Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 17 juni 2013
gepubliceerd op 09 oktober 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, betreffende de realisatie van efficiëntiewinsten

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013012206
pub.
09/10/2013
prom.
17/06/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JUNI 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, betreffende de realisatie van efficiëntiewinsten (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, betreffende de realisatie van efficiëntiewinsten.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 juni 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar ht Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2011 Realisatie van efficiëntiewinsten (Overeenkomst geregistreerd op 22 december 2011 onder het nummer 107522/CO/328.01) Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de VVM-De Lijn en alle loon- en weddetrekkenden van De Lijn.

Gelet op het belang van de combinatie werk-gezin en de gevraagde flexibiliteit enerzijds, en het belang van verkeersveiligheid zowel voor de personeelsleden als De Lijn als organisatie, wordt het volgende overeengekomen.

Met ingang van 1 januari 2012 zal de zaterdagvergoeding voor alle personeelsleden opgetrokken worden tot 22,5 pct. en met ingang van 1 juli 2012 tot 25 pct.

De premie voor gesplitste diensten wordt voor alle personeelsleden gebracht op 2,72 EUR met ingang van 1 januari 2012.

Beide verhogingen worden toegepast met dien verstande dat hiervoor een interne compensatie binnen de globale personeelskost dient gerealiseerd via efficiëntiewinsten.

Deze efficiëntiewinsten kunnen weliswaar geen vermindering van de koopkracht van het personeel ten gevolge hebben.

De vakorganisaties engageren zich om mee de doelstellingen te behalen zoals opgenomen in de beheersovereenkomst 2011-2015, onder meer door het realiseren van een daling van het aantal ongevallen gemeenrecht per 100 000 km; een geleidelijke afname van het aantal verkeersboetes per kilometer exploitatie tegen het einde van de legislatuur en loyaal mee te werken aan de opmaak, de ondertekening en de uitvoering van een verkeersveiligheidsplan, dat gestalte moeten krijgen tegen eind 2011.

Het verkeersveiligheidsplan zal maandelijks opgevolgd worden binnen de respectievelijke comités voor preventie en bescherming op het werk.

Driemaandelijks zal een paritaire stuurgroep op niveau van de VVM samenkomen, die het engagement opneemt om de nodige maatregelen af te spreken die moeten leiden tot het bereiken van de hierboven vermelde doelstellingen.

Inwerkingtreding Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking vanaf de vermelde datum, of bij ontstentenis hiervan, vanaf de ondertekening van de collectieve arbeidsovereenkomst en is gesloten voor een onbepaalde tijd.

Ze kunnen door één van de partijen opgezegd worden mits het respecteren van een opzeggingstermijn van drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 juni 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^