Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 17 juli 2014

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/07/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014002049 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden, de procedure en de gevolgen van de erkenning van aanmeldingsdiensten voor digitale overheidstoepassingen die gebruik maken van niet-verbonden aanmeldingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 17/07/2014 pub. 31/07/2014 numac 2014003321 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 14533 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 17/07/2014 pub. 31/07/2014 numac 2014003322 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 4 van het koninklijk besluit van 13 juni 2014 tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 17/07/2014 pub. 28/07/2014 numac 2014011460 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging, wat de door de verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen en de verzekeringsondernemingen aan te wijzen verantwoordelijken voor de distributie betreft, van het koninklijk besluit van 25 maart 1996 tot uitvoering van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen type koninklijk besluit prom. 17/07/2014 pub. 25/08/2014 numac 2014014575 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2015 type koninklijk besluit prom. 17/07/2014 pub. 14/10/2014 numac 2014015191 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage betreffende de activiteiten van EUROPE DIRECT in de provincie Waals-Brabant type koninklijk besluit prom. 17/07/2014 pub. 14/10/2014 numac 2014015194 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage betreffende de activiteiten van EUROPE DIRECT in de provincie Henegouwen (l'Agence de Développement de l'Economie et de l'Environnement - afgekort "Hainaut Développement") type koninklijk besluit prom. 17/07/2014 pub. 14/10/2014 numac 2014015192 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage betreffende de activiteiten van EUROPE DIRECT in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 17/07/2014 pub. 14/10/2014 numac 2014015193 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage betreffende de activiteiten van EUROPE DIRECT van de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 17/07/2014 pub. 14/10/2014 numac 2014015195 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage betreffende de activiteiten van EUROPE DIRECT in de provincie Limburg type koninklijk besluit prom. 17/07/2014 pub. 14/10/2014 numac 2014015199 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage betreffende de activiteiten van EUROPE DIRECT in de provincie Oost-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 17/07/2014 pub. 14/10/2014 numac 2014015196 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage betreffende de activiteiten van EUROPE DIRECT in de provincie Luik type koninklijk besluit prom. 17/07/2014 pub. 14/10/2014 numac 2014015197 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage betreffende de activiteiten van EUROPE DIRECT in de provincie Luxemburg type koninklijk besluit prom. 17/07/2014 pub. 14/10/2014 numac 2014015198 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage betreffende de activiteiten van EUROPE DIRECT van het "Bureau économique" van de provincie Namen type koninklijk besluit prom. 17/07/2014 pub. 14/10/2014 numac 2014015201 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage betreffende de activiteiten van EUROPE DIRECT in de provincie West-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 17/07/2014 pub. 14/10/2014 numac 2014015200 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage betreffende de activiteiten van EUROPE DIRECT in de provincie Antwerpen type koninklijk besluit prom. 17/07/2014 pub. 14/10/2014 numac 2014015202 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage betreffende de activiteiten van EUROPE DIRECT in de provincie Vlaams-Brabant type koninklijk besluit prom. 17/07/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014018250 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 oktober 1978 houdende regelen betreffende de officina's en de geneesmiddelendepots in de verzorgingsinrichtingen, het koninklijk besluit van 20 juli 1993 tot vaststelling van het bedrag van de bijdragen bedoeld in artikel 13bis van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en het koninklijk besluit van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers, wat betreft het uitbesteden van verrichtingen door personen gemachtigd geneesmiddelen af te leveren aan het publiek en de bereidingsvergunning type koninklijk besluit prom. 17/07/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014022435 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 houdende vaststelling van de wijze en voorwaarden van de bekrachtiging van de overeenkomsten door het Fonds voor arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. 17/07/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014022436 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 2006 houdende vaststelling van de procedure van bemiddeling door de geneesheer van het Fonds voor arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. 17/07/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014024305 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de erkenning van een laboratorium dat kan worden belast met de bloedanalyse tot bepaling van het alcoholgehalte type koninklijk besluit prom. 17/07/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014024304 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de erkenning van een laboratorium dat kan worden belast met de bloedanalyse tot bepaling van het alcoholgehalte type koninklijk besluit prom. 17/07/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014024309 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de erkenning van een laboratorium dat kan worden belast met de bloedanalyse tot bepaling van het alcoholgehalte type koninklijk besluit prom. 17/07/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014024317 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de bepalingen inzake de mededeling van bepaalde stoffen en producten die allergieën of intoleranties veroorzaken voor niet-voorverpakte levensmiddelen type koninklijk besluit prom. 17/07/2014 pub. 31/07/2014 numac 2014204451 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de productie van staalproducten bestemd voor de automobielmarkt, in het bijzonder door de verwerking door het warm- en koudwalsen van half-afgewerkte producten, gelegen op het grondgebied van La Louvière, die onder het Paritair Comité voor de ijzernijverheid ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 17/07/2014 pub. 31/07/2014 numac 2014204449 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het wassen en het verkolen van wol, en die onder het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 17/07/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014204478 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 17/07/2014 pub. 30/07/2014 numac 2014204822 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag van het presentiegeld van de voorzitter van het Overlegcomité met de gebruikers van het eHealth-platform type koninklijk besluit prom. 17/07/2014 pub. 07/08/2014 numac 2014204864 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering en tot bepaling van de inwerkingsdatum van artikel 4, § 1 van het koninklijk besluit van 26 maart 2014 tot aanvulling van het sociaal statuut der kunstenaars en tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van het visum kunstenaar en van de kunstenaarskaart type koninklijk besluit prom. 17/07/2014 pub. 13/10/2022 numac 2022033539 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de bepalingen inzake de mededeling van bepaalde stoffen en producten die allergieën of intoleranties veroorzaken voor niet-voorverpakte levensmiddelen. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/07/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014004026 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit houdende aanstelling van de afgevaardigde van de Minister van Financiën bij de Hoge Raad voor Zelfstandigen en de K.M.O. type ministerieel besluit prom. 17/07/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014011476 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 17/07/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014024320 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 november 2009 betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor aquacultuurdieren en de producten daarvan en betreffende de preventie en bestrijding van bepaalde ziekten bij waterdieren type ministerieel besluit prom. 17/07/2014 pub. 21/10/2014 numac 2014036546 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de bepaling van de resultaatgerichte indicatoren en de concretisering van de zorgaspecten voor de regionale instituten voor maatschappelijk opbouwwerk type ministerieel besluit prom. 17/07/2014 pub. 24/10/2014 numac 2014036559 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de financiële bijdrage van gezinnen in de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning type ministerieel besluit prom. 17/07/2014 pub. 18/09/2014 numac 2014204730 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2007 tot oprichting van het Paritair leercomité voor de elektriciens : installatie en distributie type ministerieel besluit prom. 17/07/2014 pub. 18/09/2014 numac 2014204729 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2000 tot oprichting van het Paritair leercomité van het aanvullend nationaal Paritair Comité voor de bedienden

arrest

type arrest prom. 17/07/2014 pub. 18/09/2014 numac 2014204731 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot oprichting van het Paritair leercomité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw

bericht

type bericht prom. 17/07/2014 pub. 24/07/2014 numac 2014000541 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van de Gewest- en Gemeenschapsparlementen van 25 mei 2014. - Geldigverklaring en vernietiging van de stembiljetten. - Bericht

erratum

type erratum prom. 17/07/2014 pub. 26/09/2014 numac 2014024349 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de erkenning van een laboratorium dat kan worden belast met de bloedanalyse tot bepaling van het alcoholgehalte. - Erratum
^