Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 17 november 2000
gepubliceerd op 19 december 2000

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de bijdrage van de werkgevers in de verplaatsingskosten van de arbeiders

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2000012865
pub.
19/12/2000
prom.
17/11/2000
ELI
eli/besluit/2000/11/17/2000012865/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 NOVEMBER 2000. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de bijdrage van de werkgevers in de verplaatsingskosten van de arbeiders (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de bijdrage van de werkgevers in de verplaatsingskosten van de arbeiders.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 november 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de voedingsnijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999 Bijdrage van de werkgevers in de verplaatsingskosten van de arbeiders (Overeenkomst geregistreerd op 9 juli 1999 onder het nummer 51285/CO/118) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders van de voedingsnijverheid, alle deelsectoren, met uitzondering van artikel 2, punt c, dat niet van toepassing is op de sector van de bakkerijen en de artisanale banketbakkerijen.

Met "arbeiders" worden de mannelijke en vrouwelijke arbeiders bedoeld. HOOFDSTUK II. - Bijdrage van de werkgever

Art. 2.De bijdrage van de werkgever in de verplaatsingskosten van de arbeiders wordt als volgt vastgesteld : a) Vervoer per spoorwegen (Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen) : Overeenkomstig het barema opgenomen in bijlage bij het koninklijk besluit van 28 juli 1962, laatst vervangen door het koninklijk besluit van 27 januari 1998 en genomen in uitvoering van de wet van 27 juli 1962 tot vaststelling van het bedrag en de wijze van betaling van de werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden.b) Gemeenschappelijk openbaar vervoer met uitzondering van het treinvervoer : Voor wat betreft het gemeenschappelijk openbaar vervoer, met uitzondering van het treinvervoer, zal de bijdrage van de werkgever in de prijs van de abonnementen voor de verplaatsingen vanaf 5 kilometer, berekend vanaf de vertrekhalte, vastgesteld worden volgens de hierna vastgestelde modaliteiten : - wanneer de prijs van het vervoer in verhouding tot de afstand staat, is de bijdrage van de werkgever gelijk aan de werkgeversbijdrage in de prijs van de treinkaart geldend als sociaal abonnement voor een overeenstemmende afstand, zonder evenwel 54 pct.van de werkelijke vervoerprijs te overschrijden; - wanneer de prijs een eenheidsprijs is, ongeacht de afstand wordt de bijdrage van de werkgever forfaitair vastgesteld en bedraagt zij 50 pct. van de effectief door de werknemer betaalde prijs, zonder evenwel het bedrag van de werkgeversbijdrage in de prijs van de treinkaart, geldend als sociaal abonnement, voor een afstand van 7 kilometer te overschrijden. c) Verplaatsingen met de fiets : Een bedrag, per effectief gepresteerde dag, van 6 BEF per kilometer van de enkele afstand, voor zover deze enkele afstand minstens 1 kilometer bedraagt.d) Andere verplaatsingsmiddelen : De bijdrage van de werkgever is deze zoals vermeld in artikel 2, a), van deze collectieve arbeidsovereenkomst, op voorwaarde dat de afstand volgens de kortste weg minstens 5 kilometer bedraagt. HOOFDSTUK III. - Tijdstip van terugbetaling

Art. 3.De terugbetaling van de vervoerkosten waarvan sprake in deze collectieve arbeidsovereenkomst moet minstens eenmaal per maand geschieden.

Art. 4.Onverminderd de bepalingen voorzien in deze collectieve arbeidsovereenkomst blijven de gunstigere toestanden inzake vervoer en terugbetaling van de vervoerkosten op het vlak van de onderneming behouden.

Art. 5.De praktische modaliteiten tot uitvoering van deze collectieve arbeidsovereenkomst worden vastgelegd op het vlak van de onderneming. HOOFDSTUK IV. - Geldigheid

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt deze van 14 maart 1991, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid betreffende de tussenkomst van de werkgevers in de verplaatsingskosten van de werklieden en werksters, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 19 september 1991 (Belgisch Staatsblad van 31 oktober 1991).

Zij heeft uitwerking met ingang van 1 juni 1999 en is gesloten voor onbepaalde duur, met uitzondering van artikel 2, punt c, dat ophoudt van kracht te zijn op 30 juni 2001.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan opgezegd worden door één der partijen mits een opzegging van drie maanden met een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 november 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

^