Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 15 januari 1999
gepubliceerd op 11 mei 1999

Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van het personeel tewerkgesteld in sommige ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1999012011
pub.
11/05/1999
prom.
15/01/1999
ELI
eli/besluit/1999/01/15/1999012011/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

15 JANUARI 1999. - Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van het personeel tewerkgesteld in sommige ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de arbeidswet van 16 maart 1971, inzonderheid op artikel 19, derde lid, 2°;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de rechtszekerheid inzake arbeidsverhoudingen in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf vereist dat de nodige reglementaire bepalingen onverwijld worden genomen;

Op de voordracht van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing : 1° op de werklieden en werksters tewerkgesteld in de ondernemingen die stortklaar beton produceren en/of leveren;2° op de werkgevers die de onder 1° beoogde werklieden en werksters tewerkstellen.

Art. 2.Voor de vaststelling van de arbeidsduur wordt de wachttijd gedurende dewelke de werkman ter beschikking staat van de werkgever, alhoewel hij geen prestaties kan leveren, niet als arbeidstijd beschouwd.

De wachttijd is beperkt tot één uur per dag met een maximum van vijf uren per week.

Art. 3.De bepalingen van het koninklijk besluit van 23 januari 1986 betreffende de arbeidsduur in de ondernemingen welke onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren zijn niet van toepassing op de ondernemingen die stortklaar beton produceren en/of leveren.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 november 1998.

Art. 5.Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 januari 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 16 maart 1971, Belgisch Staatsblad van 30 maart 1971.

^