Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 17 februari 2002
gepubliceerd op 10 augustus 2002

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, tot wijziging en coördinatie van de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 1997, in toepassing van het protocolakkoord van 10 oktober 1997 voor de jaren 1997-1998 : conventioneel brugpensioen

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2002012288
pub.
10/08/2002
prom.
17/02/2002
ELI
eli/besluit/2002/02/17/2002012288/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 FEBRUARI 2002. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, tot wijziging en coördinatie van de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 1997, in toepassing van het protocolakkoord van 10 oktober 1997 voor de jaren 1997-1998 : conventioneel brugpensioen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17, gesloten op 19 december 1974 in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 16 januari 1975;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, tot wijziging en coördinatie van de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 1997, in toepassing van het protocolakkoord van 10 oktober 1997 voor de jaren 1997-1998 : conventioneel brugpensioen, met uitzondering van de bepalingen in strijd met artikel 4, § 2, van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 februari 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 16 januari 1975, Belgisch Staatsblad van 31 januari 1975.

Bijlage Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 1998 Wijziging en coördinatie van de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 1997, in toepassing van het protocolakkoord van 10 oktober 1997 voor de jaren 1997-1998 : conventioneel brugpensioen (Overeenkomst geregistreerd op 30 juli 1998 onder het nummer 48800/CO/201)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de bedienden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder bedienden verstaan : de mannelijke en vrouwelijke bedienden.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wijzigt en coördineert, zoals opgenomen in bijlage bij deze collectieve arbeidsovereenkomst, de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 1997, betreffende het conventioneel brugpensioen (overeenkomst geregistreerd op 9 februari 1998, onder het nummer 47072/CO/201).

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft dezelfde geldigheidsduur als de hogervermelde collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 1997.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 februari 2002.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 1998 Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 1997 Aansluiting op het protocolakkoord van 10 oktober 1997 voor de jaren 1997-1998 : conventioneel brugpensioen (Overeenkomst geregistreerd op 9 februari 1997 onder het nummer 47072/CO/201) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de bedienden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder bedienden verstaan : de mannelijke en vrouwelijke bedienden. HOOFDSTUK II. - Recht op de aanvullende brugpensioenvergoeding

Art. 2.Bedienden van 58 jaar met 25 jaar loondienst. § 1. De regeling van aanvullende brugpensioenvergoeding, zoals ingesteld door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 gesloten op 19 december 1974 in de Nationale Arbeidsraad tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 16 januari 1975, wordt toegepast op de bedienden van 58 jaar en ouder, indien ze worden ontslagen door hun werkgever (behalve om dringende redenen) en op voorwaarde dat ze 25 jaar loondienst totaliseren en wanneer de onderneming behoort tot de tweede groep zoals bepaald in artikel 9 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 1991, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 12 oktober 1993. § 2. De werknemers kunnen volgens deze collectieve arbeidsovereenkomst slechts in brugpensioen gaan voor zover ze voldoen aan de voorwaarden betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen. § 3. De leeftijd waarvan sprake in § 1 van dit artikel moet ten laatste bereikt zijn bij het effectief verstrijken van de opzeggingstermijn of op de datum waarop de verbrekingsvergoeding wordt toegekend en in alle geval vóór het verstrijken van deze collectieve arbeidsovereenkomst. § 4. De artikelen 4 tot en met 10 van de hogergenoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 zijn eveneens van toepassing. § 5. Het brugpensioen toegepast op basis van deze collectieve arbeidsovereenkomst neemt een einde wanneer de werknemer de pensioenleeftijd bereikt. HOOFDSTUK III. - Inwerkingtreding en duur

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor bepaalde duur. Ze treedt in werking op 1 januari 1997 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 1998.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 februari 2002.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

^