Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 17 augustus 2013
gepubliceerd op 22 augustus 2013

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2013000538
pub.
22/08/2013
prom.
17/08/2013
ELI
eli/besluit/2013/08/17/2013000538/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

17 AUGUSTUS 2013. - **** besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen


VERSLAG AAN DE KONING ****, **** koninklijk besluit dat **** ter ondertekening wordt voorgelegd, beoogt het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen te wijzigen.

**** beoogt drie grote wijzigingen : 1) **** van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 om het in overeenstemming te brengen met de wet van 8 mei 2013 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van **** en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;2) **** van artikel 110**** van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 en de vereenvoudiging van de bijlagen 13, 13**** en 13****;3) **** en technische aanpassingen in een aantal bijlagen van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981; ****. **** van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 om het in overeenstemming te brengen met de wet van 8 mei 2013 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van **** en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn **** DIE EEN VOLGENDE **** INDIENT - AFGIFTE VAN EEN BIJLAGE 25**** OF 26**** **** wet van 8 mei 2013 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van **** en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn heeft de bevoegdheid van de **** **** verder ingeperkt.

Indien de vreemdeling een volgende **** indient in de zin van artikel 51/8 van de wet van 15 december 1980, is de **** Vreemdelingenzaken niet langer bevoegd om deze **** te onderzoeken en om ze, bij gebreke aan nieuwe elementen, niet in overweging te nemen. Artikel 71/5 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 en bijlage 13**** worden bijgevolg opgeheven.

**** basis van het nieuwe artikel 51/8 van de wet zal de **** **** bij een volgende **** een verklaring afnemen met betrekking tot de door de **** aangebrachte nieuwe elementen en de redenen waarom hij deze elementen niet eerder kon aanbrengen. **** verklaring wordt onverwijld overgemaakt aan de ****-generaal voor de vluchtelingen en de **** die nu op grond van het nieuwe artikel 57/6/2 van de wet bevoegd is om te onderzoeken of er bij deze volgende **** elementen aan de orde zijn of door de **** zijn voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat hij voor erkenning als vluchteling of voor subsidiaire bescherming in aanmerking komt. Bij gebrek aan dergelijke elementen, zal de ****-generaal de **** niet in overweging nemen.

Indien de vreemdeling een volgende **** in de zin van artikel 51/8 van de wet aan de grens indient, wordt hem als bewijs van deze aanvraag geen bijlage 25 meer afgegeven maar wel de nieuwe bijlage 25****, gevoegd bij dit besluit. **** bijlage 25 zal enkel nog worden afgegeven bij het indienen van een eerste **** aan de grens.

Indien de vreemdeling een volgende **** in de zin van artikel 51/8 van de wet op het grondgebied indient, wordt hem als bewijs van deze aanvraag geen bijlage 26 meer afgegeven maar wel de nieuwe bijlage 26****, gevoegd bij dit besluit. **** bijlage 26 zal enkel nog worden afgegeven bij het indienen van een eerste **** op het grondgebied.

**** voorlopig verblijf van de vreemdeling die een volgende **** heeft ingediend en die zich niet bevindt in een **** plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8 en 74/9 van de wet of die niet het voorwerp uitmaakt van een veiligheidsmaatregel zoals bedoeld in artikel 68 van de wet, zal in afwachting van een beslissing van de ****-generaal gedekt worden door een door de **** **** aangebrachte termijn op de desbetreffende bijlage 25**** of 26****. Deze termijn is verlengbaar tot de ****-generaal een beslissing op basis van artikel 57/6/2 van de wet heeft genomen.

Indien de ****-generaal de **** op grond van artikel 57/6/2 van de wet in overweging neemt, geeft het gemeentebestuur van de **** van de betrokken vreemdeling, op onderrichting van de **** ****, een attest van ****, model ****, geldig voor drie maanden vanaf de datum van afgifte. **** attest van **** wordt verlengd om het verblijf van de **** te dekken tot de ****-generaal over deze in overweging genomen **** ten gronde heeft beslist.

