Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 maart 2020
gepubliceerd op 24 maart 2020

Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van het reglement van orde van de Orde van Vlaamse balies

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2020030344
pub.
24/03/2020
prom.
18/03/2020
ELI
eli/besluit/2020/03/18/2020030344/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 MAART 2020. - Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van het reglement van orde van de Orde van Vlaamse balies


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, artikel 491, vervangen bij de wet van 4 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/07/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001009644 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging, met betrekking tot de structure van de balie, van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 13 maart 1973 betreffende de vergoeding voor onwerkzame voorlopige hechtenis sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 februari 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/02/2002 pub. 15/03/2002 numac 2002009131 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van het reglement van orde van de Orde van Vlaamse balies sluiten houdende bekrachtiging van het reglement van orde van de Orde van Vlaamse balies;

Gelet op de bespreking van het reglement van orde van de Orde van Vlaamse balies en op de goedkeuring ervan op 27 november 2019, bedoeld in artikel 491 van het Gerechtelijk Wetboek;

Gelet op het advies van de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, gegeven op 19 december 2019;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het bij dit besluit gevoegde reglement van orde van de Orde van Vlaamse balies wordt bekrachtigd.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 maart 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie K. GEENS

BIJLAGE BIJ HET KONINLIJK BESLUIT VAN 18 MAART 2020 HOUDENDE BEKRACHTIGING VAN HET REGLEMENT VAN ORDE VAN DE ORDE VAN VLAAMSE BALIES Reglement van orde Artikel 1 - Definities Voor de toepassing van dit reglement gelden de volgende definities : 1° Orde van Vlaamse balies : de rechtspersoon omschreven in artikel 488, eerste lid, Ger.W.; 2° algemene vergadering : het in artikel 489 Ger.W. bedoelde orgaan van de Orde van Vlaamse balies; 3° raad van bestuur : het in artikel 489 Ger.W. bedoelde orgaan van de Orde van Vlaamse balies; 4° voorzitter : de voorzitter van de Orde van Vlaamse balies, tevens voorzitter van de raad van bestuur; 5° reglement van orde : het reglement van orde bedoeld in artikel 491 Ger.W.; 6° reglement : een reglement van de Orde van Vlaamse balies zoals bedoeld in artikel 496 Ger.W.; 7° scheidsgerecht : het scheidsgerecht bedoeld in artikel 502 Ger.W.; 8° Federale Raad van de balies : de raad bedoeld in artikel 503 Ger.W.; 9° Orde van advocaten : rechtspersoon bedoeld in artikel 431 Ger.W., deel uitmakend van de Orde van Vlaamse balies; 10° advocaat : advocaat ingeschreven op het tableau of op een lijst bedoeld in artikel 430 Ger.W., van de Ordes van advocaten die lid zijn van de Orde van Vlaamse balies. Voor de toepassing van de bepalingen van dit reglement van orde wordt een advocaat die kantoor houdt in meerdere gerechtelijke arrondissementen slechts eenmaal in aanmerking genomen, met name bij die Orde van advocaten waar hij zijn hoofdkantoor heeft; 11° stafhouder : het hoofd van de Orde van advocaten bedoeld in artikel 447 Ger.W.; 12° vice-stafhouder : de advocaat die door de algemene vergadering van de Orde van advocaten wordt verkozen om de stafhouder bij te staan en zich voor te bereiden op de opvolging van de stafhouder;13° meerderheid van stemmen : meerderheid van meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen door de stemgerechtigde leden, waarbij geen rekening wordt gehouden met onthoudingen, blanco of ongeldige stemmen;14° betrekkelijke meerderheid : meerderheid die erin bestaat meer stemmen te hebben bekomen dan de andere kandidaten; 15° kieskring : rechtsgebied van een rechtbank van eerste aanleg, zoals omschreven in het Bijvoegsel bij het Ger.W. (Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Limburg, Brussel en Leuven).

Artikel 2 - Zetel De zetel van de Orde van Vlaamse balies is nu gevestigd te Brussel, Staatsbladsstraat 8.

