Vergaderingen of van een Parlement, met het mandaat van lid van een Regering en met het mandaat van lid van een ministerieel kabinet. § 7. Aan een effectief lid kan, op zijn verzoek, ontslag worden verleend. Zijn plaatsvervanger neemt van rechtswege zijn mandaat over voor de rest van de duur ervan. De Koning benoemt in dat geval een nieuwe plaatsvervanger volgens de modaliteiten vervat in paragraaf 1 en op voordracht van de instantie die het ontslagnemend lid heeft voorgedragen. Hetzelfde gebeurt wanneer aan een plaatsvervanger, op zijn verzoek, ontslag wordt verleend.

Art. 3.De leden dienen het evaluatieverslag betreffende de wetten van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen en van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden in minstens twee maanden voor het einde van hun mandaat.

Art. 4.Het secretariaat van de Commissie wordt verzekerd door het Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen en voor bestrijding van discriminatie en racisme opgericht door het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013.

Art. 5.De Commissie wijst onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter en een verslaggever aan. De voorzitter en de ondervoorzitter behoren tot een verschillende taalrol en zijn elk van een ander geslacht.

Art. 6.De Commissie legt het huishoudelijk reglement vast dat alle nadere bepalingen bevat die de werking van de Commissie aanbelangen.

Dit reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Minister die bevoegd is voor Gelijke Kansen.

Art. 7.Het evaluatieverslag wordt vóór 31 december van het jaar dat volgt op de vijf geëvalueerde kalenderjaren, aan de Kamer van volksvertegenwoordigers overgemaakt.

Het verslag wordt gelijktijdig ten informatieve titel aan de Minister die bevoegd is voor Gelijke Kansen overgemaakt.

Art. 8.Het evaluatieverslag bevat minstens: 1° een verslag dat de toepassing van de anti-discriminatiewetten alsook de doeltreffendheid van deze wetten verduidelijkt en evalueert;2° de conclusies en de eventuele aanbevelingen.

Art. 9.Teneinde deze opdrachten te vervullen, kan de Commissie alle bijkomende inlichtingen inwinnen bij de diverse overheidsdiensten en instellingen. Zij kan eveneens experts of organisaties horen en eventueel subcommissies of ad hoc werkgroepen vormen.

Art. 10.De leden van de Commissie hebben recht op de terugbetaling van hun reiskosten volgens de voorwaarden bepaald door het koninklijk besluit van 18 januari 1965 tot algemene regeling inzake reiskosten.

Zij worden voor de toepassing van het genoemde besluit gelijkgesteld met ambtenaren van de klasse A4.

De voorzitter, ondervoorzitter en de verslaggever, of hun plaatsvervanger, hebben, bij de uitoefening van hun functie, recht op een presentiegeld van 50 euro per vergadering, en per dag.

Art. 11.In afwijking van artikel 3 en 7 wordt het eerste evaluatieverslag voor de periode van de inwerkingtreding van de wet van 10 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie type wet prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen sluiten ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie tot en met 31 december 2014 overgemaakt binnen de zes maanden volgend op de inwerkingtreding van het benoemingsbesluit van de leden van de Commissie.

Art. 12.Dit koninklijk besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 13.De minister die bevoegd is voor Gelijke Kansen en de minister die bevoegd is voor Justitie, zijn ieder voor wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 november 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, Koen GEENS De Minister van Financiën, Johan VAN OVERTVELDT De Staatssecretaris van Gelijke Kansen, Elke SLEURS

^