Indien de ****-generaal de **** op grond van artikel 57/6/2 van de wet niet in overweging neemt en de vreemdeling onregelmatig in het **** verblijft, geeft de **** Vreemdelingenzaken, op grond van artikel 52/3, § 1, van de wet, aan de betrokkene een bevel om het grondgebied te verlaten overeenkomstig het model van bijlage 13****.

**** DIE EEN BEROEP MET VOLLE RECHTSMACHT INDIENT OVEREENKOMSTIG DE GEWONE PROCEDURE - AFGIFTE VAN EEN BIJLAGE 35, GELDIG VOOR DRIE MAANDEN **** aanzien van de **** die een beroep met volle rechtsmacht heeft ingediend bij de **** voor ****, kan, behoudens mits zijn toestemming, tijdens de voor het indienen van het beroep vastgestelde termijn en tijdens het onderzoek van dit beroep, geen enkele maatregel tot verwijdering van het grondgebied of **** gedwongen worden uitgevoerd (art. 39/70 van de wet van 15 december 1980).

Aan de **** die bij de **** voor **** een beroep met volle rechtsmacht volgens de gewone procedure indient (art. 39/71 ****.****. van de wet van 15 december 1980), zal het gemeentebestuur, op onderrichting van de **** Vreemdelingenzaken, het bijzonder **** overeenkomstig het model van de bijlage 35 afleveren. **** bijlage 35 is drie maanden geldig vanaf de datum van afgifte en kan daarna van maand tot maand worden verlengd totdat de **** een arrest heeft geveld.

****. **** van artikel 110**** van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 en de vereenvoudiging van de bijlagen 13, 13**** en 13**** **** 110**** van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981, ingevoegd bij koninklijk besluit van 19 juni 2012, komt na artikel 110**** en vóór artikel 110****. **** **** nummering van artikel 110**** is bijgevolg niet correct (**** = ****) en dient vervangen te worden door «*****» (**** = ****).

**** modellen van bijlagen 13, 13**** en 13**** werden vereenvoudigd.

Het nieuwe model van bijlage 13 is een bevel om het grondgebied te verlaten met een motivering van de al dan niet toegekende termijn om het grondgebied te verlaten en, in voorkomend geval, met de motivering van de opgelegde preventieve maatregelen.

Het nieuwe model van bijlage 13**** is een bevel om het grondgebied te verlaten met **** met het oog op verwijdering.

Het nieuwe model van bijlage 13**** vormt nu een aparte beslissing voor het opleggen van een ****, die samen met een bijlage 13 of een bijlage 13**** kan betekend worden aan de vreemdeling.

De nieuwe modellen van bijlage 13 en 13**** bevatten geen opsomming meer van alle artikelen van de wet van 15 december 1980 op basis waarvan het bevel om het grondgebied te verlaten kan worden afgegeven.

De gemachtigde van de minister moet nu zelf de wetsbepaling waarop het bevel gebaseerd is, invullen.

****. **** en technische aanpassingen in een aantal bijlagen van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 **** eerste wijziging in een aantal bijlagen van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 die in het kader van asiel worden verstrekt, is het schrappen van de **** bij de wettelijke of reglementaire bepalingen waarnaar in de bijlagen worden verwezen. Gelet op het «*****» karakter van deze bijlagen, is dit «*****» verwijzen (zie aanbeveling 74 uit de **** van de **** - **** voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten - ****.****-****.****, tab ****) niet noodzakelijk.

Dit «*****» verwijzen is evenmin wenselijk vermits de stellers van **** steeds aandacht dienen te hebben om ook telkens deze **** in de **** bijlagen aan te passen.

**** vergetelheid zulks te doen kan de indruk gecreëerd worden dat de verwijzing naar het betreffende artikel (verkeerd) in de tijd geclicheerd wordt.

