Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 17 juli 2014
gepubliceerd op 12 augustus 2014

Koninklijk besluit tot vaststelling van de bepalingen inzake de mededeling van bepaalde stoffen en producten die allergieën of intoleranties veroorzaken voor niet-voorverpakte levensmiddelen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2014024317
pub.
12/08/2014
prom.
17/07/2014
ELI
eli/besluit/2014/07/17/2014024317/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

17 JULI 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de bepalingen inzake de mededeling van bepaalde stoffen en producten die allergieën of intoleranties veroorzaken voor niet-voorverpakte levensmiddelen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 87/250/EEG van de Commissie, Richtlijn 90/496/EEG van de Raad, Richtlijn 1999/10/EG van de Commissie, Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijnen 2002/67/EG en 2008/5/EG van de Commissie, en Verordening (EG) nr. 608/2004 van de Commissie;

Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten, artikel 2;

Gelet op het advies van de Adviesraad inzake voedingsbeleid en gebruik van andere consumptieproducten, gegeven op 24 maart 2014;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 25 maart 2014;

Gelet op de mededeling aan de Europese Commissie, op 28 maart 2014, met toepassing van artikel 8, § 1, van Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij;

Gelet op advies nr. 56.102/3 van de Raad van State, gegeven op 19 mei 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid en de Minister van Landbouw, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit besluit bepaalt de modaliteiten waaronder de vermelding genoemd in punt (c) van artikel 9, 1., van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 87/250/EEG van de Commissie, Richtlijn 90/496/EEG van de Raad, Richtlijn 1999/10/EG van de Commissie, Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijnen 2002/67/EG en 2008/5/EG van de Commissie, en Verordening (EG) nr. 608/2004 van de Commissie moet worden gemaakt voor niet-voorverpakte levensmiddelen.

Art. 2.Voor de toepassing van onderhavig besluit, wordt verstaan onder niet-voorverpakt levensmiddel, het levensmiddel dat niet voorverpakt te koop wordt aangeboden, of verpakt wordt op de plaats van verkoop op verzoek van de consument, of voorverpakt wordt met het oog op de onmiddellijke verkoop.

Art. 3.§ 1. De in artikel 1 bedoelde vermelding wordt schriftelijk en duidelijk leesbaar aangebracht op een fysieke of elektronische drager op de plaats waar het levensmiddel te koop wordt aangeboden en zo dat de vermelding vrij en gemakkelijk toegankelijk is voordat de aankoop plaatsvindt. § 2. De in artikel 1 bedoelde vermelding bevat ten minste een duidelijke verwijzing naar de naam van de in bijlage II van voorvermelde Verordening (EU) nr. 1169/2011 opgenomen stoffen of producten. § 3. De in artikel 1 bedoelde vermelding is niet vereist wanneer de benaming van het levensmiddel schriftelijk meegedeeld wordt en duidelijk verwijst naar de desbetreffende stof of het desbetreffende product.

Art. 4.In afwijking van artikel 3, § 1, mag de in artikel 1 bedoelde vermelding mondeling meegedeeld worden door de exploitant of een lid van het personeel of via een geschikte voorziening op voorwaarde dat aan de volgende vereisten is voldaan : 1) op verzoek van de consument wordt de in artikel 1 bedoelde vermelding meegedeeld zonder uitstel, op de plaats waar het levensmiddel te koop wordt aangeboden, en voordat de aankoop plaatsvindt;2) in het kader van het autocontrolesysteem wordt er een interne procedure uitgewerkt en geïmplementeerd binnen de inrichting zodat er kan worden verzekerd dat de in artikel 1 bedoelde vermelding op een correcte manier meegedeeld wordt en voldoet aan de bepalingen uit punt (1);3) de in punt (2) bedoelde procedure is schriftelijk aangebracht op een fysieke of elektronische drager in de vestigingseenheid waar het levensmiddel te koop wordt aangeboden en is gemakkelijk toegankelijk voor het betrokken personeel en de controlerende autoriteit;4) het betrokken personeel is opgeleid over de risico's verbonden aan voedselallergieën en intoleranties, en over de in punt (2) bedoelde procedure;5) er worden geen bijkomende kosten aangerekend aan de consument die de informatie opvraagt.

Art. 5.§ 1. De volgende vermeldingen worden duidelijk zichtbaar aangebracht op de plaats waar niet-voorverpakte levensmiddelen te koop worden aangeboden, zodat ze makkelijk zichtbaar en duidelijk leesbaar zijn : 1) een vermelding waarin wordt gewezen op de plaats waar, of op de voorziening waarmee, de in artikel 1 bedoelde vermelding beschikbaar gesteld wordt of, indien van toepassing, een vermelding waarbij de consument verzocht wordt zich te wenden tot het personeel van de vestiging;2) een vermelding waarbij de consument wordt gewaarschuwd dat de samenstelling van de producten kan veranderen. Wanneer niet-voorverpakte levensmiddelen te koop worden aangeboden op meerdere aparte plaatsen binnen eenzelfde inrichting, worden deze vermeldingen aangebracht op elk van deze plaatsen. § 2. Voor niet-voorverpakte levensmiddelen die te koop worden aangeboden door middel van technieken voor communicatie op afstand, komen de vermeldingen bedoeld in paragraaf 1 voor op het materiaal ter ondersteuning van de verkoop op afstand. § 3. De vermeldingen bedoeld in paragraaf 1 zijn niet vereist in de volgende gevallen : 1) wanneer de in artikel 1 bedoelde vermelding op een duidelijk zichtbare plaats is aangebracht zodat deze gemakkelijk te raadplegen is voordat de aankoop plaatsvindt;2) wanneer de exploitant op voorhand navraag doet bij de consumenten over hun voedingsbehoeften inzake allergieën en voedselintoleranties en hij hen levensmiddelen op een individuele en aan die behoeften beantwoordende manier kan bezorgen.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 13 december 2014.

Art. 7.De minister bevoegd voor Volksgezondheid en de minister bevoegd voor de Veiligheid van de Voedselketen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 juli 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Landbouw, Mevr. S. LARUELLE

^