Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 15 september 2006
gepubliceerd op 09 november 2006

Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten.

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2006023005
pub.
09/11/2006
prom.
15/09/2006
ELI
eli/besluit/2006/09/15/2006023005/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 SEPTEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten.


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 35, § 1, ingevoegd bij de wet van 27 augustus 1994 en gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 22 februari 1998, 24 december 1999, 10 augustus 2001, 22 augustus 2002, 5 augustus 2003, 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten, inzonderheid op artikel 34 en op de bijlagen I en II van dit besluit;

Gelet op het voorstel van de Technische farmaceutische raad, uitgebracht op 16 september 2005;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, gegeven op 12 december 2005;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 februari 2006;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 20 maart 2006;

Gelet op het advies 40.756/1 van de Raad van State, gegeven op 6 juli 2006 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Bijlage I, eerste deel, van het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten wordt vervangen als volgt : « Bijlage I - farmacotherapeutische rangschikking en bijhorende CAT- codes.

Eerste deel - rangschikking per code : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Bijlage I, tweede deel, van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : « Bijlage I - farmacotherapeutische rangschikking en bijhorende CAT- codes.

Tweede deel - rangschikking per product : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Bijlage II van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : « HOOFDSTUK I. - Grondstoffen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK II. - Fytotherapeutische producten Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK III. - Geregistreerde geprefabriceerde of gepretarifeerde preparaten, samenstellingen en farmaceutische vormen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK IV. - Vergoedingsvoorwaarden voor de magistrale bereidingen die enkel vergoedbaar zijn na machtiging door de adviserend geneesheer § 1. De volgende grondstoffen worden enkel vergoed indien ze verwerkt worden in een bereiding die gebruikt wordt bij de behandeling van epilepsie.

De behandelende geneesheer stelt een gemotiveerd verslag op dat de diagnose bevestigt. Dit verslag stuurt hij op naar de adviserend geneesheer.

Op basis van dit verslag levert de adviserend geneesheer aan de rechthebbende de machtiging af waarvan het model als bijlage II bij dit besluit gaat en waarvan de geldigheidsduur beperkt is tot maximum 12 maanden.

De machtiging kan op gemotiveerd verzoek van de behandelende geneesheer worden verlengd voor perioden van maximum 12 maanden.

De rechthebbende legt de machtiging voor aan de afleverende apotheker.

Hij vermeldt het volgnummer dat er op voorkomt, op het geneesmiddelenvoorschrift. De afleverende apotheker mag dan de derdebetalersregeling toepassen.

De machtiging blijft in het bezit van de rechthebbende.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld § 2. geschrapt § 3. De volgende grondstof wordt enkel vergoed indien ze verwerkt wordt in een bereiding die gebruikt wordt bij de behandeling van : - het myopatisch type van carnitindeficiëntie, gekenmerkt door chronische progressieve en schommelende diffuse proximale spierzwakte bij volwassenen; - systemische carnitinedeficiëntie, aanwezig vanaf de kinderleeftijd met progressieve spierzwakte, gekoppeld aan lever- en nierfunctiestoornissen.

De behandelende geneesheer specialist in de inwendige geneeskunde of in de kindergeneeskunde stelt een gemotiveerd verslag op dat de diagnose bevestigt. Dit verslag stuurt hij op naar de adviserend geneesheer.

Op basis van dit verslag levert de adviserend geneesheer aan de rechthebbende de machtiging af waarvan het model als bijlage II bij dit besluit gaat en waarvan de geldigheidsduur beperkt is tot maximum 12 maanden.

Eens de diagnose is gesteld, worden de recepten die door de behandelende huisarts worden voorgeschreven, eveneens vergoed.

De machtiging kan op gemotiveerd verzoek van de behandelende geneesheer worden verlengd voor perioden van maximum 12 maanden.

De rechthebbende legt de machtiging voor aan de afleverende apotheker.

Hij vermeldt het volgnummer dat er op voorkomt, op het geneesmiddelenvoorschrift. De afleverende apotheker mag dan de derdebetalersregeling toepassen.

De machtiging blijft in het bezit van de rechthebbende.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld § 4. De volgende grondstoffen worden enkel vergoed indien ze verwerkt worden in een bereiding die gebruikt wordt bij de behandeling van één of meerdere chronische pijnen.

De behandelende geneesheer stelt een gemotiveerd verslag op dat de diagnose bevestigt. Dit verslag stuurt hij op naar de adviserend geneesheer.