Een tweede wijziging in de bijlagen van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 die in het kader van asiel worden verstrekt en in de bijlagen 11, 13, 13**** en 13**** betreft een aantal verduidelijkingen in de akte van kennisgeving zodat de vreemdeling nog beter geïnformeerd wordt.

Tenslotte worden nog een aantal kleine technische aanpassingen of correcties aangebracht in een aantal bijlagen.

**** aanhef van het ontwerp van koninklijk besluit werd aangevuld overeenkomstig het advies van de **** van State.

Wij hebben de eer te zijn, ****, van Uwe ****, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaars, Voor de **** van ****, ****. **** **** **** **** voor **** en Migratie, ****. ****. DE **** ADVIES 53.786/2/**** VAN 29 JULI 2013 VAN DE RAAD VAN STATE, AFDELING WETGEVING, OVER EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 8 OKTOBER 1981 BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET GRONDGEBIED, HET VERBLIJF, DE VESTIGING EN DE VERWIJDERING VAN VREEMDELINGEN' Op 18 juli 2013 is de **** van ****, afdeling Wetgeving, door de **** voor **** en Migratie, **** **** en ****, toegevoegd aan de **** van **** verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen'.

Het ontwerp is door de tweede **** onderzocht op 29 juli 2013.

De kamer was samengesteld uit **** ****, ****, voorzitter, **** ****, ****, **** ****, staatsraad, en **** ****, griffier.

**** verslag is opgesteld door **** ****, auditeur.

De overeenstemming tussen de **** en de **** tekst van het advies is nagezien onder toezicht van **** ****.

**** advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 29 juli 2013.

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de **** van State, zoals het is vervangen bij de wet van 2 april 2003, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande ****.

Wat deze drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerking.

In het tweede lid van de aanhef moeten de precieze bepalingen van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen' die rechtsgrond opleveren voor het ontworpen besluit, worden aangegeven.

De griffier, ****. ****.

**** voorzitter, ****. ****.

17 AUGUSTUS 2013. - **** besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ****, **** der ****, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze ****.

Gelet op de ****, artikel 108;

Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzonderheid op artikelen 3, 7, 10ter, § 1, 27, 39/70, 39/79, § 1er, eerste en tweede lid, 40, 40bis, 40ter, 42, 50, 50ter, 51/5, § 1er, tweede lid, 51/8, 52/3, §§ 1 et 2, 52/4, eerste lid, 53bis, 57/6/2, 61/7, § 2, eerste lid, 61/27, § 2, tweede lid, 74/6, §§ 1 et 1bis, 74/11 et 74/14;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;

Gelet op het advies van de **** van Financiën, gegeven op 18 juni 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de **** van Begroting, gegeven op 10 juli 2013;

Gelet op het advies 53.786/2/**** van de **** van State, gegeven op 29 juli 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de **** van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de **** van **** en van de **** voor **** en Migratie, **** **** besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In **** ****, hoofdstuk ****, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen worden in het opschrift van de voorafgaande afdeling, ingevoegd bij koninklijk besluit van 19 mei 1993, vervangen bij koninklijk besluit van 11 december 1996 en gewijzigd bij koninklijk besluit van 27 april 2007, de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de **** versie wordt het woord «*****» vervangen door het woord «*****»;2° de woorden «*****» worden opgeheven.

Art. 2.**** artikel 71/4 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij koninklijk besluit van 11 december 1996 en gewijzigd bij koninklijk besluit van 27 april 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt aangevuld met de woorden «*****».2° het tweede lid wordt aangevuld met de woorden «*****».

Art. 3.Artikel 71/5 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij koninklijk besluit van 19 mei 1993, gewijzigd bij koninklijk besluit van 22 november 1996, vernummerd en gewijzigd bij koninklijk besluit van 11 december 1996 en gewijzigd bij koninklijk besluit van 27 april 2007, wordt opgeheven.

