Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 16 april 2023
gepubliceerd op 25 mei 2023

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende het vormingsproject #KiesVoorKinderbegeleider

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2023201782
pub.
25/05/2023
prom.
16/04/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 APRIL 2023. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeids overeenkomst van 5 september 2022Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 05/09/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022033329 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende het vormingsproject #KiesVoorKinderbegeleider (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeids overeenkomst van 5 september 2022Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 05/09/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022033329 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende het vormingsproject #KiesVoorKinderbegeleider.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 april 2023.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Collectieve arbeids overeenkomst van 5 september 2022Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 05/09/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022033329 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten Vormingsproject #KiesVoorKinderbegeleider (Overeenkomst geregistreerd op 7 oktober 2022 onder het nummer 175803/CO/331)

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de organisatoren van kinderopvang voor baby's en peuters die vergund zijn door de bevoegde instelling van de Vlaamse Gemeenschap én gesubsidieerd in toepassing van artikel 8 van het decreet van 20 april 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/04/2012 pub. 15/06/2012 numac 2012035637 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters sluiten houdende de organisatie van kinderopvang voor baby's en peuters (Belgisch Staatsblad van 15 juni 2012) en gesubsidieerd in toepassing van de artikelen 17 of 18 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 houdende de subsidies en de eraan gekoppelde voorwaarden voor de realisatie van specifieke dienstverlening door gezinsopvang en groepsopvang van baby's en peuters (Belgisch Staatsblad van 13 januari 2014), en gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 en ressorteren onder het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector. § 2. Onder "werknemers" wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

Art. 2.#KiesVoorKinderbegeleider wil werknemers uit andere sectoren, en onthaalouders in het sui generisstatuut, die een tweede carrière als kinderbegeleider baby's en peuters overwegen, de kans geven om als werknemer een betaald opleidingstraject te volgen in dienst van een werkgever binnen het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector.

Wanneer het diploma wordt behaald, kan de kandidaat-werknemer in dienst blijven van de werkgever waarmee hij of zij een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst beschrijft onder welke voorwaarden men zich kandidaat mag stellen voor het vormingsproject #KiesVoorKinderbegeleider en onder welke voorwaarden de opleiding kan gevolgd worden.

Toelatingscriteria

Art. 3.De toelatingscriteria tot het vormingsproject #KiesVoorKinderbegeleider zijn de volgende : - voldoen aan de toelatingsvoorwaarden tot het onderwijs voor de gekozen opleiding; - op het moment van de inschrijving niet tewerkgesteld zijn in een instelling die valt onder het toepassingsgebied van het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector; - op het moment van de inschrijving verbonden zijn met een arbeidsovereenkomst of een activiteit als zelfstandige uitoefenen of werken als onthaalouder sui generis; - op het moment van de inschrijving niet reeds in opleiding zijn in een kwalificerend vormingstraject gefinancierd met middelen van fondsen Sociale Maribel of sociale akkoorden voor non-profitsectoren; - slagen in de selectieproef ingericht door VIVO vzw, in samenwerking met gespecialiseerde selectiebureaus; - zich inschrijven als kandidaat vóór de uiterste inschrijvingsdatum, bepaald door VIVO vzw.

Deze toelatingscriteria zullen worden gecontroleerd door VIVO vzw op basis van een aanvraagformulier ondertekend door de betrokken kandidaat.

Art. 4.Rekening houdend met het aantal financierbare plaatsen kan VIVO vzw een orde van prioriteit op de kandidaturen toepassen voor de toegang tot het vormingstraject #KiesVoorKinderbegeleider.

De raad van beheer zal rekening houden met volgende selectiecriteria : 1. De testresultaten;2. De duur van de opleiding nodig om een diploma te behalen;3. De potentiële loopbaan als kinderbegeleider baby's en peuters vanaf het begin van de opleiding tot de wettelijke pensioenleeftijd. Elke kandidaat wordt op de hoogte gebracht van het resultaat van de selectieprocedure.

Art. 5.VIVO vzw is bevoegd om alle beslissingen te nemen die noodzakelijk zijn voor de opvolging en het goede verloop van het vormingsproject, in overleg met de betrokken sociale partners.

