Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 17 oktober 2011
gepubliceerd op 16 november 2011

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011022384
pub.
16/11/2011
prom.
17/10/2011
ELI
eli/besluit/2011/10/17/2011022384/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

17 OKTOBER 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/10/2004 pub. 24/11/2004 numac 2004022806 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten sluiten tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 22 februari 1998, 24 december 1999, 10 augustus 2001, 22 augustus 2002, 5 augustus 2003, 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 oktober 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/10/2004 pub. 24/11/2004 numac 2004022806 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten sluiten tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten;

Overwegend dat de bijdrage van de apotheker bij de verbetering van de kwaliteit van de magistrale bereidingen een belangrijke verhoging van de bestede tijd inhoudt, dat de moeilijkheid van de dermatologische bereiding, evenals de vereiste tijd voor de uitvoering ervan, niet in verhouding zijn tot de hoeveelheid van de bereiding, dat tengevolge een enquête in de apothekers opengesteld voor het publiek om objectief de tijd en de noodzakelijke benodigdheden om de magistrale bereidingen te maken die opgenomen zijn in het « Therapeutisch Magistraal Formularium », op te meten, en rekening houdend met de investering in materiaal en in tijd, een uniek honorarium voor de dermatologische bereidingen, onafhankelijk van het aantal voorgeschreven modulen, gelijk aan 9,33 P bijgevolg gerechtvaardigd is;

Gelet op het voorstel van de Technische farmaceutische raad, uitgebracht op 9 december 2010;

Gelet op het advies van de Overeenkomstencommissie apothekers- verzekeringsinstellingen van 14 december 2010;

Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle, gegeven op 11 januari 2011;

Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 9 februari 2011;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van 21 maart 2011;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 6 juni 2011;

Gelet op akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting gegeven op 5 juli 2011;

Gelet op het advies 50.028/2/V van de Raad van State, gegeven op 10 augustus 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 21, § 1, 2°, a) van het koninklijk besluit van 12 oktober 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/10/2004 pub. 24/11/2004 numac 2004022806 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten sluiten tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 11 mei 2007, 12 december 2007 en 28 november 2008, wordt vervangen als volgt : a) de dermatologische bereidingen voor uitwendig gebruik in de vorm van crème, gel, zalf of pasta, met uitsluiting van de magistrale bereidingen voor oftalmisch gebruik : P 9,33 (eenmalig honorarium, ongeacht het aantal voorgeschreven modules), wel te verstaan enkel voor wat betreft : 1) de dermatologische bereidingen voor uitwendig gebruik in de vorm van crème, gel, zalf of pasta, met uitsluiting van de magistrale bereidingen voor oftalmisch gebruik, bij een behandeling van een chronische aandoening : waarbij het aantal modules per recept beperkt is tot 6 en het gewicht per module beperkt is tot 50 g;2) de dermatologische bereidingen voor uitwendig gebruik in de vorm van crème, gel, zalf of pasta, met uitsluiting van de magistrale bereidingen voor oftalmisch gebruik, bij een behandeling van een acute aandoening : waarbij het aantal modules per recept beperkt is tot 2 en het gewicht per module beperkt is tot 50 g;

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 oktober 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, Mevr. L. ONKELINX

^