Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 17 januari 2020
gepubliceerd op 23 januari 2020

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2017 tot het verbinden van een griffie aan meerdere vredegerechten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019042975
pub.
23/01/2020
prom.
17/01/2020
ELI
eli/besluit/2020/01/17/2019042975/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

17 JANUARI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2017 pub. 25/07/2017 numac 2017030545 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot het verbinden van een griffie aan meerdere vredegerechten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn type koninklijk besluit prom. 18/07/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017030798 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn sluiten tot het verbinden van een griffie aan meerdere vredegerechten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, artikel 157, eerste lid, vervangen bij de wet van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid met betrekking tot bepalingen inzake het gerechtspersoneel van het niveau A, de griffiers en de secretarissen en inzake de rechterlijke organisatie sluiten en gewijzigd bij de wet van 25 december 2016;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 juli 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2017 pub. 25/07/2017 numac 2017030545 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot het verbinden van een griffie aan meerdere vredegerechten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn type koninklijk besluit prom. 18/07/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017030798 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn sluiten tot het verbinden van een griffie aan meerdere vredegerechten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn, artikel 22, vierde lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 juli 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2017 pub. 25/07/2017 numac 2017030545 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot het verbinden van een griffie aan meerdere vredegerechten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn type koninklijk besluit prom. 18/07/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017030798 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn sluiten tot het verbinden van een griffie aan meerdere vredegerechten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn;

Gelet op de adviezen van de voorzitters van de Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken van eerste aanleg te Brussel;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 17 oktober 2019;

Gelet op het protocol nr. 489 houdende de besluiten van de onderhandelingen van het Sectorcomité III - RO Justitie, op datum van 7 november 2019;

Gelet op het protocol nr. 62 van het Onderhandelingscomité voor de griffiers, referendarissen en parketjuristen van de Rechterlijke Orde, afgesloten op 7 november 2019;

Gelet op advies 66.781/1 van de Raad van State, gegeven op 20 december 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 5 van het koninklijk besluit van 18 juli 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2017 pub. 25/07/2017 numac 2017030545 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot het verbinden van een griffie aan meerdere vredegerechten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn type koninklijk besluit prom. 18/07/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017030798 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn sluiten tot het verbinden van een griffie aan meerdere vredegerechten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 april 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 19/04/2018 numac 2018011653 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2017 tot het verbinden van een griffie aan meerdere vredegerechten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn sluiten, worden de woorden "en het vredegerecht van het tweede gerechtelijk kanton Brussel wordt eenzelfde griffie verbonden, genaamd griffie van de vredegerechten Brussel" vervangen door de woorden ", het vredegerecht van het tweede gerechtelijk kanton Brussel en het vredegerecht van het gerechtelijk kanton Elsene wordt eenzelfde griffie verbonden, genaamd griffie van de vredegerechten Brussel 1 en 2 - Elsene".

Art. 2.In artikel 6 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 april 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 19/04/2018 numac 2018011653 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2017 tot het verbinden van een griffie aan meerdere vredegerechten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn sluiten, worden de woorden "het vredegerecht van het vierde gerechtelijk kanton Brussel wordt eenzelfde griffie verbonden, genaamd griffie van de vredegerechten Laken" vervangen door de woorden "het vredegerecht van het gerechtelijk kanton Ganshoren wordt eenzelfde griffie verbonden, genaamd griffie van de vredegerechten Brussel 3 - Ganshoren".

Art. 3.Artikel 6 van hetzelfde besluit treedt in werking op 1 februari 2020.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2020.

Art. 5.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 januari 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie K. GEENS

^