De arbeidsovereenkomst

Art. 6.§ 1. VIVO vzw stelt een lijst op met werkgevers die wensen deel te nemen aan het vormingsproject #KiesVoorKinderbegeleider. Deze lijst wordt verstuurd naar de geselecteerde kandidaten. § 2. Elke geselecteerde kandidaat contacteert één of meerdere werkgevers naar keuze uit deze lijst met als doel een sollicitatiegesprek te voeren met het oog op een aanwerving in het kader van dit vormingsproject. Het is mogelijk dit contact te leggen met een werkgever die niet op de lijst voorkomt, op voorwaarde dat deze werkgever behoort tot het toepassingsgebied van deze collectieve arbeidsovereenkomst. § 3. Bij onderling akkoord wordt de geselecteerde kandidaat bij de werkgever aangeworven met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur waarvan de ingangsdatum samenvalt met de eerste schooldag van de opleiding waarvoor de kandidaat werd geselecteerd. § 4. Deze arbeidsovereenkomst bevat volgende clausule : "Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot ontslag, is de werkgever er niet toe gehouden de "werknemer in opleiding" (cfr. het vormingsproject #KiesVoorKinderbegeleider) aansluitend in dienst te houden indien de werknemer zelf stopt met het project, indien de werknemer niet slaagt voor de opleiding of indien de werkgever niet beschikt over een tewerkstellingsplaats bij het einde van de opleiding. Deze omstandigheden zijn voldoende reden om de overeenkomst te beëindigen met een wettelijke opzegtermijn.". § 5. Na de ondertekening van deze arbeidsovereenkomst dient de geselecteerde kandidaat voor het vormingsproject #KiesVoorKinderbegeleider, indien nodig, zijn arbeidsovereenkomst bij de vorige werkgever te beëindigen conform de wettelijke bepalingen.

De keuze van de opleidingsverstrekker

Art. 7.De geselecteerde kandidaat mag zich inschrijven in een school naar keuze geselecteerd door VIVO vzw.

Statuut van de werknemer in opleiding

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst verleent aan de werknemers die aangeworven wordt binnen het kader van dit vormingsproject, het recht om met behoud van het loon een opleiding tot kinderbegeleider baby's en peuters te volgen.

De werknemer die aangeworven wordt binnen het kader van dit vormingsproject, heeft het recht afwezig te zijn tijdens de volledige opleidingsperiode vanaf het begin ervan tot de laatste effectieve schooldag (exclusief de vakantiemaanden juli en augustus) met behoud van het loon dat op de gewone tijdstippen betaald wordt, om de lessen te volgen, de examens af te leggen en de stages door te maken. De stages worden, zo veel als mogelijk, gevolgd bij de werkgever van de werknemer in opleiding.

Art. 9.De werknemer in opleiding heeft recht op alle van toepassing zijnde loon- en arbeidsvoorwaarden.

Tijdens de volledige opleidingsduur wordt de werknemer betaald conform de sectorale loonschaal B3, zoals vastgelegd in de collectieve arbeids overeenkomst van 5 september 2022Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 05/09/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022033329 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten, heden apart afgesloten in Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, "betreffende de loonvoorwaarden in uitvoering van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord". In het eerste opleidingsjaar wordt daarbij 0 jaar anciënniteit in rekening gebracht, in het tweede opleidingsjaar 1 jaar anciënniteit. De eventuele overname van bijkomende anciënniteit, conform artikel 10 van de sectorale collectieve arbeids overeenkomst van 5 september 2022Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 05/09/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022033329 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten, heden apart afgesloten in Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector "betreffende de loonvoorwaarden in uitvoering van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord", gebeurt pas na de succesvolle afronding van de opleiding.

Het loon volgt de conventioneel overeengekomen aanpassingen en de indexaanpassingen.

Art. 10.De afwezigheidsperiodes voor het volgen van de lessen worden beschouwd als zijnde gelijkgesteld voor wat betreft de eindejaarspremie en vakantiegeld.

Art. 11.De vrijstelling van arbeidsprestaties voor oudere werknemers, voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007 en 2 maart 2009 betreffende de vrijstelling van prestaties in uitvoering van het Vlaams Akkoord voor de non-profit/sociaal profitsector (registratienummer : 91590/CO/331) overgenomen door hoofdstuk III, artikel 11, punt 3 van de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2014 inzake de loon- en arbeidsvoorwaarden in de vergunde kinderopvang van baby's en peuters (registratienummer : 127324/CO/331), wordt toegekend op basis van de geleverde prestaties in de vakantiemaanden juli en augustus.

