Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 15 oktober 2017
gepubliceerd op 05 januari 2018

Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW van Luxemburgs recht Collaboration internationale des Praticiens et Intervenants en Qualité-Santé voor de periode van 1 januari 2017 tot 31 december 2017 in het kader van de ontwikkeling van Evidence Based Nursing in de eerstelijnszorg

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2017031510
pub.
05/01/2018
prom.
15/10/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 OKTOBER 2017. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW van Luxemburgs recht Collaboration internationale des Praticiens et Intervenants en Qualité-Santé voor de periode van 1 januari 2017 tot 31 december 2017 in het kader van de ontwikkeling van Evidence Based Nursing in de eerstelijnszorg


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016003483 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017, programma 25.52.1;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën gegeven op 25 augustus 2017;

Overwegende de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikelen 121 tot 124;

Overwegende het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen, artikel 1;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Definities

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit verstaat men onder: 1° FOD: de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;2° Dienst Gezondheidsberoepen en Beroepsuitoefening: de Dienst Gezondheidsberoepen en Beroepsuitoefening van het Directoraat-generaal Gezondheidszorg van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Victor Hortaplein 40, bus 10, te 1060 Brussel;3° VZW CIPIQ-S : de VZW van Luxemburgs recht Collaboration internationale des Praticiens et Intervenants en Qualité-Santé, zetelend te Schmiedenacht 87, L-4993 Sanem, ondernemingsnummer 39256/000/213, IBAN LU25 1111 2579 9673 0000, BIC CCPLLULL;4° Begeleidingscomité: het begeleidingscomité in het Directoraat-generaal Gezondheidszorg van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. HOOFDSTUK II. - Algemene bepalingen

Art. 2.§ 1. In het kader van de ontwikkeling van de praktijk van Evidence Based verpleegkunde in de eerstelijnszorg, wordt een toelage van achtentwintigduizend achthonderd euro (€ 28.800) toegekend aan de VZW CIPIQ-S. § 2. Deze toelage is een tussenkomst van de Staat in de werkingskosten van deze vereniging teneinde de opdrachten bedoeld in artikel 3 te realiseren. § 3. Deze toelage is aan te rekenen ten laste van artikel 25.52.11.3530.01 van de begroting van de FOD, begrotingsjaar 2017. HOOFDSTUK III. - De opdrachten

Art. 3.Deze toelage is bedoeld om het verwezenlijken van de volgende opdrachten toevertrouwd aan de VZW CIPIQ-S, van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017, te ondersteunen: 1° de promotie van de kwaliteit in de thuisverpleegkunde met name door de productie van « Evidence-Based » richtlijnen voor de thuisverpleegkunde via de validatie van de aanbeveling "veneuze ulcera in de thuisverpleging" en de eventueel bijhorende gevraagde aanpassingen.2° meewerken aan een duurzame integratie van een « Evidence-based » praktijkvoering in de thuisverpleegkundige zorg via het betrekken van het werkveld in de verspreiding en de implementering van de uitgewerkte aanbevelingen door de ontwikkeling van een opleidingstool van het type e-learning met betrekking tot de aanbeveling aangaande de aanpak van veneuze ulcera in de thuisverpleging.

Art. 4.§ 1. Voor de gestelde periode worden de opdrachten bepaald in artikel 3 verder geconcretiseerd via de activiteiten die opgenomen zijn in het globale werkplan bedoeld in artikel 8. § 2. Teneinde goede praktijken omtrent Evidence Based verpleegkunde uit te wisselen met andere landen en voordeel te halen uit internationale ervaringen, neemt de VZW CIPIQ-S actief deel aan één of meerdere nationale en internationale bijeenkomsten om de initiatieven die in België ontwikkeld worden, bekend te maken. Die activiteiten worden opgenomen in het globaal werkplan en in het definitieve activiteitenverslag zoals bedoeld in artikel 8. § 3. Alle activiteiten vermeld in paragraaf 1 evenals de inhoud van de presentaties bedoeld in paragraaf 2 worden vooraf aan de Dienst Gezondheidsberoepen en Beroepsuitoefening bij voorkeur per mail meegedeeld. HOOFDSTUK IV. - De coördinator

Art. 5.§ 1. Er wordt een coördinator aangeduid binnen de VZW CIPIQ-S. § 2. De coördinator wordt voorgesteld aan het begeleidingscomité.

Art. 6.De coördinator vormt het unieke aanspreekpunt met de FOD.

Art. 7.De coördinator is belast met de volgende taken: 1° het globale werkplan bedoeld in artikel 8 binnen de termijn indienen;2° het beheren en plannen van en het toezicht op de activiteiten bedoeld in artikel 3 en het zich vergewissen van de goede uitvoering ervan in het kader van de voorziene termijnen en begroting;3° de identificatie en de opvolging van de risico's verbonden aan het verwezenlijken van de opdrachten en activiteiten bedoeld in artikel 3 en ernaar verwijzen in het begeleidingscomité;4° de voorbereiding van, de deelname aan en het opstellen van het verslag van de vergaderingen van het begeleidingscomité voor wat betreft onderhavige toelage;5° het definitieve activiteitenverslag bedoeld in artikel 8 binnen de termijn indienen. HOOFDSTUK V. - De uitvoeringsmodaliteiten

