Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 15 december 2013
gepubliceerd op 23 december 2013

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2007 houdende vaststelling van de normen waaraan het gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker moet voldoen om te worden erkend

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2013024439
pub.
23/12/2013
prom.
15/12/2013
ELI
eli/besluit/2013/12/15/2013024439/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

15 DECEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 20/07/2007 numac 2007023091 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan het gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker moet voldoen om te worden erkend sluiten houdende vaststelling van de normen waaraan het gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker moet voldoen om te worden erkend


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, de artikelen 12, § 2, 20, 66 en 92;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 februari 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/02/1999 pub. 25/03/1999 numac 1999022166 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van zorgprogramma's zoals bedoeld in artikel 9ter van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 en tot aanduiding van de artikelen van de wet op de ziekenhuizen die op hen van toepassing zijn sluiten tot vaststelling van de lijst van zorgprogramma's zoals bedoeld in artikel 9ter van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 en tot aanduiding van de artikelen van de wet op de ziekenhuizen die op hen van toepassing zijn, artikel 2ter, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 21 maart 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/03/2003 pub. 25/04/2003 numac 2003022324 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor oncologische basiszorg en het zorgprogramma voor oncologie moeten voldoen om te worden erkend sluiten en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 26 april 2007 en 15 december 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 20/07/2007 numac 2007023091 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan het gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker moet voldoen om te worden erkend sluiten houdende vaststelling van de normen waaraan het gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker moet voldoen om te worden erkend;

Gelet op het advies van Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, Afdeling Programmatie en Erkenning, gegeven op 8 september 2011;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 26 juni 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, d.d 11 september 2013;

Gelet op het advies 53.692/1/V van de Raad van State, gegeven op 8 augustus 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het opschrift van het koninklijk besluit van 26 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 20/07/2007 numac 2007023091 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan het gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker moet voldoen om te worden erkend sluiten houdende vaststelling van de normen waaraan het gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker moet voldoen om te worden erkend, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 juni 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012024230 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2007 houdende vaststelling van de normen waaraan het gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker moet voldoen om te worden erkend sluiten, wordt vervangen als volgt: "koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan het coördinerend gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker en het gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker moeten voldoen om te worden erkend".

Art. 2.Hoofdstuk 1 van hetzelfde besluit, dat artikel 1 bevat, wordt vervangen door een titel 1 dat artikel 1 bevat, luidende: "Titel 1. Algemene bepaling.

Artikel 1.Om te worden erkend en erkend te blijven moeten het coördinerend gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker hierna "coördinerende borstkliniek" genoemd, en het gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker hierna "satellietborstkliniek" genoemd, voldoen aan de normen vastgesteld in dit besluit.".

Art. 3.De artikelen 2 tot en met 24 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 juni 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012024230 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2007 houdende vaststelling van de normen waaraan het gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker moet voldoen om te worden erkend sluiten, zullen een titel 2 vormen luidende "Titel 2. Coördinerende borstkliniek .".

Art. 4.In hetzelfde besluit worden de woorden "de borstkliniek" telkens vervangen door de woorden "de coördinerende borstkliniek" en worden de woorden "de borstklinieken" telkens vervangen door de woorden "de coördinerende borstklinieken".

Art. 5.In hetzelfde besluit wordt het opschrift van hoofdstuk 2 vervangen als volgt : "Hoofdstuk 1. Doelgroep, aard en inhoud van de zorg.".

Art. 6.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de woorden "de multidisciplinaire consultatie," ingevoegd tussen de woorden "de diagnose," en de woorden "de multidisciplinaire behandeling";2° in paragraaf 2 worden het tweede en het derde lid opgeheven.

Art. 7.In hetzelfde besluit wordt het opschrift van hoofdstuk 3 vervangen als volgt : "Hoofdstuk 2. Minimaal activiteitsniveau.".

Art. 8.In artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 juni 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012024230 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2007 houdende vaststelling van de normen waaraan het gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker moet voldoen om te worden erkend sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1) in paragraaf 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in het eerste lid worden de woorden "en heelkundig" ingevoegd tussen de woorden "op medisch" en de woorden "vlak omstandig"; b) het tweede lid wordt vervangen als volgt : "Voor de eerste aanvraag tot erkenning moet de bestaande behoefte worden aangetoond door jaarlijks ten minste 125 nieuwe diagnoses van borstkanker zoals bedoeld in §§ 3 en 4 hetzij het jaar voor de aanvraag van de erkenning, hetzij als gemiddelde gedurende de laatste drie jaar voor de aanvraag van de erkenning."; c) het derde lid en vierde lid worden opgeheven;2) paragraaf 2 wordt vervangen als volgt: " § 2.Om erkend te blijven moet de coördinerende borstkliniek aantonen dat ze het laatste jaar of als gemiddelde gedurende de laatste drie jaar voor de verlenging van de erkenning, het in paragraaf 1, tweede lid, bedoelde aantal nieuwe diagnoses heeft gesteld.".

