Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 16 april 2023
gepubliceerd op 25 mei 2023

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de toekenning van een uitzonderlijke compenserende premie aan de werknemers van het Waalse Gewest die 55 jaar en ouder zijn en op wie de maatregel van de collectieve arbeidstijdvermindering van toepassing is die is bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2022

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2023201785
pub.
25/05/2023
prom.
16/04/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 APRIL 2023. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de toekenning van een uitzonderlijke compenserende premie aan de werknemers van het Waalse Gewest die 55 jaar en ouder zijn en op wie de maatregel van de collectieve arbeidstijdvermindering van toepassing is die is bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2022 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de toekenning van een uitzonderlijke compenserende premie aan de werknemers van het Waalse Gewest die 55 jaar en ouder zijn en op wie de maatregel van de collectieve arbeidstijdvermindering van toepassing is die is bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2022.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 april 2023.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2022 Toekenning van een uitzonderlijke compenserende premie aan de werknemers van het Waalse Gewest die 55 jaar en ouder zijn en op wie de maatregel van de collectieve arbeidstijdvermindering van toepassing is die is bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2022 (Overeenkomst geregistreerd op 24 november 2022 onder het nummer 176762/CO/332)

Artikel 1.Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst voert het sociaal akkoord van de Waalse non-profit 2021-2024 uit. Ze is van toepassing op de werknemers en werkgevers van de centra voor zorgcoördinatie en thuisverzorging, de centra voor maatschappelijk werk, de diensten voor sociale inschakeling, de diensten voor schuldbemiddeling, de centra en diensten voor de bevordering van de gezondheid, de hulp- en zorgverleningsnetwerken en diensten gespecialiseerd in verslavingen, de centra voor teleonthaal, de centra voor levens- en gezinsvragen, de diensten voor geestelijke gezondheidszorg en andere diensten voor sociale en gezondheidshulp die ressorteren onder het Paritair Comité 332 voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector en die gesubsidieerd worden door het Waalse Gewest.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst, wordt onder "werknemer" verstaan : het arbeiders- en bediendepersoneel, zowel mannen als vrouwen.

Art. 2.Artikel 8 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2022 bepaalt het volgende : "tijdens deze overgangsperiode gedurende dewelke de collectieve arbeidstijdvermindering niet effectief kan worden toegepast, behouden de betrokken werknemers van 55 en ouder hun contractuele arbeidstijdregeling van 38 uur per week voor een voltijdse en genieten zij een compenserende maatregel berekend op basis van de herverdeling van de niet gebruikte middelen.

Deze compenserende maatregel zal de vorm aannemen van een uitzonderlijke premie die wordt betaald aan de werknemer met de storting van de eindejaarspremie of bij de vereffening van de vertrekpremie.".

Art. 3.Voor alle sectoren die zijn opgenomen in het toepassingsgebied in artikel 1, met uitzondering van de sector van de centra voor zorgcoördinatie en thuisverzorging, heeft de voltijdse werknemer die 55 jaar wordt in 2022, recht op een uitzonderlijke premie van 185,06 EUR bruto vermenigvuldigd met het aantal maanden van het jaar 2022 vanaf de maand van zijn verjaardag en die maand inbegrepen.

De voltijdse werknemer die 56 jaar of 57 jaar wordt in 2022, heeft recht op een uitzonderlijke premie van 2 220,72 EUR bruto.

De voltijdse werknemer die 58 jaar wordt in 2022, heeft recht op een uitzonderlijke premie van 185,06 EUR bruto vermenigvuldigd met het aantal maanden van het jaar 2022 die voorafgaan aan de maand van zijn verjaardag, waarbij 370,13 EUR bruto gevoegd wordt, vermenigvuldigd met het aantal resterende maanden van het jaar 2022 vanaf de maand van zijn verjaardag, die maand inbegrepen.

De voltijdse werknemer die 59 jaar wordt in 2022 jaar, heeft recht op een uitzonderlijke premie van 4 441,56 EUR bruto.

De voltijdse werknemer die 60 jaar wordt in 2022, heeft recht op een uitzonderlijke premie van 370,13 EUR bruto vermenigvuldigd met het aantal maanden van het jaar 2022 die voorafgaan aan de maand van zijn verjaardag, waarbij 555,19 EUR bruto gevoegd wordt, vermenigvuldigd met het aantal resterende maanden van het jaar 2022 vanaf de maand van zijn verjaardag, die maand inbegrepen.

De voltijdse werknemer die 61 jaar of ouder wordt in 2022, heeft recht op een uitzonderlijke premie van 6 662,28 EUR bruto.

Art. 4.Voor de centra voor zorgcoördinatie en thuisverzorging heeft de voltijdse werknemer die 58 jaar wordt in 2022, recht op een uitzonderlijke premie van 555,19 EUR bruto vermenigvuldigd met het aantal maanden van het jaar 2022 vanaf de maand van zijn verjaardag, die maand inbegrepen.

De voltijdse werknemer die 59 jaar of ouder wordt in 2022, heeft recht op een uitzonderlijke premie van 6 662,28 EUR bruto.

Art. 5.§ 1. Het totale bedrag van deze premie wordt toegekend aan de werknemer die verbonden is aan een arbeidsovereenkomst die gelijkgestelde of effectieve volledige arbeidsprestaties inhoudt en die tijdens de hele referteperiode zijn volledige loon heeft ontvangen. § 2. De gelijkgestelde arbeidsprestaties zijn deze bedoeld in de artikelen 16 en 41 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers. § 3. De referteperiode loopt van 1 januari tot en met 31 december van het jaar 2022. Wanneer de voltijdse werknemer geen recht heeft op het totale bedrag van de premie, omdat hij werd aangeworven of de instelling verlaten heeft tijdens de referteperiode, wordt het bedrag van de premie bepaald in verhouding tot de arbeidsprestaties die werden verricht of gelijkgesteld tijdens de referteperiode, conform de berekeningsmodaliteiten die zijn bepaald in de artikelen 3 en 4 van deze overeenkomst. § 4. Het bedrag van de premie voor de deeltijds tewerkgestelde werknemer wordt berekend in verhouding tot de duur van de arbeidsprestaties die de werknemer in de loop van de referteperiode heeft of zou hebben gepresteerd.

Art. 6.Deze uitzonderlijke premie wordt ten vroegste aan de werknemer betaald met de eindejaarspremie 2022 en uiterlijk met het loon van de maand die volgt op de maand van de betaling van de noodzakelijke financieringen door AViQ en de "SPW Intérieur et Action sociale".

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2022. Ze wordt gesloten voor een bepaalde duur van één jaar.

Zij kan door één van de partijen worden opgezegd mits een opzegging van drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het paritair comité. De termijn van drie maanden gaat van start vanaf de datum waarop het aangetekende schrijven wordt verstuurd aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 16 april 2023.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^