Art. 4.**** artikel 72 van hetzelfde besluit, vervangen bij koninklijk besluit van 28 januari 1988 en gewijzigd bij koninklijk besluit van 27 april 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de bestaande tekst die paragraaf 1 zal vormen, wordt het eerste lid aangevuld met de woorden «*****»;2° de bestaande tekst die paragraaf 1 zal vormen, wordt aangevuld met de paragrafen 2 en 3, **** : « § 2.**** vreemdeling die zich aan de grens aanmeldt zonder in het bezit te zijn van de vereiste documenten, die bij de met **** belaste overheden een **** indient en aan wie de toegang tot het grondgebied niet geweigerd is, wordt gemachtigd het **** binnen te komen en er te verblijven tot over zijn **** beslist is.

**** met de **** belaste overheden brengen die machtiging aan op het document overeenkomstig het model van bijlage 25 of, indien het een volgende **** in de zin van artikel 51/8 van de wet betreft, op het document overeenkomstig het model van bijlage 25****. § 3. **** vreemdeling die zich aan de grens aanmeldt zonder in het bezit te zijn van de vereiste documenten en aan wie de **** en subsidiaire **** geweigerd werd of wiens **** niet in overweging genomen werd door de ****-generaal voor de **** en de ****, wordt, onverminderd de **** werking bedoeld bij artikel 39/70 van de wet, teruggedreven en kan, in voorkomend geval, overeenkomstig artikel 53bis van de wet **** worden naar de grens van het land waaruit hij gevlucht is en waar volgens zijn verklaring zijn leven of zijn vrijheid bedreigd zou zijn. »

Art. 5.Artikel 72bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij koninklijk besluit van 28 januari 1988 en gewijzigd bij koninklijk besluit van 27 april 2007, wordt opgeheven.

Art. 6.Artikel 72ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij koninklijk besluit van 28 januari 1988 en vervangen bij koninklijk besluit van 27 april 2007, wordt opgeheven.

Art. 7.Artikel 73 van hetzelfde besluit, vervangen bij koninklijk besluit van 28 januari 1988 en gewijzigd bij koninklijk besluiten van 19 mei 1993, 11 december 1996, 3 februari 2005 en 27 april 2007, wordt aangevuld met de woorden «*****».

Art. 8.**** artikel 74 van hetzelfde besluit, vervangen bij koninklijk besluit van 28 januari 1988 en gewijzigd bij koninklijk besluiten van 19 mei 1993, 3 februari 1995, 11 december 1996 en 27 april 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt het woord «*****» ingevoegd tussen het woord «*****» en de woorden «*****»;2° in paragraaf 3, eerste lid, wordt het woord «*****» ingevoegd tussen de woorden «*****» en het woord «*****»;4° in paragraaf 4, eerste lid, wordt het woord «*****» ingevoegd tussen de woorden «*****» en het woord «*****».

Art. 9.**** artikel 75 van hetzelfde besluit, vervangen door het koninklijk besluit van 19 mei 1993 en gewijzigd bij koninklijk besluit van 27 april 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 wordt het woord «*****» ingevoegd tussen de woorden «*****» en het woord «*****»;2° paragraaf 1 wordt aangevuld met de woorden «*****»;3° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden «*****» ingevoegd tussen de woorden «*****» en de woorden «*****»;4° een paragraaf 4 wordt ingevoegd, **** : « § 4.**** bijlage 26**** of de in artikel 72, § 2, bedoelde bijlage 25****, afgegeven aan de vreemdeling die een volgende **** in de zin van artikel 51/8 van de wet heeft ingediend, wordt door de minister of zijn gemachtigde verlengd om het verblijf te dekken tot de ****-generaal voor de **** en de **** een beslissing op grond van artikel 57/6/2 van de wet heeft genomen.