Op basis van dit verslag levert de adviserend geneesheer aan de rechthebbende de machtiging af waarvan het model als bijlage II bij dit besluit gaat en waarvan de geldigheidsduur beperkt is tot maximum 12 maanden.

De machtiging kan op gemotiveerd verzoek van de behandelende geneesheer worden verlengd voor perioden van maximum 12 maanden.

De rechthebbende legt de machtiging voor aan de afleverende apotheker.

Hij vermeldt het volgnummer dat er op voorkomt, op het geneesmiddelenvoorschrift. De afleverende apotheker mag dan de derdebetalersregeling toepassen.

De machtiging blijft in het bezit van de rechthebbende.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld § 5. De volgende grondstoffen worden enkel vergoed indien ze verwerkt worden in een bereiding die gebruikt wordt bij de behandeling van cystinose.

De behandelende geneesheer stelt een gemotiveerd verslag op dat de diagnose bevestigt. Dit verslag stuurt hij op naar de adviserend geneesheer.

Op basis van dit verslag levert de adviserend geneesheer aan de rechthebbende de machtiging af waarvan het model als bijlage II bij dit besluit gaat en waarvan de geldigheidsduur beperkt is tot maximum 12 maanden.

De machtiging kan op gemotiveerd verzoek van de behandelende geneesheer worden verlengd voor perioden van maximum 12 maanden.

De rechthebbende legt de machtiging voor aan de afleverende apotheker.

Hij vermeldt het volgnummer dat er op voorkomt, op het geneesmiddelenvoorschrift. De afleverende apotheker mag dan de derdebetalersregeling toepassen.

De machtiging blijft in het bezit van de rechthebbende.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld § 6. De volgende grondstof wordt enkel vergoed indien ze verwerkt wordt in een bereiding die gebruikt wordt bij de behandeling van cerebellaire heredodegeneratie.

De behandelende geneesheer stelt een gemotiveerd verslag op dat de diagnose bevestigt. Dit verslag stuurt hij op naar de adviserend geneesheer.

Op basis van dit verslag levert de adviserend geneesheer aan de rechthebbende de machtiging af waarvan het model als bijlage II bij dit besluit gaat en waarvan de geldigheidsduur beperkt is tot maximum 12 maanden.

De machtiging kan op gemotiveerd verzoek van de behandelende geneesheer worden verlengd voor perioden van maximum 12 maanden.

De rechthebbende legt de machtiging voor aan de afleverende apotheker.

Hij vermeldt het volgnummer dat er op voorkomt, op het geneesmiddelenvoorschrift. De afleverende apotheker mag dan de derdebetalersregeling toepassen.

De machtiging blijft in het bezit van de rechthebbende.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld § 7. geschrapt § 8. geschrapt § 9. a) De volgende aminozuren worden enkel vergoed indien ze verwerkt worden in een bereiding die gebruikt wordt bij de behandeling van erfelijke metabolische ziekten die kunnen leiden tot een handicap welke met die bereidingen kunnen worden voorkomen of behandeld. Aan het mengsel van aminozuren mogen vitaminen en/of mineralen worden toegevoegd.

De in het eerste lid bedoelde erfelijke metabolische ziekten zijn : methylmalo-acidemie, propionacidemie, isovalerische acidurie, histidinemie, homocystinurie, hyperammoniemie, hyperlysinemie, hypermethioninemie, leucinose, fenylketonurie en thyrosinemie.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld b) De volgende grondstoffen, alleen of onderling vermengd, worden enkel vergoed indien ze verwerkt worden in een bereiding onder de vorm van ouwels, capsules of te verdelen poeders en die gebruikt worden bij de behandeling van aandoeningen die vermeld zijn in § 9 a) of bij de behandeling van ernstige congenitale lactacidemie. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De behandelende geneesheer stelt een gemotiveerd verslag op dat de diagnose bevestigt. Dit verslag stuurt hij op naar de adviserend geneesheer.

Op basis van dit verslag levert de adviserend geneesheer aan de rechthebbende de machtiging af waarvan het model als bijlage II bij dit besluit gaat en waarvan de geldigheidsduur beperkt is tot maximum 12 maanden. De machtiging voor de onder b bedoelde bereidingen is beperkt tot een maximum van 365 gebruikseenheden per jaar.

De machtiging kan op gemotiveerd verzoek van de behandelende geneesheer worden verlengd voor perioden van maximum 12 maanden.

De rechthebbende legt de machtiging voor aan de afleverende apotheker.