Hij kan door de algemene vergadering verplaatst worden naar elke andere plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Artikel 3 - Samenstelling van de algemene vergadering 3.1. De algemene vergadering bestaat uit : - de stafhouder van iedere Orde van advocaten, die ambtshalve lid is; - de vice-stafhouder en bij gebrek daaraan de volgens het reglement van de betrokken Orde van advocaten aangestelde vervanger, die ambtshalve lid is; - de rechtstreeks verkozen leden; - de stafhouder van de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie, met raadgevende stem; - de vertegenwoordigers bij de Raad van de balies van de Europese Unie, met raadgevende stem, voor zover ze geen verkozen lid zijn. 3.2. Het aantal rechtstreeks verkozen leden wordt vastgesteld in functie van het aantal advocaten op het tableau of op de lijst van ingeschreven advocaten per kieskring op 1 december voorafgaand aan de dag van de verkiezingen.

Per begonnen schijf van 200 advocaten in een kieskring is er een lid in de algemene vergadering.

Het aantal rechtstreeks te verkiezen leden wordt bepaald na aftrek van het aantal ambtshalve zetelende vice-stafhouders of hun vervanger. 3.3. Het mandaat van het rechtstreeks verkozen lid vangt aan op 1 september volgend op de verkiezingen en duurt twee jaar. Het is hernieuwbaar.

Een lid van de algemene vergadering kan slechts acht opeenvolgende jaren in de algemene vergadering zetelen. Deze termijn kan worden overschreden wanneer een rechtstreeks verkozen lid na een bepaalde termijn geroepen wordt om als vice-stafhouder of stafhouder in de algemene vergadering te zetelen. 3.4. Het mandaat van lid is persoonlijk : in geval van afwezigheid mag het lid zich laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager die stemgerechtigd lid is van de algemene vergadering. Slechts één volmacht per volmachtdrager is toegelaten.

De stafhouder kan vervangen worden overeenkomstig artikel 447 Ger.W. De stafhouder van de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie kan vervangen worden door zijn vertegenwoordiger, lid van de raad van zijn Orde. 3.5. De algemene vergadering zal rechtsgeldig kunnen zetelen zelfs indien de ambtshalve aangewezen leden nog niet definitief zijn verkozen of aangeduid en/of een mandaat van een verkozen lid wordt betwist.

Artikel 4 - Verkiezing van de leden van de algemene vergadering 4.1. Iedere Orde van advocaten organiseert tweejaarlijks de rechtstreekse verkiezing van de rechtstreeks te verkiezen leden van de algemene vergadering, gelijktijdig met de verkiezingen bedoeld in artikel 450 Ger.W., doch bij een afzonderlijke en geheime stemming.

Van de verrichtingen wordt een proces-verbaal opgemaakt, waarvan een eensluidend verklaard afschrift binnen 15 dagen na de verkiezingen aan de Orde van Vlaamse balies wordt toegezonden. 4.2. Alle advocaten zijn stemgerechtigd en verkiesbaar, onverminderd artikel 460 Ger.W. 4.3. De rechtstreeks te verkiezen leden worden verkozen bij betrekkelijke meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen voor het laatste te begeven mandaat, is de jongste kandidaat gekozen. De niet-verkozen kandidaten zijn opvolgers, in volgorde van het aantal behaalde stemmen. Bij staking van stemmen wordt de volgorde van de opvolgers bepaald door hun leeftijd, de jongste eerst.