In geval van **** van de **** door de ****-generaal voor de **** en de **** op grond van artikel 57/6/2 van de wet, geeft de burgemeester of zijn gemachtigde, op onderrichting van de minister of zijn gemachtigde, aan de betrokken vreemdeling een attest van ****, model ****, geldig voor drie maanden vanaf de datum van afgifte. **** attest van **** wordt verlengd om het verblijf te dekken tot de ****-generaal voor de **** en de **** over de in overweging genomen **** heeft beslist. »

Art. 10.Artikel 79 van hetzelfde besluit, vervangen bij koninklijk besluit van 11 december 1996 en gewijzigd bij koninklijk besluit van 27 april 2007, wordt aangevuld met de woorden «*****».

Art. 11.**** artikel 80 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij koninklijk besluiten van 28 januari 1988, 3 februari 1995, 11 december 1996 en 27 april 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 2, eerste lid, wordt het woord «*****» ingevoegd tussen de woorden «*****» en het woord «*****»;2° in paragraaf 3, eerste lid, wordt het woord «*****» ingevoegd tussen de woorden «*****» en het woord «*****»;3° in paragraaf 3, tweede lid, wordt het woord «*****» ingevoegd tussen de woorden «*****» en het woord «*****»;4° in paragraaf 3, derde lid, worden de woorden « de bepalingen van § 1, lid 2 » vervangen door de woorden « de bepalingen van § 2, tweede lid »;

Art. 12.Artikel 110**** van hetzelfde besluit, ingevoegd door het koninklijk besluit van 19 juni 2012, wordt vervangen als volgt : «

Art. 110****.Aan de onderdaan van een derde land bedoeld in artikel 74/11 van de wet, wordt een **** overeenkomstig het model van bijlage 13**** betekend.

Aan de onderdaan van een derde land die zich bevindt in de situatie zoals bedoeld in de artikelen 7 of 27 en 74/14, § 3, van de wet, wordt een bevel om het grondgebied te verlaten met een beslissing tot **** met het oog op zijn verwijdering, overeenkomstig het model van bijlage 13****, betekend. »

Art. 13.**** artikel 111 van hetzelfde besluit, vervangen bij koninklijk besluit van 27 april 2007, wordt het tweede lid vervangen als volgt : «*****»

Art. 14.Bijlage 11 van hetzelfde besluit, vervangen door het koninklijk besluit van 19 juni 2012, wordt vervangen door de bijlage 11 die als bijlage 1 is gevoegd bij dit besluit.

Art. 15.Bijlage 11bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij koninklijk besluit van 19 mei 1993 en vervangen bij koninklijk besluit van 27 april 2007, wordt vervangen door de bijlage 11bis die als bijlage 2 is gevoegd bij dit besluit.

Art. 16.Bijlage 11ter van hetzelfde besluit, ingevoegd bij koninklijk besluit van 27 april 2007, wordt vervangen door de bijlage 11ter die als bijlage 3 is gevoegd bij dit besluit.

Art. 17.Bijlage 13 van hetzelfde besluit, vervangen bij koninklijk besluit van 19 juni 2012, wordt vervangen door de bijlage 13 die als bijlage 4 is gevoegd bij dit besluit.

Art. 18.Bijlage 13bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij koninklijk besluit van 28 januari 1988 en vervangen bij koninklijk besluit van 19 december 2011, wordt vervangen door de bijlage 13bis die als bijlage 5 is gevoegd bij dit besluit.

Art. 19.Bijlage 13**** van hetzelfde besluit, ingevoegd bij koninklijk besluit van 19 mei 1993 en vervangen bij koninklijk besluit van 19 december 2011, wordt opgeheven.

Art. 20.Bijlage 13**** van hetzelfde besluit, ingevoegd bij koninklijk besluit van 27 april 2007 en vervangen bij koninklijk besluit van 19 december 2011, wordt vervangen door de bijlage 13**** die als bijlage 6 is gevoegd bij dit besluit.

Art. 21.Bijlage 13**** van hetzelfde besluit, ingevoegd bij koninklijk besluit van 19 juni 2012, wordt vervangen door de bijlage 13**** die als bijlage 7 is gevoegd bij dit besluit.

