Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 15 maart 2023
gepubliceerd op 24 maart 2023

Koninklijk besluit tot toelating van de elektronische verzending van de voorstellen van vereenvoudigde aangifte aan de belastingplichtigen

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2023041206
pub.
24/03/2023
prom.
15/03/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 MAART 2023. - Koninklijk besluit tot toelating van de elektronische verzending van de voorstellen van vereenvoudigde aangifte aan de belastingplichtigen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 302;

Gelet op de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021021157 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, artikelen 86 en 96;

Gelet op de wet van 21 december 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2022 pub. 29/12/2022 numac 2022043130 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen sluiten houdende diverse fiscale bepalingen, artikel 32;

Gelet op het koninklijk besluit tot uitvoering van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, het opschrift van de Afdeling IIbis van de Hoofdstuk III;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 10 februari 2023 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op artikel 8 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is dit besluit vrijgesteld van een regelgevingsimpactanalyse omdat het bepalingen van autoregulering betreft.

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 9 januari 2023;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 8 februari 2023;

Op voordracht van de minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Vaststelling van de inwerkingtreding van artikel 86 van de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021021157 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten

Artikel 1.In uitvoering van artikel 96 van de wet van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021021157 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten sluiten houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, wordt de datum van inwerkingtreding van artikel 86 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 21 december 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2022 pub. 29/12/2022 numac 2022043130 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen sluiten houdende diverse fiscale bepalingen, vastgesteld op de tiende dag na die waarop dit Koninklijk Besluit is bekendgemaakt in het Belgische Staatsblad. HOOFDSTUK II. - Wijziging aan het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

Art. 2.In hoofdstuk III van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wordt het opschrift van de Afdeling IIbis vervangen als volgt: "Afdeling IIbis.- Aanbieding van aanslagbiljetten en voorstellen van vereenvoudigde aangifte door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken worden gebruikt".

Art. 3.De minister die bevoegd is voor Financiën, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 maart 2023.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM

^