Art. 9.In hetzelfde besluit wordt het opschrift van hoofdstuk 4 vervangen als volgt: "Hoofdstuk 3. Medische en niet-medische omkadering en deskundigheid.".

Art. 10.In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 1°, derde lid, worden de woorden "in eerste hand" ingevoegd tussen de woorden "aanvraag tot erkenning" en de woorden "het in het vorige lid";2° in de bepaling onder 2°, eerste lid, worden de woorden "in de röntgendiagnose" vervangen door de woorden "in de medische beeldvorming";3° de bepaling onder 2°, eerste lid, wordt aangevuld met de woorden "en het uitvoeren van biopten";4° in de bepaling onder 2°, vierde lid, worden de woorden "en de stadiëring ervan" ingevoegd tussen de woorden "in geval van borstkanker" en de woorden "en de nucleaire"; 5° in de bepaling onder 5° wordt het woord "medische" opgeheven.; 6° de bepaling onder 6°, eerste lid, wordt vervangen als volgt : "6° tenminste een geneesheer-specialist in de plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde die minstens halftijds aan het ziekenhuis is verbonden en die een bewezen en onderhouden bekwaamheid en ervaring heeft inzake reconstructieve chirurgie volgens de laatste stand van de wetenschap.Bedoelde bekwaamheid en ervaring worden ondermeer bewezen aan de hand van gevolgde opleidingen, het aantal verstrekkingen verricht in eerste hand en wetenschappelijke publicaties ter zake.".

Art. 11.In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "medische oncologie" vervangen door de woorden "oncologie"; 2° het derde lid wordt aangevuld met de volgende zin: "Indien bedoelde geneesheer-specialist tevens de medische coördinatie waarneemt binnen een satellietborstkliniek in toepassing van artikel 24/1, § 3, 1°, worden de activiteiten in de onderscheiden ziekenhuizen in aanmerking genomen voor het vaststellen of voldaan is aan voornoemde voorwaarden.".

Art. 12.In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "hetzij in opleiding om deze beroepstitel te behalen," opgeheven;2° het tweede lid wordt vervangen als volgt : "Het betreft een VTE aan de coördinerende borstkliniek verbonden verpleegkundige die kan aantonen dat hij aan vormingsactiviteiten heeft deelgenomen in het specifieke domein van borstkanker.De coördinerende borstkliniek waarbinnen jaarlijks minstens 350 nieuwe diagnoses van borstkanker zoals bedoeld in artikel 3 worden gesteld, beschikt over minstens 2 VTE aan de borstkliniek verbonden bedoelde verpleegkundigen."; 3° in het derde lid wordt de bepaling onder 1° aangevuld met de volgende zin: "In het bijzonder coördineert de verpleegkundige de uitvoering van het zorgplan vastgesteld tijdens de multidisciplinaire consultatie zoals bedoeld in artikel 17."; 4° in het derde lid, 2°, worden de woorden "psychologische steun hebben verkregen en voldoende pertinente en relevante informatie hebben gekregen over de verschillende aspecten van hun verzorging" vervangen door de woorden "pertinente en relevante informatie hebben verkregen over de verschillende aspecten van hun verzorging en voldoende psychologische steun hebben verkregen".

Art. 13.Artikel 7, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "Onverminderd artikel 18 van het koninklijk besluit van 21 maart 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/03/2003 pub. 25/04/2003 numac 2003022324 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor oncologische basiszorg en het zorgprogramma voor oncologie moeten voldoen om te worden erkend sluiten, moet de coördinerende borstkliniek minstens beschikken over 0,5 VTE psycholoog die een significante ervaring heeft in de begeleiding van patiënten met borstkanker. Indien de coördinerende borstkliniek in toepassing van artikel 24/1, § 2, een schriftelijk juridisch geformaliseerd samenwerkingsverband afsluit met een satellietborstkliniek, dan beschikt de coördinerende borstkliniek voor elk bedoeld samenwerkingsverband bijkomend over 0,25 FTE psycholoog met voornoemde ervaring. De coördinerende borstkliniek waarbinnen jaarlijks minstens 350 nieuwe diagnoses van borstkanker zoals bedoeld in artikel 3 worden gesteld, beschikt over minstens 1 VTE aan de borstkliniek verbonden psycholoog met voornoemde ervaring.".