Art. 22.Bijlage 13**** van hetzelfde besluit, ingevoegd bij koninklijk besluit van 19 juni 2012, wordt vervangen door de bijlage 13**** die als bijlage 8 is gevoegd bij dit besluit.

Art. 23.Bijlage 19 van hetzelfde besluit, vervangen door het koninklijk besluit van 15 augustus 2012, wordt vervangen door de bijlage 19 die als bijlage 9 is gevoegd bij dit besluit.

Art. 24.**** bijlage 20 van hetzelfde besluit, vervangen door het koninklijk besluit van 15 augustus 2012, worden de woorden « **** artikel 51, § 1, eerste lid van het genoemd koninklijk besluit van 8 oktober 1981 » vervangen door de woorden « **** artikel 51, § 1, tweede lid, van het genoemd koninklijk besluit van 8 oktober 1981 ».

Art. 25.Bijlage 25 van hetzelfde besluit, vervangen bij koninklijk besluit van 27 april 2007, wordt vervangen door de bijlage 25 die als bijlage 10 is gevoegd bij dit besluit.

Art. 26.Bijlage 25****, ingevoegd bij koninklijk besluit van 11 december 1996 en vervangen bij koninklijk besluit van 27 april 2007, wordt vervangen door de bijlage 25**** die als bijlage 11 is gevoegd bij dit besluit.

Art. 27.In hetzelfde besluit wordt een bijlage 25**** ingevoegd die als bijlage 12 is gevoegd bij dit besluit.

Art. 28.Bijlage 26 van hetzelfde besluit, vervangen bij koninklijk besluit van 27 april 2007, wordt vervangen door de bijlage 26 die als bijlage 13 is gevoegd bij dit besluit.

Art. 29.Bijlage 26****, ingevoegd bij koninklijk besluit van 11 december 1996 en vervangen bij koninklijk besluit van 27 april 2007, wordt vervangen door de bijlage 26**** die als bijlage 14 is gevoegd aan dit besluit.

Art. 30.In hetzelfde besluit wordt een bijlage 26**** ingevoegd die als bijlage 15 is gevoegd bij dit besluit.

Art. 31.Bijlage 35 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 27 april 2007, wordt vervangen door de bijlage 35 die als bijlage 16 is gevoegd bij dit besluit.

Art. 32.Bijlage 39 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij koninklijk besluit van 19 mei 1993, vervangen bij koninklijk besluit van 27 april 2007 en gewijzigd bij koninklijk besluit van 22 juli 2008, wordt vervangen door de bijlage 39 die als bijlage 17 is gevoegd bij dit besluit.

Art. 33.Bijlage 39bis, ingevoegd bij koninklijk besluit van 27 april 2007 en gewijzigd bij koninklijk besluit van 22 juli 2008, wordt vervangen door de bijlage 39bis die als bijlage 18 is gevoegd bij dit besluit.

Art. 34.Bijlage 39ter, ingevoegd bij koninklijk besluit van 27 april 2007 en gewijzigd bij koninklijk besluit van 22 juli 2008, wordt vervangen door de bijlage 39ter die als bijlage 19 is gevoegd bij dit besluit.

Art. 35.**** bijlage 41bis, ingevoegd bij koninklijk besluit van 21 september 2011 en vervangen bij koninklijk besluit van 15 augustus 2012, worden de woorden «*****» vervangen door de woorden « 110****, § 1 of 110****, § 1, ».

Art. 36.**** minister bevoegd voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te ****, op 17 augustus 2013.