Hij vermeldt het volgnummer dat er op voorkomt, op het geneesmiddelenvoorschrift. De afleverende apotheker mag dan de derdebetalersregeling toepassen.

De machtiging blijft in het bezit van de rechthebbende. § 10. geschrapt § 11. geschrapt § 12. De volgende grondstof wordt enkel vergoed indien ze verwerkt wordt in een bereiding die gebruikt wordt bij de behandeling van een aangeboren tekort aan biotidinase.

De behandelende geneesheer stelt een gemotiveerd verslag op dat de diagnose bevestigt. Die diagose wordt gesteld in een erkend centrum voor menselijke erfelijkheid. Dit verslag stuurt hij op naar de adviserend geneesheer.

Op basis van dit verslag levert de adviserend geneesheer aan de rechthebbende de machtiging af waarvan het model als bijlage II bij dit besluit gaat en waarvan de geldigheidsduur beperkt is tot maximum 12 maanden.

De machtiging kan op gemotiveerd verzoek van de behandelende geneesheer worden verlengd voor perioden van maximum 12 maanden.

De rechthebbende legt de machtiging voor aan de afleverende apotheker.

Hij vermeldt het volgnummer dat er op voorkomt, op het geneesmiddelenvoorschrift. De afleverende apotheker mag dan de derdebetalersregeling toepassen.

De machtiging blijft in het bezit van de rechthebbende.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld § 13. De volgende grondstof wordt enkel vergoed indien ze verwerkt wordt in een bereiding die gebruikt wordt bij de symptomatische behandeling van acute of subacute nausea en braken, veroorzaakt door radiotherapie of chemotherapie met bepaalde specialiteiten die aangenomen zijn krachtens criteria A-23 tot A-28 uit het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van de farmaceutische specialiteiten;

De behandelende geneesheer stelt een gemotiveerd verslag op dat de diagnose bevestigt. Dit verslag stuurt hij op naar de adviserend geneesheer.

De bewijsstukken ervan dienen door de arts ter beschikking gehouden van de adviserend geneesheer. De apotheker levert aan de rechthebbende het volledig ingevuld formulier « kontante betaling » af.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld § 14. De volgende grondstoffen worden enkel vergoed indien ze verwerkt worden in een bereiding die gebruikt wordt bij de behandeling van ernstige congenitale lactacidemie.

De behandelende geneesheer stelt een gemotiveerd verslag op dat de diagnose bevestigt. Dit verslag stuurt hij op naar de adviserend geneesheer.

Op basis van dit verslag levert de adviserend geneesheer aan de rechthebbende de machtiging af waarvan het model als bijlage II bij dit besluit gaat en waarvan de geldigheidsduur beperkt is tot maximum 12 maanden.

De machtiging kan op gemotiveerd verzoek van de behandelende geneesheer worden verlengd voor perioden van maximum 12 maanden.

De rechthebbende legt de machtiging voor aan de afleverende apotheker.

Hij vermeldt het volgnummer dat er op voorkomt, op het geneesmiddelenvoorschrift. De afleverende apotheker mag dan de derdebetalersregeling toepassen.

De machtiging blijft in het bezit van de rechthebbende.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld § 15. De volgende grondstoffen worden enkel vergoed indien ze verwerkt worden in een bereiding die gebruikt wordt als adjuvans bij de radiotherapeutische behandeling van het hoofd en van de hals.

De behandelende geneesheer stelt een gemotiveerd verslag op dat de diagnose bevestigt. Dit verslag stuurt hij op naar de adviserend geneesheer.

Op basis van dit verslag levert de adviserend geneesheer aan de rechthebbende de machtiging af waarvan het model als bijlage II bij dit besluit gaat en waarvan de geldigheidsduur beperkt is tot maximum 12 maanden.

De machtiging kan op gemotiveerd verzoek van de behandelende geneesheer worden verlengd voor perioden van maximum 12 maanden.

De rechthebbende legt de machtiging voor aan de afleverende apotheker.

Hij vermeldt het volgnummer dat er op voorkomt, op het geneesmiddelenvoorschrift. De afleverende apotheker mag dan de derdebetalersregeling toepassen.