Art. 8.In het kader van de uitvoering van de opdrachten bedoeld in artikel 3 zal de VZW CIPIQ-S de volgende documenten opstellen en bezorgen aan de FOD bij voorkeur via elektronische weg: 1° een globaal werkplan omvattende: a) de grote lijnen en voorgestelde activiteiten, de doelstellingen;b) de verwachte resultaten;c) de termijnen;d) het budget per opdrachtenrubriek;2° uiterlijk drie maanden na de einddatum van de subsidie wordt het volledige activiteitenverslag voor de gesubsidieerde periode afgeleverd aan de FOD.Het bestaat uit volgende delen: a) het beschrijvende gedeelte;b) de activiteitentabel met effectieve uitgaven;c) het financieel verslag; Het activiteitenverslag geeft inzicht in de gerealiseerde al dan niet gesubsidieerde activiteiten, het aantal deelnemers per beroepsgroep, de geografische spreiding van de activiteiten, de uitgaven per opdracht en de aanbevelingen. HOOFDSTUK VI. - De voorwaarden voor de uitbetaling van de toelage

Art. 9.Een voorschot van vijfenzeventig procent kan op de toegekende toelage bedoeld in artikel 2 worden gestort zodra het werkplan door het begeleidingscomité is goedgekeurd en nadat er een schuldvordering is ingediend.

Art. 10.Het saldo van de toegekende toelage zal slechts uitbetaald worden nadat een activiteitenverslag, goedgekeurd door het begeleidingscomité zoals bedoeld in artikel 15, en een schuldvordering met overzicht van de uitgaven die betrekking hebben op de totale toelage toekomt bij de Dienst Gezondheidsberoepen en Beroepsuitoefening en dit uiterlijk tegen 31 maart 2018.

Art. 11.§ 1. De schuldvorderingen tot uitbetaling van het voorschot en het saldo van de toelage en het rechtvaardigingsdossier dienen gestuurd te worden naar het centrale facturatieadres, zijnde: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Stafdienst Budget en Beheerscontrole Eurostation blok 2 Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel § 2. Indien het bedrag dat gerechtvaardigd is door de bewijsstukken kleiner is dan het toegekende voorschot, wordt het verschil onverwijld terugbetaald door de VZW CIPIQ-S aan de Staat.

In geval van terugbetaling zal dit gebeuren op het bankrekeningnummer IBAN BE42 6792 0059 1754, BIC PCHQ BE BB.

Art. 12.Het niet-verwezenlijken van de opdrachten bedoeld in het globaal werkplan wordt verantwoord door de betrokken vereniging, die de aan die posten toegewezen bedragen terugbetaalt. HOOFDSTUK VII. - Het begeleidingscomité

Art. 13.§ 1. Er wordt een begeleidingscomité opgericht bij het Directoraat-generaal Gezondheidszorg van de FOD. § 2. Het begeleidingscomité heeft als doel de werkzaamheden en de uitvoering van de opdrachten bedoeld in artikel 4 te evalueren.

Art. 14.§ 1. Dit comité bestaat uit de volgende leden: 1° een vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor Volksgezondheid;2° twee vertegenwoordigers van het Directoraat-generaal Gezondheidszorg van de FOD;3° de projectcoördinator die de VZW CIPIQ-S vertegenwoordigt;4° een vertegenwoordiger van het RIZIV;5° twee vertegenwoordigers van de Federale Raad voor de Kwaliteit van de Verpleegkundige Activiteit (FRKVA);6° twee vertegenwoordigers van het Federale Raad voor Verpleegkunde (FRV);7° een vertegenwoordiger van de Algemeen Unie der Verpleegkundigen van België (AUVB);8° twee experts terzake. § 2. Het comité bedoeld in paragraaf 1 kan een beroep doen op experts van buiten het comité.

Art. 15.Het begeleidingscomité is belast met het evalueren en het goedkeuren van: 1° het globale werkplan;2° het definitieve activiteitenverslag waarin de uitvoering van de opdrachten bedoeld in de artikelen 3 en 4 wordt aangetoond. HOOFDSTUK VIII. - De financiële balans

Art. 16.§ 1. Enkel de kosten die een rechtstreekse link hebben met de opdrachten worden in aanmerking genomen in het kader van de huidige toelage: 1° de werkingskosten met een rechtstreekse betrekking op de opdrachten zoals onder andere de kosten van dienstverlening;2° de algemene kosten: onder meer de kleine bureaukosten. § 2. De werkingskosten worden geplafonneerd op twintig procent van het totale bedrag van de toelage. § 3. Extralegale voordelen en cadeaus worden niet in aanmerking genomen.

Art. 17.De kosten van dienstverlening worden aangetoond door middel van een factuur en de voorlegging van een kostenbegroting, een offerte, een bestelbon of een voorafgaand contract.

Art. 18.§ 1. De investeringskosten worden niet terugbetaald. § 2. De onkosten voor de terugbetaling van een lening komen niet in aanmerking. HOOFDSTUK IX. - De intellectuele eigendom

Art. 19.In het kader van deze toelage worden alle voorgelegde documenten en resultaten aan de Dienst Gezondheidsberoepen en Beroepsuitoefening in elektronische versie bezorgd.

Art. 20.De VZW CIPIQ-S ziet erop toe dat elk verslag, elke aanbeveling of elk document dat wordt opgesteld door geheel of gedeeltelijk gebruik te maken van deze toelagen, duidelijke aanwijzingen bevat die aantonen dat de FOD partner in het kader van deze werkzaamheden is. HOOFDSTUK X. - Eindbepalingen

Art. 21.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017.

Art. 22.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 oktober 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK

^