Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 15 april 2018
gepubliceerd op 08 mei 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de vorming en de opleiding

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018200847
pub.
08/05/2018
prom.
15/04/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

15 APRIL 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de vorming en de opleiding (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de vorming en de opleiding.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 april 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2017 Vorming en opleiding (Overeenkomst geregistreerd op 19 oktober 2017 onder het nummer 142115/CO/324) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel.

Art. 2.Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder : - "formele opleiding" : door lesgevers of sprekers ontwikkelde cursussen en stages. Deze opleidingen worden gekenmerkt door een hoge graad van organisatie van de opleider of opleidingsinstelling. Ze gaan door op een plaats die duidelijk van de werkplek gescheiden is. Ze richten zich tot een groep cursisten en vaak wordt een attest verstrekt dat de opleiding gevolgd werd. Die opleidingen kunnen ontwikkeld en beheerd worden door de onderneming zelf of door een extern organisme; - "informele opleiding" : de opleidingsactiviteiten, andere dan deze bedoeld onder formele opleiding, die rechtstreeks betrekking hebben op het werk. Deze opleidingen worden gekenmerkt door een hoge graad van zelforganisatie door de individuele leerling of door een groep leerlingen met betrekking tot de tijd, de plaats en de inhoud, een inhoud die gekozen wordt volgens de individuele behoeften van de cursist op de werkplek, en met een rechtstreeks verband met het werk en de werkplek, met inbegrip van deelname aan conferenties of beurzen voor leerdoeleinden; - "bijzondere scholingsovereenkomst" : de overeenkomst gesloten onder het toezicht van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, tussen een werkgever en een werknemer van minstens 18 jaar oud of niet meer onderworpen aan de leerplicht. Deze overeenkomst bestaat uit twee delen : a) een deeltijdse arbeidsovereenkomst die, na het verstrijken van de scholingsperiode, wordt omgezet in een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur; b) een overeenkomst tot vorming in de praktijk van een vak van de diamantnijverheid gedurende de resterende tijd van een voltijdse arbeidsduurregeling. De scholingsperiode duurt 18 maanden. HOOFDSTUK II. - Opleidingsinspanning

Art. 3.De opleidingsinspanning in dit artikel is van toepassing op de ondernemingen met meer dan 20 voltijds equivalente werknemers.

De onderneming zal een opleidingsinspanning van gemiddeld 2 werkdagen, per jaar, per voltijds equivalente werknemer leveren. Deze opleidingsinspanning wordt geleverd op het niveau van de onderneming.

Er is geen individueel recht voor de werknemers.

Dit artikel heeft betrekking op zowel de formele als de informele opleidingen.

Art. 4.De sociale partners spannen zich in om alle werknemers te betrekken bij de opleidingsinspanningen aangeboden binnen de sector van de diamantnijverheid en -handel. HOOFDSTUK III. - Inwerkingtreding en opzegging

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2018 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan opgezegd worden door elke ondertekenende partij, met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden. De opzegging wordt betekend bij aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel en aan elke ondertekenende partij.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 15 april 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^