Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 15 mei 2022
gepubliceerd op 14 september 2022

Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2003 tot vaststelling van de vergoedingen en de presentiegelden toegekend aan de voorzitters en leden van de beheersorganen van de openbare instellingen van sociale zekerheid en van de instellingen van openbaar nut die onder de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ressorteren

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2022204911
pub.
14/09/2022
prom.
15/05/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 MEI 2022. - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/01/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003022137 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de vergoedingen en het presentiegeld toegekend aan de voorzitters en leden van de beheersorganen van de instellingen van openbaar nut die onder het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu ressorteren en tegelijk onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken wat betreft de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten met het oog op de omschakeling naar de euro sluiten tot vaststelling van de vergoedingen en de presentiegelden toegekend aan de voorzitters en leden van de beheersorganen van de openbare instellingen van sociale zekerheid en van de instellingen van openbaar nut die onder de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ressorteren


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 29 juni 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, artikel 35, § 5, C., 2°, (a), gewijzigd bij de wet van 10 juli 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/07/2016 pub. 26/07/2016 numac 2016022279 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot toewijzing van nieuwe inningstaken aan en tot integratie van sommige opdrachten en een deel van het personeel van de dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels in de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid alsmede tot regeling van diverse aangelegenheden met betrekking tot Famifed en de Federale Pensioendienst type wet prom. 10/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016024159 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 anderzijds sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 januari 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/01/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003022137 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de vergoedingen en het presentiegeld toegekend aan de voorzitters en leden van de beheersorganen van de instellingen van openbaar nut die onder het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu ressorteren en tegelijk onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken wat betreft de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten met het oog op de omschakeling naar de euro sluiten tot vaststelling van de vergoedingen en de presentiegelden toegekend aan de voorzitters en leden van de beheersorganen van de openbare instellingen van sociale zekerheid en van de instellingen van openbaar nut die onder de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ressorteren;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 16 januari 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/01/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003022137 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de vergoedingen en het presentiegeld toegekend aan de voorzitters en leden van de beheersorganen van de instellingen van openbaar nut die onder het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu ressorteren en tegelijk onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken wat betreft de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten met het oog op de omschakeling naar de euro sluiten tot vaststelling van de vergoedingen en de presentiegelden toegekend aan de voorzitters en leden van de beheersorganen van de openbare instellingen van sociale zekerheid en van de instellingen van openbaar nut die onder de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ressorteren, gewijzigd door de besluiten van 11 december 2013, 14 december 2015, 6 september 2018 en 15 april 2018, wordt de tabel onder het tweede lid aangevuld als volgt: "Beheerscomité van het Fonds Sociale Maribel: 1.189,89 EUR".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de tiende dag na de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.De minister bevoegd voor Sociale Zaken en de minister bevoegd voor Werk zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 mei 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, F. VANDENBROUCKE De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^