Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 12 augustus 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/09/2013 pub. 12/08/2014 numac 2014000283 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden. - Duitse vertaling type wet prom. 17/06/2013 pub. 12/08/2014 numac 2014000321 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 11/11/2013 pub. 12/08/2014 numac 2014000371 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse wijzigingen tot invoering van een nieuwe sociale en fiscale regeling voor de gelegenheidsarbeiders in de horeca. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 06/01/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014000596 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ten gevolge van de hervorming van de Senaat. - Duitse vertaling type wet prom. 06/01/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014000597 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 17/08/2013 pub. 12/08/2014 numac 2014000627 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende omzetting van Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. -- pub. 12/08/2014 numac 2014009408 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 18 juni 2014 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijd Bij koninklijk besluit van 18 juni 2014 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren (...) type wet prom. 08/05/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014014357 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de bevrachting en de prijsvorming in de binnenvaart, met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld door artikel 77 van de Grondwet type wet prom. 03/06/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014014358 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de bevrachting en de prijsvorming in de binnenvaart, met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type wet prom. 26/12/2013 pub. 12/08/2014 numac 2014015207 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Gemenebest van de Bahama's inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekkingen tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 7 december 2009. - Corrigendum type wet prom. 26/12/2013 pub. 12/08/2014 numac 2014015208 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende de instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Saint Vincent en de Grenadines inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 7 december 2009. - Corrigendum

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 12/08/2014 numac 2013207073 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2011 betreffende het nationaal akkoord 2011-2012 voor de bedienden van metaalfabrikatennijverheid type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 12/08/2014 numac 2013207076 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de verlenging van het nationaal akkoord 2011-2012 (1) type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 12/08/2014 numac 2013207082 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2011 betreffende de aanvullende vergoeding ten voordele van oudere, ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 12/08/2014 numac 2013207089 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de verlenging van het nationaal akkoord 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 12/08/2014 numac 2013207111 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende de maatregelen ten voordele van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 12/08/2014 numac 2013207134 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van de regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknemers die ten minste 56 jaar oud zijn die reeds ten minste 20 jaar in een stelsel van nachtarbeid werken type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 12/08/2014 numac 2013207156 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 betreffende de terugbetaling aan de werkgever van een aanvullende vergoeding die toegekend wordt ten gunste van sommige bejaarde bedienden die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 56 jaar of ouder zijn en een beroepsverleden van ten minste 40 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden type koninklijk besluit prom. 30/07/2013 pub. 12/08/2014 numac 2014000286 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het verbod op het op de markt brengen van mobiele telefoons speciaal ontworpen voor jonge kinderen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 30/07/2013 pub. 12/08/2014 numac 2014000285 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het specifieke absorptietempo van mobiele telefoons en betreffende de reclame voor mobiele telefoons. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 29/01/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014000337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar voor de personeelsleden van de geïntegreerde politie en van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 29/01/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014000338 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 05/01/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014000361 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het ****. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. 17/03/2010 pub. 12/08/2014 numac 2014000551 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de algemene regeling inzake accijnzen type koninklijk besluit prom. 30/09/2005 pub. 12/08/2014 numac 2014000573 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. 01/07/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014014351 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014014361 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2010 betreffende havenstaatcontrole type koninklijk besluit prom. 28/03/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014024280 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juni 2004 betreffende de verklaring bij opname in een ziekenhuis. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014024306 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2014 aan het permanent secretariaat van de Commissie ter Bescherming van Mariene Levende Rijkdommen in Antarctica type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014024307 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2014 aan het Permanent Secretariaat van het Antarcticaverdrag type koninklijk besluit prom. 17/07/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014024317 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de bepalingen inzake de mededeling van bepaalde stoffen en producten die allergieën of intoleranties veroorzaken voor niet-voorverpakte levensmiddelen type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014200345 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de socioculturele sector, betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de vorming van personen behorend tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014200346 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de tewerkstelling en opleiding van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014200351 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende het voltijds conventioneel brugpensioen - Geboortejaar : 1955 type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014200348 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de toekenning van een sectoraal conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014200361 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven ten gunste van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014200387 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de buitengewone bijdrage aan het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014203704 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging, wat het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector betreft, van het koninklijk besluit van 9 maart 2003 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid ervan type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2014 numac 2014204082 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Koninklijk besluit van 28 maart 2007 Bij ministerieel bes type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2014 numac 2014204084 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Koninklijk besluit van 28 maart 2007 Bij ministerieel bes type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2014 numac 2014204337 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Koninklijk besluit van 28 maart 2007 Bij ministerieel bes type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2014 numac 2014204336 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Koninklijk besluit van 28 maart 2007 Bij ministerieel bes

