Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 16 april 2023
gepubliceerd op 25 mei 2023

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 1989 tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden van de notarisbedienden geregistreerd op 20 februari 1989 onder het nummer 22088/CO/216

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2023201476
pub.
25/05/2023
prom.
16/04/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 APRIL 2023. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 1989 tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden van de notarisbedienden geregistreerd op 20 februari 1989 onder het nummer 22088/CO/216 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de notarisbedienden;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 1989 tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden van de notarisbedienden geregistreerd op 20 februari 1989 onder het nummer 22088/CO/216.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 april 2023.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de notarisbedienden Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2022 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst va, 2 februari 1989 tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden van de notarisbedienden geregistreerd op 20 februari 1989 onder het nummer 22088/CO/216 (Overeenkomst geregistreerd op 8 november 2022 onder het nummer 176488/CO/216) Preambule Overwegende dat de sociale partners de verlofdagen toegekend op sectorniveau wensen te optimaliseren.

Overwegende dat rekening houdend met de voorgaande overweging de ondertekenende partijen overeenkomen om sommige bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomsten die de rechten op sectorale verlofdagen bepalen, te wijzigen.

A. Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de bedienden die onder het Paritair Comité voor de notarisbedienden ressorteren.

Met "bedienden" bedoelt men : de mannelijke en vrouwelijke bedienden.

B. Voorwerp

Art. 2.Deze overeenkomst heeft tot doel de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 1989 tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden van de notarisbedienden te wijzigen.

C. Wijziging

Art. 3.Het artikel 21 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 1989 wordt opgeheven en vervangen door de volgende bepalingen : "

Art. 21.Er wordt een sectorale verlofdag toegekend ter gelegenheid van de feestdagen van de gemeenschappen en gewesten. De datum en de toekenningsvoorwaarden van deze verlofdag zijn vastgesteld in overeenstemming met de modaliteiten voorzien door artikel 8 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2019 betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de jaren 2019-2020 en andere maatregelen.".

D. Duur van de overeenkomst

Art. 4.Deze overeenkomst heeft uitwerking op 1 januari 2023. Deze overeenkomst is gesloten voor een onbepaalde duur.

Zij kan door elk van de ondertekenende partijen slechts worden opgezegd met een opzeggingstermijn van ten minste zes maanden. Deze opzegging moet gebeuren bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de notarisbedienden en aan de ondertekenende organisaties en heeft uitwerking vanaf de derde werkdag na de datum van verzending.

Art. 5.Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités worden, voor wat betreft de ondertekening van deze collectieve arbeidsovereenkomst, de handtekeningen van de personen die deze aangaan namens de werknemersorganisaties enerzijds, en namens de werkgeversorganisaties anderzijds, vervangen door de, door de voorzitter en de secretaris ondertekende en door de leden goedgekeurde, notulen van de vergadering.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 16 april 2023.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^