Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 17 augustus 2018
gepubliceerd op 07 september 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, tot bijwerking van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2005 betreffende het tijdskrediet in de verzekeringssector

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018040266
pub.
07/09/2018
prom.
17/08/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AUGUSTUS 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeids overeenkomst van 5 februari 2018Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 05/02/2018 pub. 16/01/2019 numac 2018015652 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot vaststelling van de minimale dienstverlening voor verstrekkingen opgenomen in artikel 31 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen type overeenkomst prom. 05/02/2018 pub. 03/04/2018 numac 2018030454 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, tot bijwerking van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2005 betreffende het tijdskrediet in de verzekeringssector (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het verzekeringswezen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeids overeenkomst van 5 februari 2018Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 05/02/2018 pub. 16/01/2019 numac 2018015652 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot vaststelling van de minimale dienstverlening voor verstrekkingen opgenomen in artikel 31 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen type overeenkomst prom. 05/02/2018 pub. 03/04/2018 numac 2018030454 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, tot bijwerking van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2005 betreffende het tijdskrediet in de verzekeringssector.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 augustus 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het verzekeringswezen Collectieve arbeids overeenkomst van 5 februari 2018Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 05/02/2018 pub. 16/01/2019 numac 2018015652 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot vaststelling van de minimale dienstverlening voor verstrekkingen opgenomen in artikel 31 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen type overeenkomst prom. 05/02/2018 pub. 03/04/2018 numac 2018030454 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten Bijwerking van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2005 betreffende het tijdskrediet in de verzekeringssector (Overeenkomst geregistreerd op 5 maart 2018 onder het nummer 145014/CO/306) Inleiding Deze overeenkomst wordt gesloten ter uitvoering van het sectorakkoord 2017-2018 dat op 5 februari 2018 in de verzekeringssector gesloten is.

Ze wijzigt en werkt de vorige sectorovereenkomst betreffende het tijdskrediet bij (indertijd genomen onder de vlag van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77). De tekst van deze overeenkomst past de duur van het tijdskrediet aan op basis van de bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van de Nationale Arbeidsraad1 en neemt voor het overige de vorige modaliteiten (drempel,...) ongewijzigd over, uitgezonderd een puur legistieke zuivering van de tekst.

Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het verzekeringswezen.

Duur

Art. 2.Met toepassing van artikel 4, § 4 van de bovenvermelde CAO nr. 103 van de Nationale Arbeidsraad wordt het recht op tijdskrediet : - voor zorgmotief (motieven gedefinieerd in artikel 4, § 1 van de CAO nr. 103) gebracht op maximaal 51 maanden over de hele loopbaan; - voor opleidingsmotief (motieven gedefinieerd in artikel 4, § 2 van de CAO nr. 103) gebracht op maximaal 36 maanden over de hele loopbaan.

Drempel

Art. 3.De in artikel 16 van bovenvermelde CAO nr. 103 bepaalde drempel wordt tot 7 pct. verhoogd.

Wat de 2 pct. boven de door CAO nr. 103 vastgestelde 5 pct. betreft, kunnen de ondernemingen prioritaire categorieën bepalen.

Ingeval de onderneming geen prioritaire catego-rieën bepaalt, geldt het recht van 7 pct. voor het hele personeelsbestand.

Commentaar : de drempel van 7 pct. wordt berekend op basis van het totale aantal werknemers dat in de onderneming of de dienst een arbeidsovereenkomst heeft op 30 juni van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de rechten gelijktijdig uitgeoefend worden.

Werknemers vanaf 50 jaar

Art. 4.Werknemers van 50 jaar en ouder die een tijdskredietregeling genieten, tellen niet mee voor de berekening van de 7 pct.-drempel.

Dat betekent dat er voor de toegang van de werknemer van 50 jaar en ouder tot de tijdskredietregelingen geen enkele drempel toegepast wordt.

Overgang tijdskrediet - brugpensioen

Art. 5.De door de werkgever gestorte aanvullende vergoeding (in geval van stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, beter gekend als hetzij SWT, hetzij brugpensioen) wordt bij overgang van een deeltijds tijdskrediet naar voltijds brugpensioen berekend op basis van een bezoldiging of een loon volgens de tewerkstellingsgraad gedurende de loopbaan.

Geldigheidsduur

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2018 en wordt gesloten voor onbepaalde duur. Ze coördineert en vervangt de overeenkomst van 20 december 2005, nr. 78441, betreffende het tijdskrediet.

Elke ondertekenende partij mag deze collectieve arbeidsovereenkomst opzeggen met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden.

Die opzegging moet per ter post aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het verzekeringswezen meegedeeld worden.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota 1Van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen (gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 103bis van 27 april 2015 en nr. 103ter van 20 december 2016). Hieronder benoemd "CAO nr. 103".

^