De machtiging blijft in het bezit van de rechthebbende.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld § 16. De volgende grondstof wordt enkel vergoed indien ze verwerkt wordt in een bereiding die gebruikt wordt bij : a) de behandeling, gedurende een periode van 4 tot 8 weken en met een maximum van 224 capsules aan 200 mg of 56 ouwels aan 800 mg, van duodenumulcus, aangetoond door een endoscopisch of radiografisch onderzoek. Voor het aantal vergoedbare capsules of ouwels wordt rekening gehouden met de maximumdagdosering van 800 mg; b) de behandeling, gedurende een periode van 6 tot 8 weken en met een maximum van 224 capsules aan 200 mg of 56 ouwels aan 800 mg, van maagulcus, aangetoond door een endoscopisch onderzoek.In geval van gestaafde onmogelijkheid wordt de maagulcus aangetoond door een radiografisch onderzoek.

Voor het aantal vergoedbare capsules of ouwels wordt rekening gehouden met de maximumdagdosering van 800 mg; c) de behandeling, na littekenvorming, binnen de beperkingen die respectievelijk onder a en b zijn omschreven, van nieuwe opstoten van duodenum- of maagulcus, aangetoond door nieuwe onderzoeken indien het om maagulcera gaat. Voor het aantal vergoedbare capsules of ouwels wordt rekening gehouden met de maximumdagdosering van 800 mg; d) de behandeling, gedurende een periode van 8 weken en tot een maximum van 224 capsules aan 200 mg of 56 ouwels aan 800 mg, van peptische reflux-oesofagitis van graad I (erythemateus-exsudatieve of erosieve niet confluerende letsels, solitair of multipel), aangetoond door een endoscopisch onderzoek. Als de behandeling klinisch doeltreffend is, kan de vergoeding worden verlengd voor een periode van 12 maanden en tot een maximum van 13 x 112 capsules aan 200 mg of 13 x 28 ouwels aan 800 mg.

Voor het aantal vergoedbare capsules of ouwels wordt rekening gehouden met de maximumdagdosering van 800 mg; e) de behandeling, gedurende een periode van 8 weken en tot een maximum van 224 capsules aan 200 mg of 56 ouwels aan 800 mg, van peptische reflux-oesofagitis van graad II (exsudatieve of erosieve letsels, confluerend, zonder circulaire extensie), aangetoond door een endoscopisch onderzoek. Voor het aantal vergoedbare capsules of ouwels wordt rekening gehouden met de maximumdagdosering van 800 mg;

In geval van (klinisch en endoscopisch) aangetoonde doeltreffendheid, kunnen nieuwe perioden van 12 maanden toegestaan worden op basis van het stadium van oesofagitis dat vastgesteld is tijdens het controle-onderzoek (in het stadium nul wordt een poging tot stopzetting van de behandeling gedaan).

In geval van aangetoonde onmogelijkheid om een controle-endoscopie uit te voeren, zoals bijvoorbeeld bij ernstige oesofagussclerodermie, moet dit in een gemotiveerd verslag uiteengezet worden aan de adviserend geneesheer. f) de behandeling van het Zollinger-Ellison-syndroom;g) de behandeling van veralgemeende mastocytose;h) de preventie gedurende 6 maanden van recidiven van duodenumulcera als tijdens de voorgaande 12 maanden minimum 3 ulcereuze opstoten (2 wanneer het gaat om een patiënt van 65 jaar of ouder) konden worden aangetoond.Die periode kan voor 6 maanden worden vernieuwd na een endoscopische of radiografische controle die de doeltreffendheid van de preventie aantoont.

Voor het aantal vergoedbare verpakkingen wordt rekening gehouden met de maximumdagdosering van 400 mg; i) de preventie van hemorragieën die het gevolg zijn van gastroduodenale ulceraties bij patiënten : - die een hemorragische ulcus (met uitsluiting van bloedingen, te wijten aan slokdarmvarices) of een geperforeerde ulcus hebben gehad of een cicatriciële stenose hebben;in die gevallen wordt de vergoeding toegestaan voor een periode van 12 maanden, die twee keer mag worden hernieuwd; - bij wie een transplantatie is verricht; in die gevallen wordt de vergoeding toegestaan voor een periode van 12 maanden, die twee keer mag worden hernieuwd.

De behandelende geneesheer stelt een gemotiveerd verslag op dat de diagnose bevestigt. In dit verslag wordt de voorgeschreven dosering vermeld. Bij dit verslag moeten de resultaten worden gevoegd van de onderzoeken waarin is voorzien om het bestaan van de aandoening te bewijzen die wordt behandeld op het tijdstip dat de bereiding wordt voorgeschreven of, als de reglementering geen specifieke onderzoeken oplegt, elk gegeven op grond waarvan de behandelende geneesheer kan verklaren dat de rechthebbende zich in één van de voornoemde omstandigheden bevindt. Dit verslag stuurt hij op naar de adviserend geneesheer.