Art. 14.In hetzelfde besluit wordt een artikel 8/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 8/1.De borstkliniek organiseert een revalidatieprogramma waarbij zowel de fysische, psychische als sociale revalidatie aan bod komen.

De fysische revalidatie van de patiënt die tevens functionele metingen inhoudt, gebeurt steeds door een fysiotherapeut.".

Art. 15.In hetzelfde besluit wordt het opschrift van hoofdstuk 5 vervangen als volgt: "Hoofdstuk 4. Functionele normen, kwaliteitsnormen en normen voor kwaliteitsopvolging.".

Art. 16.In artikel 13 van hetzelfde besluit worden de woorden "in samenwerking met andere erkende coördinerende borstklinieken" ingevoegd tussen de woorden "borstkliniek dient' en de woorden "vorming te organiseren".

Art. 17.In artikel 14 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt het tweede lid vervangen als volgt: "In bedoeld voorbehouden onderdeel worden tevens de kwaliteitsindicatoren opgenomen die de coördinerende borstkliniek hanteert om de kwaliteit van het zorgproces en het resultaat van de aangeboden zorg te meten. De minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft, kan minimaal te registeren kwaliteitsindicatoren vaststellen."; 2° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidende: " § 3.De coördinerende borstkliniek bezorgt een kopij van bedoeld handboek aan de minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft en aan het college van geneesheren voor oncologie.".

Art. 18.In artikel 15 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, van de Nederlandstalige tekst worden de woorden "oncologisch zorgprogramma" opgeheven;2° in paragraaf 1, tweede lid, 2°, wordt het woord "structuur" vervangen door het woord "instelling";3° paragraaf 2 wordt opgeheven.

Art. 19.In hetzelfde besluit wordt een artikel 16/1 ingevoegd, luidende: "

Art. 16/1.De coördinerende borstkliniek stelt op basis van de in artikel 16 bedoelde registratie vijfjaarlijks een rapport op waarin de effectieve mortaliteit wordt vergeleken met de voorspelde mortaliteit in functie van de kenmerken van de patiënt.

Het college van geneesheren voor oncologie stelt een model op voor dit rapport. Van zodra het college bedoeld model heeft opgesteld, maakt de coördinerende borstkliniek er gebruik van.

De coördinerende borstkliniek maakt het in het eerste lid bedoelde vijfjaarlijks rapport over aan de minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft.".

Art. 20.In artikel 17 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "artikel 4, 1° tot en met 5° " vervangen door de woorden "artikel 4, 1° tot en met 6° "; 2° in paragraaf 2, tweede lid, wordt de bepaling onder 1° vervangen als volgt : "1° het zorgplan met een beschrijving van de behandeling van de patiënt;".

Art. 21.In artikel 18 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "die de diagnose heeft gesteld en/of de geneesheer-specialist die de volgende fase van de behandeling of van de opvolging van de patiënt verzekert" worden vervangen door de woorden "die de behandeling coördineert";2° de woorden "de coördinerend" worden opgeheven;3° de woorden "en de patiënt" worden ingevoegd tussen de woorden "om de geneesheer" en de woorden "voor deze mededeling".

Art. 22.In hetzelfde besluit wordt het opschrift van hoofdstuk 6 vervangen als volgt: "Hoofdstuk 5. Samenwerkingsakkoorden.".

Art. 23.In artikel 19 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, van de Nederlandstalige tekst worden de woorden "het gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma" vervangen door de woorden "de coördinerende borstkliniek";2° in paragraaf 1 wordt het tweede lid opgeheven;3° in paragraaf 2 worden de woorden "die actief zijn in het domein van de borstkanker en beschikbaar in dezelfde geografische zone" vervangen door de woorden "die actief zijn in het domein van borstkanker".

Art. 24.In hetzelfde besluit wordt het opschrift van hoofdstuk 7 vervangen als volgt: "Hoofdstuk 6. Vereiste infrastructuur en omgevingselementen.".

Art. 25.In artikel 20, § 2, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "in hetzelfde ziekenhuis" opgeheven.

Art. 26.Artikel 21 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "

Art. 21.De coördinerende borstkliniek kan een beroep doen op een erkende dienst voor radiotherapie ofwel binnen hetzelfde ziekenhuis ofwel via een samenwerkingsovereenkomst met ziekenhuis dat een erkende dienst voor radiotherapie uitbaat. In laatstgenoemd geval worden in de samenwerkingsovereenkomst de nodige afspraken gemaakt in verband met de beschikbaarheid van de dienst voor radiotherapie voor de patiënten van de coördinerende borstkliniek.".

Art. 27.Artikel 22 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "

Art. 22.De coördinerende borstkliniek beschikt binnen het ziekenhuis over de nodige uitrusting en infrastructuur zodat binnen de 10 werkdagen na het vaststellen van de diagnose de uitvoering van het zorgplan kan geïnitieerd worden.".

