Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 11 mei 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999003258 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van artikel 104 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de giften in geld aan erkende dierenasielen fiscaal aftrekbaar te maken type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten type wet prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten type wet prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 bron ministerie van middenstand en landbouw Wet betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/05/1999 numac 1999000142 bron ministerie van binnenlandse zaken Besluiten betreffende de provincies, steden en gemeenten Klasseverheffing der gemeenten Bij koninklijk besluit van 10 februari 1999, genomen krachtens het koninklijk besluit van 24 oktober 1978 houdende vaststelling der criteria voor de klas (...) type koninklijk besluit prom. 04/05/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999000341 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Ministerie van Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/05/1999 numac 1999003122 bron ministerie van financien Amortisatiekas Commissie van Toezicht. - Mandaat Bij koninklijk besluit van 12 februari 1999, wordt de heer Herwig Smissaert, chef van de Dienst Rijkskassier bij de Nationale Bank van België, benoemd tot lid van de Commissie van Toezicht van (...) type koninklijk besluit prom. 19/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999003272 bron ministerie van financien Koninklijk besluit waarbij de Federale Participatiemaatschappij wordt gemachtigd om in te schrijven op een kapitaalverhoging van de HST-Fin type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/05/1999 numac 1999009546 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 20 april 1999 : - is de heer Rousseau, J.-L., toegevoegde substituut-arbeidsauditeur voor het rechtsgebied van het arbeidshof te Luik, benoemd tot rechter in de arbeidsrechtbank te Charleroi; - Mevr. Collaer, N., advocaat type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/05/1999 numac 1999011108 bron ministerie van economische zaken Afstand van de toelating door een verzekeringsonderneming Bij koninklijk besluit van 11 maart 1999 wordt de afstand van de toelating vastgesteld door de onderneming « De Familie, Allerlei Risico's , naamloze venn(...) - « Ongevallen » (tak 1); - « Ziekte » (tak 2); - « Brand en natuurevenementen » (tak 8); type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/05/1999 numac 1999011119 bron ministerie van economische zaken Toelating verleend aan een onderneming om aan verzekeringen te doen Bij koninklijk besluit van 22 maart 1999 wordt aan de onderneming « ATV », (administratief codenummer 1015), naamloze vennootschap, waarvan de maatschappelijke zet(...) Dit besluit treedt in werking vanaf de onderhavige bekendmaking. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/05/1999 numac 1999011120 bron ministerie van economische zaken Gedeeltelijke afstand van de toelating door een verzekeringsonderneming Bij koninklijk besluit van 22 maart 1999 wordt de afstand van de toelating vastgesteld door de onderneming « Sunassistance » , naamloze venno(...) - « Rechtsbijstand » (tak 17). Dit besluit treedt in werking vanaf de onderhavige bekendmaking.(...) type koninklijk besluit prom. 15/01/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999012011 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van het personeel tewerkgesteld in sommige ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf type koninklijk besluit prom. 23/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999012214 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het cementbedrijf type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999012358 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/05/1999 numac 1999016134 bron ministerie van middenstand en landbouw Opschorting van erkenning van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik In uitvoering van artikel 29, § 2, van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijd (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/05/1999 numac 1999070890 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevordering Bij koninklijk besluit nr. 2259 van 22 maart 1999 wordt aan de heer Ludwig-C. Van Der Veken, van de Nederlandse taalrol, op 1 oktober 1998 door verhoging in graad van adviseur-generaal, bij het Bestuur van rechtsku Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/05/1999 numac 1999011092 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging Secretaris. - Ontslag. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 9 maart 1999 wordt de heer D. Cornelis, adjunct-adviseur bij het Ministerie van Economische Zaken en van de Nederlandse taalrol, op zijn verzoek, uit zi Bij hetzelfde besluit wordt de heer F. Wiels, adjunct-adviseur bij het Ministerie van Economische Z(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/05/1999 numac 1999012320 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Artikel 148decies 2.5.9.3.4. Bij ministerieel besluit van 16 april 1999 is de N.V. S.T.I.P.S., carreau de la Paix 20, à 57440 Algrange , erkend ge(...) (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/05/1999 numac 1999022214 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot erkenning voor ontleding en tegenontleding van het laboratorium Laboratoria milieudiagnostiek Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek te Mol type ministerieel besluit prom. 08/02/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999035486 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende nadere bepalingen betreffende de aanvragen voor toekenning van subsidies voor exportbevorderende activiteiten type ministerieel besluit prom. 31/03/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999035557 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de berekeningswijze van de subsidiebedragen voor de personeelskosten in kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 11/05/1999 numac 1999021233 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arresten nrs. 79.360, 79.361, 79.358 en 79.359 van 19 maart 1999 in zake respectievelijk de v.z.w. Groupe d'étude et de réforme de la fonction « 1. Schendt artikel 87, §§ 2 en 4, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorm(...)

decreet

type decreet prom. -- pub. 11/05/1999 numac 1999027364 bron ministerie van het waalse gewest Instituut van het Waalse Patrimonium Oproep tot de gegadigden Naar aanleiding van het opstarten van het « Institut du Patrimoine wallon » , voorzien bij het decreet van het Waalse Parlem(...) De administrateur-generaal en de adjunct-administrateur-generaal worden belast met het dagelijks be(...) type decreet prom. 30/03/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999035537 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de leerlingenraden in het secundair onderwijs type decreet prom. 30/03/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999035580 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van de artikelen 78 en 79 van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995

beschikking

type beschikking prom. 04/03/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999031120 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/05/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999027363 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende een tijdelijke afwijkingsbepaling van artikel 18 van het besluit van de Waalse Regering van 17 november 1994 houdende het statuut van de ambtenaren van het Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/1998 pub. 11/05/1999 numac 1999035499 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 30 juli 1985 betreffende de verplichtingen en de opdrachten inzake medisch schooltoezicht, en houdende de erkenningsvoorwaarden en subsidiëring van equipes en centra voor medisch schooltoezicht

omzendbrief

type omzendbrief prom. 06/05/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999002058 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr 475. - Indienstneming van contractuelen ter vervanging van statutaire personeelsleden die wegens het jaarlijks vakantieverlof afwezig zijn in 1999 type omzendbrief prom. 26/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999002065 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 474. - Aanbevelingen voor het verlenen van dienstvrijstellingen ter gelegenheid van verkiezingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/05/1999 numac 1999012228 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van paritaire comités De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, wiens kantoren gevestigd zijn te 1040 Brussel, Belliardstraat 51, brengt ter kennis van de betrokken organisaties dat z 1° het bevoegdheidsgebied van het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden (nr. 100), vastgest(...)

erratum

type erratum prom. 12/02/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999021188 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 juli 1993 tot vaststelling van de benaming van de departementen en de afdelingen van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/05/1999 numac 1999012363 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. -Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 april 1999 is de heer Felix Van der Steichel benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Dendermonde, ter vervanging van de heer Franciscus Ho (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 11/05/1999 numac 1999009547 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - raadsheer in het arbeidshof te Brussel : 1; - substituut-generaal bij het arbeidshof te Luik : 1; - rechter in de arbeidsrechtbank : - te Nijvel : 1; - te Bergen : 1; - toegevoe - substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg : - te Antwerpen : 1;
^