Nadat de stemming gesloten is, wordt meteen tot telling overgegaan en kondigt de voorzitter de uitslag af in de algemene vergadering van zijn Orde. 4.4. Kan een rechtstreeks verkozen lid zijn mandaat niet voltooien, neemt de eerste in nuttige rang komende opvolger zijn plaats in voor de resterende duur van dat mandaat. Is er geen verkozen opvolger, wijst de raad van de betrokken Orde van advocaten bij geheime stemming de opvolger aan, en zendt binnen 15 dagen na de aanwijzing een eensluidend verklaard uittreksel uit het verslag van de raad van de Orde aan de Orde van Vlaamse balies toe. 4.5. Indien een rechtstreeks verkozen lid stafhouder, vice-stafhouder of zijn vervanger is of wordt, zal hij voor de tijd waarin zijn mandaat dat van verkozen lid overlapt vervangen worden door de eerste in nuttige rang komende opvolger op de lijst van de niet-verkozen leden. Is er geen verkozen opvolger dan nodigt de stafhouder de advocaten uit zich kandidaat te stellen voor het openstaand mandaat op de eerstkomende raad van de Orde die bij geheime stemming de opvolger kiest, en zendt desbetreffend binnen 15 dagen na de aanwijzing een eensluidend verklaard uittreksel uit het verslag van de raad van de Orde aan de Orde van Vlaamse balies toe. 4.6. Minstens 30 dagen vooraf deelt de stafhouder aan de leden van de Orde van advocaten de verkiezingsmodaliteiten mee. Hij nodigt gelijktijdig de leden van zijn balie die daarvoor in aanmerking komen uit om zich kandidaat te stellen.

Kandidaten dienen hun kandidatuur in bij de stafhouder, uiterlijk om 12 uur 's middags van de laatste werkdag die een periode van 20 dagen vóór de kiesverrichtingen voorafgaat.

De stafhouder onderzoekt de geldigheid van iedere kandidatuur, wijst eventueel de kandidaat op een ongeldigheid, en roept in geval van betwisting bij hoogdringendheid de raad van de Orde samen, die in laatste aanleg uitspraak doet over de geldigheid van de kandidatuur.

De lijst der kandidaten, opgesteld op basis van anciënniteit op het tableau en op de lijsten bedoeld in artikel 430 Ger.W., wordt zodra ze definitief is bekendgemaakt en bezorgd aan de Orde van Vlaamse balies.

Het stembiljet vermeldt de kandidaten volgens hun anciënniteit op het tableau en op de lijsten bedoeld in artikel 430 Ger.W. Een stembiljet wordt bij de telling slechts als geldig aangezien indien er niet meer stemmen op zijn uitgebracht dan het aantal te verkiezen leden.

Artikel 5 - Werking van de algemene vergadering 5.1 De algemene vergadering vergadert minstens eenmaal per trimester en telkens wanneer de raad van bestuur of wanneer minstens één vijfde van de stemgerechtigde leden het vraagt en in dat verzoek de te bespreken agendapunten vermeldt.

Wanneer ten minste één vijfde van de stemgerechtigde leden om een vergadering vraagt, richten ze dat verzoek aan de voorzitter en vermelden ze daarbij de te bespreken agendapunten. De voorzitter roept de algemene vergadering bijeen binnen de maand na de aanvraag. Hij kan agendapunten toevoegen. 5.2. De voorzitter van de raad van bestuur, of bij zijn afwezigheid of verhindering het oudste lid van de raad van bestuur, roept de algemene vergadering samen. Hij bepaalt dag, plaats en uur waarop de algemene vergadering plaatsvindt. De oproeping voor de algemene vergadering vermeldt de agenda. Behoudens hoogdringendheid moet de oproeping voor de algemene vergadering uiterlijk 12 dagen voor de vergadering aan de leden ter kennis gebracht zijn.

De voorzitter zit de algemene vergadering voor.

Bij afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt hij vervangen door een lid van de algemene vergadering, dat door de algemene vergadering wordt aangewezen. 5.3. De voorzitter bepaalt de agenda. De voorzitter kan te allen tijde agendapunten toevoegen.

