Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 augustus 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009754 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende een regeling voor de bescherming van bedreigde getuigen en andere bepalingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/05/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002000407 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 mei 1994 tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens en van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen in hoofde van de Vlaamse Landmaatschappij type koninklijk besluit prom. 19/06/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002000450 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 28 februari 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 april 1999 houdende bezoldigingsregeling van het toegevoegd vorsingspersoneel en van het beheerspersoneel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/08/2002 numac 2002009774 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 juli 2002, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging die niet kan geschieden voor 1 augustus 2002, is de heer Michaux, C., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Bergen, benoemd tot Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. 29/01/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002012226 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 02/04/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002012481 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 17/06/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002012718 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, betreffende de premie metaalbouw voor de uitzendkrachten-arbeiders type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002012715 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, betreffende een bijkomende vergoeding in geval van arbeidsongeschiktheid na een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002012758 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, betreffende de eindejaarspremie van de uitzendkrachten type koninklijk besluit prom. 17/02/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002012288 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, tot wijziging en coördinatie van de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 1997, in toepassing van het protocolakkoord van 10 oktober 1997 voor de jaren 1997-1998 : conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 24/04/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002012595 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, "Sociaal Fonds voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen" genoemd en waarbij de statuten worden vastgelegd type koninklijk besluit prom. 11/06/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002012808 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, betreffende een verplichte informatie inzake de forfaitaire afhouding van bedrijfsvoorheffing bij uitzendkrachten type koninklijk besluit prom. 11/06/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002012809 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, houdende sociale voordelen voor de uitzendkrachten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002022637 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de erkenning van instellingen en centra voor de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong

arrest

type arrest prom. -- pub. 10/08/2002 numac 2002021296 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 70/2002 van 18 april 2002 Rolnummer : 2121 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 5, 8, 10 en 14 van de wet van 11 juli 1978 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters L. Fran(...) type arrest prom. -- pub. 10/08/2002 numac 2002021297 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 81/2002 van 8 mei 2002 Rolnummer : 2179 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 57/12, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de ve Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters L. Fran(...) type arrest prom. -- pub. 10/08/2002 numac 2002021299 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 80/2002 van 8 mei 2002 Rolnummer : 2156 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 1, 57, § 1, en 60, §§ 1 en 3, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatsch Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters R. Henn(...) type arrest prom. -- pub. 10/08/2002 numac 2002021298 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 78/2002 van 8 mei 2002 Rolnummers : 2102 en 2103 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 20 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het « handvest » van de sociaal verzekerde, gesteld door het Ar Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters L. Fran(...)

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 10/08/2002 numac 2002009775 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank van Antwerpen Bij beschikking van 23 juli 2002 van de procureur-generaal bij het arbeidshof te Antwerpen, is een einde gesteld aan de opdracht gegeven aan de heer Embrechts, J., substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank Bij beschikking van 23 juli 2002 van de procureur-generaal bij het arbeidshof te Antwerpen, is (...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/06/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002027681 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van de toelagen voor het wetenschappelijk en technisch onderzoek met landbouwkundige finaliteit type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002027682 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de procedure voor de subsidiëring van de infrastructuren en uitrustingen van zieken- en rusthuizen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/02/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002029192 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 november 1971 houdende benoeming van de afgevaardigde van de Regering bij de « Université Catholique de Louvain » en de « Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix » te Namen en tot opheffing van het koninklijk besluit van 28 november 1974 houdende benoeming van de afgevaardigde van de Regering bij de « Facultés universitaires Saint-Louis » te Brussel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 10/08/2002 numac 2002029191 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de afgevaardigde van de Regering bij de « Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix » te Namen en bij de « Facultés universitaires Saint-Louis » te Brussel

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/08/2002 numac 2002011323 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE - C/C - 02/0049. Cadbury Schweppes Overseas Ltd./Dandy Own Brands A/S Op maandag 29 juli 2002 ontving de Raad voor de Mededinging een aanme Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de suikerwerksector en meer in het bijzon(...)

gecoordineerde omzendbrief

type gecoordineerde omzendbrief prom. 05/08/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002009767 bron federale overheidsdienst justitie Gecoördineerde omzendbrief 3630/1/8 betreffende de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake wapens. - Aanvulling

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/08/2002 numac 2002021303 bron federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Koninklijk Meteorologisch Instituut van België Benoemingen Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Benoemingen Bij koninklijk besluit van 26 mei 2002 wordt de heer Deceulaer, Harald, houder van het diploma van (...)

document

type document prom. -- pub. 10/08/2002 numac 2002009773 bron federale overheidsdienst justitie Adres van de zetel van de arbeidsrechtbank van Charleroi, afdeling Binche op 1 september 2002 Oud gemeentegebouw Gemeenteplein 7134 Binche (Ressaix). (...)
^