**** **** **** : Voor de **** van ****, ****. **** **** **** **** voor **** en Migratie, ****. ****. DE ****

Bijlage 1 van het koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen Bijlage 11 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

**** **** **** : Voor de **** van ****, ****. **** **** **** **** voor **** en Migratie, ****. ****. DE ****

Bijlage 2 van het koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen Bijlage 11bis van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd als bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

**** **** **** : Voor de **** van ****, **** **** **** **** voor **** en Migratie, ****. ****. DE ****

Bijlage 3 van het koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen Bijlage 11ter van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd als bijlage 3 bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

**** **** **** : Voor de **** van ****, ****. **** **** **** **** voor **** en Migratie, ****. ****. DE ****

Bijlage 4 van het koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen Bijlage 13 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd als bijlage 4 bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

**** **** **** : Voor de **** van ****, ****. **** **** **** **** voor **** en Migratie, ****. ****. DE ****

Bijlage 5 van het koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen Bijlage 13bis van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd als bijlage 5 bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

**** **** **** : Voor de **** van ****, ****. **** **** **** **** voor **** en Migratie, ****. ****. DE ****

Bijlage 6 van het koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen Bijlage 13**** van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd als bijlage 6 bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

**** **** **** : Voor de **** van ****, ****. **** **** **** **** voor **** en Migratie, ****. ****. DE ****

Bijlage 7 van het koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen Bijlage 13**** van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd als bijlage 7 bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

**** **** **** : Voor de **** van ****, ****. **** **** **** **** voor **** en Migratie, ****. ****. DE ****

Bijlage 8 van het koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen Bijlage 13**** van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd als bijlage 8 bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

**** **** **** : Voor de **** van ****, ****. **** **** **** **** voor **** en Migratie, ****. ****. DE ****

Bijlage 9 van het koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen Bijlage 19 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd als bijlage 9 bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

**** **** **** : Voor de **** van ****, ****. **** **** **** **** voor **** en Migratie, ****. ****. DE ****

Bijlage 10 van het koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen Bijlage 25 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd als bijlage 10 bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

**** **** **** : Voor de **** van ****, ****. **** **** **** **** voor **** en Migratie, ****. ****. DE ****

Bijlage 11 van het koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen Bijlage 25**** van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd als bijlage 11 bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

**** **** **** : Voor de **** van ****, ****. **** **** **** **** voor **** en Migratie, ****. ****. DE ****

Bijlage 12 van het koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen Bijlage 25**** van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd als bijlage 12 bij het koninklijk besluit van augustus 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

**** **** **** : Voor de **** van ****, ****. **** **** **** **** voor **** en Migratie, ****. ****. DE ****

Bijlage 13 van het koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen Bijlage 26 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd als bijlage 13 bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

**** **** **** : Voor de **** van ****, ****. **** **** **** **** voor **** en Migratie, ****. ****. DE ****

Bijlage 14 van het koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen Bijlage 26**** van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd als bijlage 14 bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

**** **** **** : Voor de **** van ****, ****. **** **** **** **** voor **** en Migratie, ****. ****. DE ****

Bijlage 15 van het koninklijk besluit van 1700 augustus 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen Bijlage 26**** van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd als bijlage 15 bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

**** **** **** : Voor de **** van ****, ****. **** **** **** **** voor **** en Migratie, ****. ****. DE ****

Bijlage 16 gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen Bijlage 35 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd als bijlage 16 bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

**** **** **** : Voor de **** van ****, ****. **** **** **** **** voor **** en Migratie, ****. ****. DE ****

Bijlage 17 van het koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen Bijlage 39 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd als bijlage 17 bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

**** **** **** : Voor de **** van ****, ****. **** **** **** **** voor **** en Migratie, ****. ****. DE ****

Bijlage 18 van het koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen Bijlage 39bis van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd als bijlage 18 bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

**** **** **** : Voor de **** van ****, ****. **** **** **** **** voor **** en Migratie, ****. ****. DE ****

Bijlage 19 van het koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen Bijlage 39ter van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd als bijlage 19 bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

**** **** **** : Voor de **** van ****, ****. **** **** **** **** voor **** en Migratie, ****. ****. DE ****

^