Art. 28.Artikel 23 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 29.Artikel 24 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "

Art. 24.De coördinerende borstkliniek organiseert voldoende ambulante raadplegingen zodat: 1° elke patiënt die zich aanmeldt binnen de vijf dagen wordt gezien tijdens een multidisciplinaire raadpleging waarbij zowel een geneesheer-specialist in de heelkunde, een geneesheer-specialist in de radiotherapie als een geneesheer-specialist in de oncologie beschikbaar zijn;2° de mededeling van de diagnose en het behandelingsplan, volgens de modaliteiten bedoeld in artikel 18, gebeurt binnen de kortst mogelijke termijn na het eerste contact zoals bedoeld in 1° ;3° een multidisciplinaire opvolging van de patiënten mogelijk is zowel tijdens de behandeling als erna.Tijdens deze raadplegingen zijn de geneesheer-specialisten bedoeld in 1° beschikbaar evenals een verpleegkundige en een psycholoog; 4° een opvolging van patiënten met goedaardige borstaandoeningen mogelijk is.".

Art. 30.In hetzelfde besluit wordt tussen de artikelen 24 en 25 een titel 3 ingevoegd die de artikelen 24/1 tot en met 24/3 bevat, luidende: "Titel 3. Satellietborstkliniek.

Art. 24/1.§ 1. De satellietborstkliniek is gericht op de diagnose, de multidisciplinaire behandeling, de revalidatie en de opvolging van patiënten met kwaadaardige aandoeningen van de borst(en) overeenkomstig de richtlijnen van het multidisciplinair oncologische handboek zoals bedoeld in artikel 14 dat dient te worden gebruikt binnen de borstkliniek zonder afbreuk te doen aan de vrije keuze van de patiënt. § 2. De satellietborstkliniek kan enkel worden uitgebaat in het kader van een exclusief schriftelijk juridisch geformaliseerd samenwerkingsverband met een ziekenhuis dat beschikt over een coördinerende borstkliniek. § 3. De satellietborstkliniek voldoet aan alle erkenningsnormen zoals bedoeld in titel 2 met uitzondering van de artikelen 3, §§ 1 en 2, 6, tweede lid, en 7, eerste lid, en met dien verstande dat: 1° de medische coördinatie zoals bedoeld in artikel 5 gebeurt door de geneesheer-specialist die eveneens de medische coördinatie waarneemt in de coördinerende borstkliniek waarmee de satellietborstkliniek een schriftelijk juridisch geformaliseerde samenwerkingsovereenkomst heeft;2° ze gebruik maakt van hetzelfde multidisicplinair oncologisch handboek zoals bedoeld in artikel 14, als de coördinerende borstkliniek waarmee ze een schriftelijk juridisch geformaliseerde samenwerkingsovereenkomst heeft;3° ze niet zelf beschikt over een werkgroep "Borstpathologie" zoals bedoeld in artikel 15 maar is vertegenwoordigd in de werkgroep "Borstpathologie" van de coördinerende borstkliniek waarmee ze een schriftelijk juridisch geformaliseerde samenwerkingsovereenkomst heeft;4° het multidisciplinair overleg zoals bedoeld in artikel 17 gebeurt onder voorzitterschap van de gezamenlijke medische coördinator zoals bedoeld in 1°.

Art. 24/2.Teneinde een erkenning voor een satellietborstkliniek te bekomen moet een bestaande behoefte evenals een ervaring op medisch en heelkundig vlak omstandig worden gemotiveerd.

Voor de eerste aanvraag tot erkenning dient deze bestaande behoefte aangetoond te worden door jaarlijks tenminste 60 nieuwe diagnoses van borstkanker zoals bedoeld in artikel 3, § 3, hetzij het jaar voor de aanvraag tot erkenning, hetzij als gemiddelde gedurende de laatste drie jaar voor de aanvraag tot erkenning.

Om erkend te blijven dient de satellietborstkliniek aan te tonen dat ze het laatste jaar of als gemiddelde gedurende de laatste drie jaar voor de verlenging van de erkenning, het in het tweede lid bedoelde aantal nieuwe diagnoses heeft gesteld.

Art. 24/3.De verpleegkundige omkadering van de satellietborstkliniek bestaat uit een 0,5 FTE aan de borstkliniek verbonden verpleegkundige die voldoet aan de voorwaarden vastgesteld in artikel 6.".

Art. 31.De artikelen 25 en 26 van hetzelfde besluit vormen voortaan een titel 4 luidende "Titel 4. Slotbepalingen.".

Art. 32.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Bruxelles, 15 december 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

^