Op basis van dit verslag levert de adviserend geneesheer aan de rechthebbende de machtiging af waarvan het model als bijlage II bij dit besluit gaat en waarvan de geldigheidsduur beperkt is op grond van de voornoemde reglementering.

De rechthebbende legt de machtiging voor aan de afleverende apotheker.

Hij vermeldt het volgnummer dat er op voorkomt, op het geneesmiddelenvoorschrift. De afleverende apotheker mag dan de derdebetalersregeling toepassen.

De machtiging blijft in het bezit van de rechthebbende.

De gelijktijdigde vergoeding van deze bereiding en van de farmaceutische specialiteiten CYTOTEC, DAKAR, DENOL, LOGASTRIC, LOSEC, PANAXID, PEPCIDINE, ULCOGANT of ZANTAC wordt nooit toegestaan.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld § 17. De volgende grondstof wordt enkel vergoed indien ze verwerkt wordt in een bereiding die gebruikt wordt in één van de volgende omstandigheden : - als door een gevoeligheidstest is aangetoond dat de bacterie enkel voor dit antibioticum gevoelig is; - bij de behandeling van brucellose, klinisch evolutief en serologisch aangetoond in associatie met tetracyclines. Deze voorwaarde, associatie met tetracyclines, geldt evenwel niet voor kinderen tot en met de leeftijd van 7 jaar en voor zwangere vrouwen; - in het kader van de profylaxe van meningococceninfecties. - de behandeling van de ziekte van Hansen. - de behandeling van tuberculose, met uitzondering van de alleenstaande gevallen van het omslaan van de tuberculinereactie;

De behandelende geneesheer stelt een gemotiveerd verslag op dat de diagnose bevestigt. Dit verslag stuurt hij op naar de adviserend geneesheer.

Op basis van dit verslag levert de adviserend geneesheer aan de rechthebbende de machtiging af waarvan het model als bijlage II bij dit besluit gaat en waarvan de geldigheidsduur beperkt is tot maximum 12 maanden.

De machtiging kan op gemotiveerd verzoek van de behandelende geneesheer worden verlengd voor perioden van maximum 12 maanden.

De rechthebbende legt de machtiging voor aan de afleverende apotheker.

Hij vermeldt het volgnummer dat er op voorkomt, op het geneesmiddelenvoorschrift. De afleverende apotheker mag dan de derdebetalersregeling toepassen.

De machtiging blijft in het bezit van de rechthebbende.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld § 18. a) Volgende grondstof wordt enkel vergoed indien ze verwerkt wordt in een bereiding die gebruikt wordt bij herpes simplex-infecties : - behandeling van recidiverende herpes genitalis (d.w.z. wanneer binnen een tijdvak van 12 maanden, 6 of meer recidieven zijn vastgesteld), bewezen door het aantonen van HSV1 of HSV2 in de letsels van huid en slijmvliezen. Het diagnostisch bewijs door afname moet enkel eenmaal worden geleverd, hetzij bij de primaire infectie, hetzij bij één van de recidieven; - behandeling van recidiverende herpes simplex (d.w.z. wanneer binnen een tijdvak van 12 maanden, 6 of meer redicieven zijn vastgesteld) met erythema exsudativum multiforme; herpes simplex bewezen door het aantonen van HSV1 of HSV2 in de letsels van huid en slijmvliezen. Het diagnostisch bewijs door afname moet enkel eenmaal worden geleverd, hetzij bij de primaire infectie, hetzij bij één van de recidieven; - behandeling van herpes simplex bij immunodepressieve patiënten wier behandeling is aangevangen langs intraveneuze weg; - profylaxe van herpes simplex-infecties bij geïnduceerde zware immunodepressie wegens hematologische aandoeningen, chemotherapie of transplantatie, tijdens een periode van 2 maanden; - bij de behandeling van uvetis veroorzaakt door herpes simplex; - profylaxe van infecties met herpes simplex recidief gedurende de eerste 6 maanden na een penetrerende keratoplastie, uitgevoerd na keratitis van herpetische oorsprong.

De algemeen geneeskundige of de geneesheer specialist stelt een gemotiveerd verslag op dat de diagnose bevestigt. Dit verslag stuurt hij op naar de adviserend geneesheer. Dit verslag vermeldt de vermoedelijke duur van de behandeling met de voorgeschreven dosering onder verwijzing naar de voorbije of huidige aantoning van het virus in het laboratorium, positief voor HSV1 of HSV2.

