Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 17 juni 2002
gepubliceerd op 21 juni 2002

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 augustus 1994 betreffende de Europese vuurwapenpassen

bron
ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie
numac
2002009585
pub.
21/06/2002
prom.
17/06/2002
ELI
eli/besluit/2002/06/17/2002009585/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JUNI 2002. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 augustus 1994 betreffende de Europese vuurwapenpassen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, inzonderheid op artikel 25;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 augustus 1994 betreffende de Europese vuurwapenpassen, inzonderheid op de artikelen 2, 3, 6, eerste lid en 7, derde lid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 21 januari 2002;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 29 januari 2002;

Gelet op het besluit van de Ministerraad van 8 februari 2002 over het verzoek aan de Raad van State om advies te geven binnen een termijn van één maand;

Gelet op advies 33.057/2 van de Raad van State, gegeven op 27 mei 2002, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en van Onze Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit besluit wijzigt de omzetting van de artikelen 1.4 en 12.2 van richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991 inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens.

Art. 2.Artikel 2 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1994 betreffende de Europese vuurwapenpassen wordt vervangen als volgt : «

Art. 2.De pas moet worden aangevraagd aan de gouverneur bevoegd voor de verblijfplaats van de betrokkene, aan de hand van een op straffe van onontvankelijkheid behoorlijk ingevuld formulier, waarvan het model als bijlage gaat bij dit besluit, en vergezeld gaan van de volgende documenten : 1° indien de aanvrager houder is van een jachtverlof of van een sportschutterslicentie, een kopie van die documenten;2° indien de aanvrager wenst dat op de pas verweer- of oorlogsvuurwapens vermeld worden, een kopie van zijn vergunning tot het voorhanden hebben van die wapens of van de daarmee gelijkgestelde documenten;3° indien de aanvrager wenst dat op de pas jacht- of sportwapens vermeld worden, een kopie van het bericht van overdracht ervan aan hem, tenzij hij de wapens wettig heeft verkregen voordat overdracht ervan diende te worden geregistreerd.In dat geval worden ze alvorens de pas effectief wordt afgegeven, op zijn naam in het Centraal Wapenregister geregistreerd door de diensten van de gouverneur. »

Art. 3.Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 3.Nadat de juistheid van de gegevens is onderzocht, geeft de gouverneur of zijn gemachtigde de pas af, uiterlijk twee maanden na de indiening van de aanvraag.

De gegevens betreffende de identificatie van de houder van de pas en de kenmerken van de op de pas vermelde wapens worden door de diensten van de gouverneur in het Centraal Wapenregister ingebracht. »

Art. 4.In artikel 6, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden « op verzoek van de gemeentepolitie toezenden aan de Algemene Politiesteundienst, Centraal Wapenregister » vervangen door de woorden « op verzoek van de lokale politie toezenden aan de gouverneur bevoegd voor zijn verblijfplaats ».

Art. 5.In artikel 7, derde lid, van hetzelfde besluit worden de woorden « Algemene Politiesteundienst » vervangen door de woorden « gouverneur die hem heeft afgegeven ».

Art. 6.Het model van aanvraagformulier voor het verkrijgen van een Europese vuurwapenpas en het model van aanvraagformulier voor het wijzigen van een Europese vuurwapenpas, die in bijlage gaan bij hetzelfde besluit, worden vervangen door de modellen met dezelfde opschriften die als bijlage gaan bij dit besluit.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2002.

Art. 8.Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Minister van Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 juni 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN

Bijlagen bij het koninklijk besluit van 17 juni 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 augustus 1994 betreffende de Europese vuurwapenpassen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 17 juni 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 augustus 1994 betreffende de Europese vuurwapenpassen.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN

^