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/02/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014000370 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende het afsluiten van de vernieuwingsperiode van de identiteitskaarten. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 19/05/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014031531 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende toekenning aan de vennootschap « Direct Energie Belgium SA » van een leveringsvergunning voor elektriciteit en een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 27/05/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014031669 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secretarissen van de selectiecommissies van het ministerie en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 27/05/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014031668 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secretarissen van de evaluatiecommissie van het ministerie en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 06/05/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014204913 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 13 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type ministerieel besluit prom. 06/05/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014204914 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014

decreet

type decreet prom. 25/04/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014035651 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse artikelen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014029429 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de adoptie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/06/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014204159 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 2000 houdende organisatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de regeling van de rechtspositie van het personeel type besluit van de vlaamse regering prom. 06/06/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014204474 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de master-na-masteropleiding Master of Digital Humanities als nieuwe opleiding van de Katholieke Universiteit Leuven

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 12/08/2014 numac 2014031434 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van 20 februari 2014, van het BIM, werd de heer DE GRADY DE HORION, Quentin, gedomicilieerd Charbolaan 20, bus 21, te 1030 BRUSSEL, erkend als Certificateur wooneenhei De erkenning draagt het nummer CREPP-001257758. Bij beslissing van 18 februari 2014, van het(...) type erkenning prom. -- pub. 12/08/2014 numac 2014031436 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van 27 januari 2014, van het BIM, werd de heer DIELTIENS, Alain, gedomicilieerd rue des Bénédictines 58, te 7822 GHISLENGHIEN, erkend als Certificateur wooneenheid, na De erkenning draagt het nummer CREPP-001255631. Bij beslissing van 14 januari 2014, van het(...) type erkenning prom. -- pub. 12/08/2014 numac 2014031438 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van 25 maart 2014, van het BIM, werd Mevr. CORMONT, Anne, gedomicilieerd Spoormakersstraat 79, te 1000 BRUSSEL, erkend als Certificateur wooneenheid, natuurlijke perso De erkenning draagt het nummer CREPP-001267267. Bij beslissing van 25 maart 2014, van het B(...)

erratum

type erratum prom. 29/06/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014011489 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 12/08/2014 numac 2014205081 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige administratief assistent De vergelijkende selectie van Duit stalige administratief assistent (niveau C) (AFW14002) voor de Waalse Overheidsdienst en enkele instellingen van openbaar nut van het Waals (...) Er zijn 8 geslaagden. (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/08/2014 numac 2014009438 bron federale overheidsdienst justitie Tuchtcommissies voor gerechtsdeurwaarders. - Tweede oproep tot de kandidaten externe leden ten einde de tuchtcommissies voor de gerechtsdeurwaarders samen te stellen Het Belgisch Staatsblad van 5 mei 2014 heeft een oproep tot de kandidaten exter Deze oproep werd gedaan ter uitvoering van artikel 534 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 30 v(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 12/08/2014 numac 2014205080 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** administratief assistent De vergelijkende selectie van **** administratief assistent (niveau ****) (****14001) voor de **** Overheidsdienst en enkele instellingen van open(...) Er zijn 600 geslaagden.
^