De modaliteiten van opname zijn diegene zoals bepaald op niveau van de instelling of de dienst, of bij ontstentenis diegene zoals bepaald in artikel 4 van hierboven genoemde collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007 en 2 maart 2009 betreffende de vrijstelling van prestaties in uitvoering van het Vlaams Akkoord voor de non-profit/sociaal profitsector (registratienummer : 91590/CO/331).

Art. 12.De sectorale collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2009 (registratienummer : 94368/CO/331) inzake het woon-werkverkeer en de financiële bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten van de werknemers zal ook toegepast worden voor de verplaatsing van de woonplaats naar de plaats van de onderwijsinstelling.

Art. 13.Elke geselecteerde kandidaat die een opleiding start in het project #KiesVoorKinderbegeleider, ontvangt in het eerste schooljaar eenmalig een studiebeurs van 800 EUR. Deze studiebeurs geldt als forfaitaire tussenkomst in de schoolkosten (inschrijvingsgeld, materiaal, studieboeken, enz.) en/of de kosten voor kinderopvang.

Procedure en modaliteiten

Art. 14.Om het loon te ontvangen, legt de werknemer aan zijn werkgever én VIVO vzw, voor ieder studiejaar, het bewijs voor van zijn inschrijving op de lessen, binnen de twee maand na de inschrijving.

De werknemer zal bovendien aan zijn werkgever de effectieve aanwezigheid op de lessen moeten kunnen attesteren.

Art. 15.Verliest het recht op betaalde afwezigheid voor het volgen van opleiding : - de werknemer die in de cursussen ongewettigd afwezig was voor meer dan één tiende van de duur ervan; - de werknemer die na de tweede zittijd niet is geslaagd voor het studiejaar/semester waarvoor hij is ingeschreven (dubbelen is niet mogelijk behalve in gevallen erkend door de hierna vermelde raad van beheer); - de werknemer die, na aanvaarding van zijn kandidatuur, een nieuwe winstgevende activiteit uitoefent als zelfstandige, als werknemer of in het raam van een statuut van uitzendarbeid.

Art. 16.De controle op de nauwgezetheid en het gebruik van het verlof wordt uitgeoefend door VIVO vzw.

Tewerkstelling na de opleiding

Art. 17.Na het succesvol doorlopen van de opleiding wordt de werknemer tewerkgesteld als kinderbegeleider baby's en peuters en minimaal betaald conform de van toepassing zijnde sectorale loonschaal.

Op dat moment zal ook artikel 10 van de sectorale collectieve arbeids overeenkomst van 5 september 2022Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 05/09/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022033329 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten, heden apart afgesloten in Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, "betreffende de loonvoorwaarden in uitvoering van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord" moeten worden toegepast. Ook de studiejaren in het kader van het vormingsproject #KiesVoorKinderbegeleider worden meegenomen voor het bepalen van de geldelijke anciënniteit in de op de uitgeoefende functie van toepassing zijnde loonschaal.

Financiering van het loon en de studiebeurs van de werknemer in opleiding

Art. 18.VIVO vzw financiert de loonkost van de werknemer (exclusief extralegale voordelen) gedurende de volledige opleidingsduur.

Voor de werknemers die een opleiding tot kinderbegeleider volgen, bedraagt de maximale jaarlijkse loonkostsubsidie 41 935 EUR per werknemer in opleiding.

Art. 19.VIVO vzw financiert de forfaitaire studiebeurs van 800 EUR, conform de bepalingen in artikel 13 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst, die door de werkgever aan de werknemer in opleiding wordt betaald in het eerste jaar van de opleiding.

Art. 20.VIVO vzw financiert, in voorkomend geval, de wettelijke opzegtermijn, indien de werknemer in opleiding de opleiding beëindigt vóór het einde van de opleiding (cfr. clausule in de arbeidsovereenkomst in artikel 6, § 4 van deze collectieve arbeidsovereenkomst).

Art. 21.De toepassing van deze overeenkomst wordt toevertrouwd aan VIVO vzw, in overleg met de betrokken sociale partners.

Duur

Art. 22.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 5 september 2022 en treedt buiten werking op 31 december 2025.

Art. 23.Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités worden, voor wat betreft de ondertekening van deze collectieve arbeidsovereenkomst, de handtekeningen van de personen die deze aangaan namens de werknemersorganisaties enerzijds en namens de werkgeversorganisaties anderzijds, vervangen door de notulen van de vergadering die zijn ondertekend door de voorzitter en de secretaris en goedgekeurd door de leden.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 16 april 2023.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^