Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 17 augustus 2018
gepubliceerd op 06 september 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de syndicale afvaardiging

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018203319
pub.
06/09/2018
prom.
17/08/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

17 AUGUSTUS 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de syndicale afvaardiging (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de syndicale afvaardiging.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 augustus 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het hotelbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2017 Syndicale afvaardiging (Overeenkomst geregistreerd op 22 februari 2018 onder het nummer 144681/CO/302)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.

Onder "werknemers" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werklieden.

Art. 2.In artikel 25 van de collectieve arbeids overeenkomst van 13 januari 2014Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 13/01/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014022063 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging, neergelegd op 24 januari 2014 en geregistreerd op 26 maart 2014, erratum van 23 juli 2015, onder het nummer 120392, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 26 oktober 2015, worden de woorden "een krediet van twee uren per maand" vervangen door de woorden : "een krediet van drie uren per maand".

Art. 3.In artikel 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de vorming voor syndicale afgevaardigden, neergelegd op 24 augustus 2012 en geregistreerd op 3 september 2012 onder het nummer 110890, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 19 april 2013, worden de woorden "een krediet van 8 bezoldigde dagen per jaar en per effectief mandaat" vervangen door "een krediet van 9 bezoldigde dagen per jaar en per effectief mandaat".

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2018 en is gesloten voor een onbepaalde duur.

Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd met het betekenen, bij ter post aangetekende brief, van een vooropzeg van drie maanden.

De aangetekende brief wordt gericht aan de voorzitter van het paritair comité.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^