Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 15 oktober 1999
gepubliceerd op 25 november 1999

Koninklijk besluit tot bepaling van de termijnen voor de betaling van de nog verschuldigde sommen voor de jaren 1989 tot 1992, bedoeld in artikel 61, § 7 en § 16, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1999024010
pub.
25/11/1999
prom.
15/10/1999
ELI
eli/besluit/1999/10/15/1999024010/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

15 OKTOBER 1999. - Koninklijk besluit tot bepaling van de termijnen voor de betaling van de nog verschuldigde sommen voor de jaren 1989 tot 1992, bedoeld in artikel 61, § 7 en § 16, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 61, § 7 en § 16, gewijzigd door de wet van 25 januari 1999;

Gelet op de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, inzonderheid op artikel 22;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 29 maart 1999;

Gelet op het advies van de Algemene Raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 8 maart 1999;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan : - onder "credit- en debetsaldi" : de saldi bedoeld in artikel 61, § 7 en § 16, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, die voortkomen uit het verschil tussen de verschuldigde ristorno's en de reeds betaalde bedragen als trimestriële voorschotten voor de jaren 1989 tot 1992; - onder "nog verschuldigde som" : het bedrag dat bekomen wordt door de optelling van de credit- en debetsaldi voor de jaren 1989 tot 1992.

Art. 2.De in artikel 1 bedoelde door het laboratorium nog verschuldigde som moet betaald worden volgens het hiernavermeld schema : - één achtste uiterlijk op 31 december 1999; - één achtste uiterlijk op 31 maart 2000; - één achtste uiterlijk op 30 juni 2000; - één achtste uiterlijk op 30 september 2000; - één achtste uiterlijk op 31 december 2000; - één achtste uiterlijk op 31 maart 2001; - één achtste uiterlijk op 30 juni 2001; - één achtste uiterlijk op 30 september 2001.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 15 oktober 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, F. VANDENBROUCKE

^