Indien de raad van bestuur of ten minste één tiende van de stemgerechtigde leden van de algemene vergadering uiterlijk acht dagen voor de vergadering schriftelijk verzoekt om één of meer punten bijkomend te agenderen, is de voorzitter verplicht hieraan gevolg te geven. De overige leden van de algemene vergadering worden hiervan onverwijld verwittigd. 5.4. De voorzitter of een door hem aangewezen persoon controleert de regelmatigheid van de samenstelling van de vergadering en de geldigheid van de volmachten en vertegenwoordigingen. In geval hierover betwisting ontstaat, wordt een tijdelijk bureau samengesteld dat de betwisting onmiddellijk beslecht. Het bureau bestaat uit de voorzitter en het oudste en jongste aanwezige stemgerechtigde lid van de vergadering. 5.5. De leden van de raad van bestuur nemen aan de algemene vergadering deel met raadgevende stem. Zij verlaten de vergadering bij tegenstrijdigheid van belangen of wanneer twee vijfden van de aanwezige leden het wenselijk acht, waarna de vergadering geleid wordt door een voorzitter ad hoc die alsdan door de vergadering wordt aangewezen. 5.6. De vergaderingen zijn openbaar voor de advocaten, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering te beslissen om met gesloten deuren te vergaderen.

Van iedere algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden en wordt een verslag opgesteld. 5.7. De algemene vergadering kan alleen beraadslagen en beslissen wanneer de volstrekte meerderheid van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dat quorum niet bereikt, wordt ten vroegste 12 dagen later een tweede vergadering bijeengeroepen die met een ongewijzigde agenda beraadslaagt en beslist ongeacht het aantal aanwezige leden, voor zover dit in een bijzondere oproeping uitdrukkelijk is aangekondigd. Indien op die tweede vergadering het quorum andermaal niet wordt bereikt, kan de algemene vergadering uitsluitend beslissen over punten die in de agenda van de eerste vergadering zijn vermeld. 5.8. Tenzij anders in dit reglement bepaald, beslist de algemene vergadering bij meerderheid van stemmen.

Artikel 6 - Bevoegdheden van de algemene vergadering 6.1. De algemene vergadering vertegenwoordigt de advocaten en is het hoogste orgaan. De algemene vergadering heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om te beslissen over de zaken die tot de bevoegdheid van de Orde van Vlaamse balies behoren.

Haar beslissingen binden de Orde van Vlaamse balies en de Ordes van advocaten. 6.2. De algemene vergadering : - verkiest en ontslaat de voorzitter en de overige leden van de raad van bestuur en bepaalt de vergoeding van hun mandaat; - keurt het reglement van orde goed en brengt er wijzigingen in aan met een meerderheid van ten minste twee derden van de stemmen; - stelt de reglementen vast en brengt er wijzigingen in aan; - keurt het beleidsplan van de raad van bestuur goed en oefent controle uit op de werking van de raad van bestuur; - bepaalt het aantal bestuurders van de raad van bestuur; - keurt de begroting goed die de raad van bestuur haar jaarlijks voorlegt. Het ontwerp van begroting wordt minstens 12 dagen vooraf aan de leden van de algemene vergadering overgemaakt; - bepaalt op basis van de goedgekeurde begroting de jaarlijkse bijdrage die door iedere Orde van advocaten verschuldigd is. Deze bijdrage staat in verhouding tot het aantal advocaten dat op 1 december voorafgaand aan het boekjaar ingeschreven is op het tableau en op de lijsten bedoeld in artikel 430 Ger.W.; - keurt jaarlijks vóór 30 juni de rekeningen goed en verleent kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris van de rekeningen, nadat de raad van bestuur met rekening en motivering verslag heeft gedaan over het afgelopen boekjaar, dat met het kalenderjaar samenvalt. De rekeningen worden minstens 12 dagen vooraf aan de leden van de algemene vergadering overgemaakt; - wijst de drie scheidsrechters aan die deel uitmaken van het scheidsgerecht, uit een lijst van kandidaten die de raad van bestuur voordraagt en die minstens tweemaal zoveel kandidaten telt als aan te wijzen scheidsrechters; - wijst de vertegenwoordigers aan bij de Raad van de balies van de Europese Unie (CCBE); - wijst de afgevaardigden van de Orde van Vlaamse balies in de Federale Raad van de balies aan, uit een lijst van minstens acht kandidaten voorgedragen door de raad van bestuur; - draagt de stafhouders of voormalige stafhouders voor die ingevolge artikel 428ter, § 7 en § 9 Ger.W. als lid of als plaatsvervanger deel uitmaken van de aldaar bedoelde commissie van beroep; - draagt de advocaten voor die ingevolge artikel 428quater, § 3 en § 5 Ger.W. als lid of als plaatsvervanger deel uitmaken van de aldaar bedoelde examencommissie; - keurt de verslagen van de vergaderingen van de algemene vergadering goed.