Op basis van dit verslag levert de adviserend geneesheer aan de rechthebbende de machtiging af waarvan het model als bijlage II bij dit besluit gaat en waarvan de geldigheidsduur beperkt is tot zowel door de gemachtigde periode of tot de periode vermeld in de reglementering als door de verantwoorde dosering.

Indien de behandeling moet worden voortgezet, staaft de algemeen geneeskundige of de geneesheer-specialist de noodzaak daarvan met een nieuw verslag dat is opgemaakt op het einde van de oorspronkelijk vastgestelde termijn of, in geval van profylaxe, bij het verstrijken van de termijn van 2 maanden.

De rechthebbende legt de machtiging voor aan de afleverende apotheker.

Hij vermeldt het volgnummer dat er op voorkomt, op het geneesmiddelenvoorschrift.De afleverende apotheker mag dan de derdebetalersregeling toepassen.

De machtiging blijft in het bezit van de rechthebbende.

De gelijktijdigde vergoeding van deze bereiding en van de farmaceutische specialiteit ISOPRINOSINE, die verleend is in het raam van de herpesaandoeningen, wordt nooit toegestaan. b) Volgende grondstof wordt enkel vergoed indien ze verwerkt wordt in een orale suspensie, capsules of ouwels die gebruikt worden bij herpes zoster-infecties : - behandeling van herpes zoster ophtalmicus; - behandeling van zosterinfectie van de nervus acusticus met faciale paralysie; - behandeling van herpes zoster-infecties bij patiënten met een geïnduceerde zware immunodepressie wegens hematologische aandoeningen, chemotherapie of transplantatie.

De vergoeding mag worden verleend zonder dat de adviserend geneesheer daarvoor toestemming moet geven, voor zover de behandelende geneesheer op het voorschrift « derdebetalersregeling van toepassing » heeft vermeld.

In dat geval moet de behandelende geneesheer de gegevens die aantonen dat de rechthebbende op het ogenblik van het voorschrijven zich in de bovengenoemde situatie bevond, ter beschikking houden van de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling.

De afleverende apotheker mag dan de derdebetalersregeling toepassen.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld § 19. De volgende bereidingen worden enkel vergoed indien ze gebruikt worden bij de behandeling van kystische fibrose, behalve bij de kinderen jonger dan één jaar en bij de patiënten waarbij geen exocriene pancreasinsufficiëntie aangetoond is.

De behandelende geneesheer stelt een gemotiveerd verslag op dat de diagnose bevestigt. Dit verslag stuurt hij op naar de adviserend geneesheer.

Op basis van dit verslag levert de adviserend geneesheer aan de rechthebbende de machtiging af, waarvan het model als bijlage III bij dit besluit gaat en waarvan de geldigheidsduur beperkt is tot maximum 12 maanden.

De machtiging kan op gemotiveerd verzoek van de behandelende geneesheer worden verlengd voor perioden van maximum 12 maanden.

De rechthebbende legt de machtiging voor aan de afleverende apotheker.

Hij vermeldt het volgnummer dat er op voorkomt, op het geneesmiddelenvoorschrift. De afleverende apotheker mag dan de derdebetalersregeling toepassen.

De machtiging blijft in het bezit van de rechthebbende.

Enkel de maximale aflevering (60 capsules of 9 g vloeistof per geneesmiddelenvoorschriften per vitamine) wordt terugbetaald.

Alle vitaminen mogen samen of afzonderlijk worden voorgeschreven.

In de zomer mag de voorschrijver op het geneesmiddelenvoorschrift vermelden « sine vit. D3 ».

De tarifering gebeurt op basis van de voorgeschreven hoeveelheden.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK V. - Excipientia en adjuvantia De in dit hoofdstuk ingeschreven producten zijn nooit vergoedbaar als ze worden afgeleverd als dusdanig of onderling vermengd in andere bereidingen dan die welke zijn bedoeld in artikel 3, eerste lid, van dit besluit.

De bindmiddelen voor ouwels, crème, maagsapresistente omhulsels, gels, capsules, zalf, ovulen, pasta, te verdelen poeders en zetpillen mogen niet worden aangerekend bovenop de forfaits waarin is voorzien in artikel 22,2°, zelfs als in de hierna opgenomen lijst een prijs is opgegeven.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK VI. - Medische hulpmiddelen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 5.Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 15 september 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R. DEMOTTE

^