Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 februari 2020

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 januari 2020, uitwerking hebbend met ingang van 31 december 2019 `s avonds, is een einde gesteld aan de functies van Mevr. Matthieu F., secretaris bij het parket Oost-Vlaanderen; Betrokkene mag Bij koninklijke besluiten van 17 januari 2020, zijn benoemd in de hoedanigheid van stagiair in (...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2020040238
pub.
05/02/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 januari 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/01/2020 pub. 23/01/2020 numac 2019042975 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2017 tot het verbinden van een griffie aan meerdere vredegerechten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn type koninklijk besluit prom. 17/01/2020 pub. 10/02/2020 numac 2019206018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2017 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk sluiten, uitwerking hebbend met ingang van 31 december 2019 `s avonds, is een einde gesteld aan de functies van Mevr. Matthieu F., secretaris bij het parket Oost-Vlaanderen;

Betrokkene mag haar aanspraak op definitief vroegtijdig pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren;

Bij koninklijke besluiten van 17 januari 2020, zijn benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de graad van griffier bij de vredegerechten Henegouwen : Mevr. Vanderbeke M., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de vredegerechten van het arrondissement Henegouwen, kanton Moeskroen;

Dit besluit treedt in werking op datum van de eedaflegging;

Mevr. Haerens V., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de vredegerechten van het arrondissement Henegouwen, kanton Moeskroen;

Dit besluit treedt in werking op datum van de eedaflegging;

Bij koninklijk besluit van 17 januari 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/01/2020 pub. 23/01/2020 numac 2019042975 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2017 tot het verbinden van een griffie aan meerdere vredegerechten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn type koninklijk besluit prom. 17/01/2020 pub. 10/02/2020 numac 2019206018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2017 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk sluiten, is benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de graad van griffier bij de Franstalige politierechtbank Brussel, Mevr. Mokto Signé A.;

Dit besluit treedt in werking op datum van de eedaflegging;

Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

^