Artikel 7 - Samenstelling van de raad van bestuur 7.1. De raad van bestuur bestaat uit minimum zes en maximum acht bestuurders, onder wie de voorzitter. 7.2. Het mandaat van bestuurder is onverenigbaar met dat van stemgerechtigd lid van de algemene vergadering, lid van een raad van de Orde van advocaten en van voorzitter, secretaris of lid van de tuchtraad van eerste aanleg of de tuchtraad van beroep. 7.3. Het mandaat van de leden van de raad van bestuur duurt drie jaar en is hernieuwbaar.

Artikel 8 - Verkiezing van de leden van de raad van bestuur 8.1. De algemene vergadering, daarbij voorgezeten door haar oudste lid, verkiest de leden van de raad van bestuur bij geheime stemming.

De voorzitter van de raad van bestuur wordt bij afzonderlijke stemming verkozen.

Alle advocaten zijn verkiesbaar, tenzij anders beslist met toepassing van artikel 460 Ger.W. 8.2. De voorzitter wordt verkozen minstens zestig dagen voor de verkiezing van de overige leden van het bestuur. Het mandaat van bestuurder en van voorzitter vangt aan op 1 september volgend op de verkiezingen en duurt drie jaar. 8.3. Minstens 40 dagen voor de kiesverrichting nodigt de voorzitter de advocaten uit tot kandidaatstelling en deelt hij gelijktijdig aan alle leden van de algemene vergadering de modaliteiten van de kiesverrichtingen mee.

Kandidaten dienen tegen ontvangstbewijs hun kandidatuur in bij de voorzitter, uiterlijk om 12 uur 's middags van de laatste werkdag die een periode van 20 dagen vóór de kiesverrichtingen voorafgaat.

Drie daartoe gemachtigde leden van de algemene vergadering onderzoeken de geldigheid van iedere kandidatuur en doen, na oproeping van de kandidaat om gehoord te worden, in laatste aanleg uitspraak over de geldigheid van de kandidatuur.

Zodra de termijn voor kandidaatstelling verstreken is, wordt de lijst van kandidaten in alfabetische volgorde bekendgemaakt.

Het stembiljet voor de verkiezing van de voorzitter en het stembiljet voor de verkiezing van de andere bestuurders vermelden telkens de lijst van kandidaten in alfabetische volgorde. Een stembiljet wordt bij de telling slechts als geldig beschouwd indien er niet meer stemmen op zijn uitgebracht dan het aantal te begeven mandaten. 8.4. Indien er slechts één kandidaat is, wordt de voorzitter van de raad van bestuur verkozen met een meerderheid van ten minste de helft van de stemmen van alle aanwezigen. Zijn er meerdere kandidaten en haalt in de eerste ronde geen van de kandidaten de meerderheid van stemmen, dan volgt onmiddellijk een tweede ronde tussen de twee kandidaten die tijdens de eerste ronde de meeste stemmen hebben behaald en wordt de voorzitter met een betrekkelijke meerderheid van stemmen verkozen. Bij staking van stemmen wordt bij lottrekking tussen de kandidaten met het meeste aantal stemmen beslist. Bij staking van stemmen om vast te stellen wie als tweede kandidaat naar de tweede ronde gaat, volgt eerst een stemming om vast te stellen wie van de twee of meer kandidaten die het tweede hoogste aantal stemmen behaalde in de eerste ronde naar de tweede ronde gaat. De kandidaat die in deze stemming de betrekkelijke meerderheid haalt, gaat naar de tweede ronde.

