Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 21 juni 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 21/06/2002 numac 2002000052 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 13 juni 2001 tot uitvoering van artikel 12 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2002 numac 2002009420 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 23 april 2002 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de in 2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 23 april 2002 (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2002 numac 2002009442 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 17 april 2002 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de i 2° worden de statuten van deze instelling goedgekeurd. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2002 numac 2002009452 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluit betreffende de instelling van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 25 april 2002 worden de nieuwe statuten goedgekeurd van de instelling van openbaar nut « Agence Préventio type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2002 numac 2002009552 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Strafinrichtingen. - Personeel Bij de koninklijke besluiten van 29 april 2002 zijn bevorderd tot de graad van eerstaanwezend directeur bij de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen, met ingang van 1 j De heren Rudy Van De Voorde, Lucas Colardyn, Johan Demuynck, Jürgen Van Poecke, Marc Dizier en Fréd(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2002 numac 2002009574 bron ministerie van justitie Detachering Bij koninklijk besluit van 5 juni 2002 wordt de heer Pieter Bollen, eerstaanwezend directeur bij de buitendiensten van het Direc toraat-generaal Strafinrichtingen, bij het kabinet van de Minister van Justitie gedetacheerd in hoedanig type koninklijk besluit prom. 17/06/2002 pub. 21/06/2002 numac 2002009584 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 1991 tot uitvoering van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie type koninklijk besluit prom. 17/06/2002 pub. 21/06/2002 numac 2002009585 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 augustus 1994 betreffende de Europese vuurwapenpassen type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2002 numac 2002009592 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 juni 2002 is benoemd tot griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, de heer Verbist, G., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank. Bij koninklijke besluiten van 11 juni 20 - is benoemd tot griffier bij het vredegerecht van het kanton Beveren, de heer Van Mulders, M., eer(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2002 numac 2002009594 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 juni 2002 is de heer Van den Eynde, P., notaris ter standplaats Sint-Joost-ten-Node, benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II. Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met i type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/06/2002 numac 2002009593 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 juni 2002 is de aanwijzing van Mevr. Vandeput, J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, tot de functie van jeugdrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een periode van twee jaar Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/12/2001 pub. 21/06/2002 numac 2002009178 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 11 april 2000 tot erkenning van een steuncentrum zoals bedoeld in artikel 5 van het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franstalige Gemeenschapscommissie inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik en tot erkenning van de V.Z.W. UPPL als steuncentrum type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/06/2002 numac 2002009422 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie Opheffing Bij ministerieel besluit van 29 april 2002 wordt het ministerieel besluit van 13 februari 2001 houdende de aanduiding van de heer Geert SNOECK tot plaatsvervangend secretaris bij de probati type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/06/2002 numac 2002009428 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Strafinrichtingen. - Personeel Bij ministerieel besluit van 26 februari 2002 is Mevr. N. Gasiorowski, benoemd tot afzetbaar lid van de bestuurscommissie bij de gevangenis te Nijvel en de strafinrichting te Ittre. Bij - Mevr. V. Marchant benoemd tot afzetbaar lid van bestuurscommissie bij de gevangenis te Nijvel en (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/06/2002 numac 2002009443 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal. - Rechterlijke Organisatie Benoeming Bij ministerieel besluit van 6 mei 2002 wordt de heer Jean GUILLAUME benoemd tot plaatsvervangend lid-ambtenaar van de probatiecommissie bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel. type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/06/2002 numac 2002009486 bron ministerie van justitie Directoraat-generaal Strafinrichtingen. - Personeel Bij ministerieel besluit van 21 mei 2002 is Mevr. S. Remouchamps benoemd tot afzetbaar lid van de bestuurscommissie bij de gevangenis te Bergen.

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 21/06/2002 numac 2002009595 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Luik Bij beschikking van 30 april 2002 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik, is aan de heer Piraprez, Th., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, opdracht gegeven o

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 25/04/2002 pub. 21/06/2002 numac 2002031273 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit 99/262/E1 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de erkenning van en de toelagen aan de dagcentra en de verblijfscentra voor gehandicapten

document

type document prom. -- pub. 21/06/2002 numac 2002008214 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige industrieel ingenieurs (rang 10) voor het Rijksinstituut voor Kinderbijslag voor Werknemers Na deze selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Burger van de Europese Unie zijn. 2. Vereist diploma op 6 juli(...) type document prom. -- pub. 21/06/2002 numac 2002008213 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige verslaggevers (rang 13) bij de Dienst Mededinging van het Bestuur Handelsbeleid voor de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaag(...) Toelaatbaarheidsvereisten op 6 juli 2002 : 1. Belg zijn. 2. Vereiste diploma's : - doctor(...)

gecoordineerde omzendbrief

type gecoordineerde omzendbrief prom. 17/06/2002 pub. 21/06/2002 numac 2002009586 bron ministerie van justitie Gecoördineerde omzendbrief 3630/1/8 betreffende de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake wapens. - Aanvulling

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 21/06/2002 numac 2002018043 bron hof van cassatie Vergelijkend examen voor referendarissen I. Het Hof van Cassatie zal, overeenkomstig artikel 259quinquies van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd door de wet van 6 mei 1997 strekkende tot de bespoediging van de procedure voor het Hof van Cassat II. De referendarissen bereiden het werk voor van de raadsheren in het Hof van Cassatie en van de l(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/06/2002 numac 2002009596 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier : - bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt : 1; - bij het vredegerecht van het kanton Beveren : 1; - beambte bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Bruss - opsteller bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortr(...)
^