De overige leden van de raad van bestuur worden verkozen bij betrekkelijke meerderheid. Bij staking van stemmen voor de laatst te verkiezen bestuurder, volgt onmiddellijk een tweede ronde tussen deze kandidaten. De kandidaat die in deze stemming de betrekkelijke meerderheid haalt, is verkozen als bestuurder.

Nadat de stemming gesloten is verklaard, worden de stemmen geteld en kondigt de voorzitter in de algemene vergadering de uitslag van die telling af. De uitslag wordt ook via de website bekend gemaakt.

Van de kiesverrichtingen wordt een proces-verbaal opgemaakt. 8.5. Het mandaat van het lid van de raad van bestuur vangt aan op 1 september volgend op de verkiezingen en duurt drie jaar, onverminderd wat in art. 8.6 is bepaald. 8.6. De algemene vergadering kan te allen tijde de voorzitter en één of meerdere leden van de raad van bestuur ontslaan.

Wanneer een mandaat van verkozen bestuurder openvalt, verkiezen de leden van de algemene vergadering op de eerstvolgende nuttige algemene vergadering een nieuwe bestuurder om het lopende mandaat te voltooien, volgens de bepalingen van de artikelen 8.2 tot en met 8.4.

Artikel 9 - Werking van de raad van bestuur 9.1. De raad van bestuur vormt een college dat wordt voorgezeten door de voorzitter en bij zijn afwezigheid of verhindering door het lid met de meeste anciënniteit. De raad van bestuur kan alleen beraadslagen en beslissen wanneer de meerderheid aanwezig is. 9.2. De raad van bestuur beslist bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 9.3. Een bestuurder kan een volmacht geven aan een andere bestuurder maar niet aan de voorzitter. Een bestuurder kan maximaal één volmacht houden. 9.4. De raad van bestuur kan voor het faciliteren van de dagelijkse werking van de Orde van Vlaamse balies een directiecomité aanstellen.

Artikel 10 - Bevoegdheden van de raad van bestuur Onverminderd de bepalingen van artikel 6, is de raad van bestuur bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn om de opdrachten en taken te verwezenlijken die de wet aan de Orde van Vlaamse balies toevertrouwt en om het beleidsplan te realiseren dat bij aanvang van het driejaarlijks mandaat wordt goedgekeurd door de algemene vergadering. De raad van bestuur wendt hiervoor de financiële middelen aan die ter beschikking zijn overeenkomstig de goedgekeurde begroting en deze die bijkomend noodzakelijk zijn maar pas na goedkeuring door de algemene vergadering.

Hij staat in voor de algemene organisatie van de Orde van Vlaamse balies, die wordt uitgebouwd volgens de opdrachten en taken die aan hem worden opgedragen en toevertrouwd in het goedgekeurde beleidsplan.

Hij staat in voor de samenstelling en de werking van de commissies die hij opricht. De commissieleden dienen aangezocht te worden op grond van hun specifieke competenties, die erop moeten gericht zijn om op kwaliteitsvolle wijze bij te dragen tot de collectieve belangen van de advocatuur in zijn geheel.

Hij staat in voor de algemene organisatie van het secretariaat en werft daartoe de nodige personeelsleden aan.

Hij duidt op voorstel van de algemene vergadering de vertegenwoordigers aan die samen met de voorzitter de A-aandeelhouders bij DIPLAD vertegenwoordigen evenzo bij andere met de OVB verbonden vennootschappen/verenigingen.

Hij voert de beslissingen uit van de algemene vergadering.

Artikel 11 - Overgangsbepalingen 11.1. Dit reglement vervangt het reglement van orde zoals het bij Koninklijk Besluit van 17 februari 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/02/2002 pub. 15/03/2002 numac 2002009131 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van het reglement van orde van de Orde van Vlaamse balies sluiten werd bekrachtigd (en gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 15 maart 2002). 11.2. Dit reglement treedt in werking op de dag waarop het Koninklijk Besluit waarbij het wordt bekrachtigd gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad.

^