Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 mei 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/04/2018 pub. 08/05/2018 numac 2018011885 bron federale overheidsdienst financien Wet inzake bepaalde versnelde procedures voor beroep bij de Raad van State type wet prom. 09/09/2015 pub. 08/05/2018 numac 2018030243 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met : - de Luchtvervoerovereenkomst tussen ten eerste, de Verenigde Staten van Amerika, ten tweede, de Europese Unie en haar Lidstaten, ten derde, IJsland en ten vierde, het Koninkrijk Noorwegen, gedaan te Luxemburg en Oslo op 16 en 21 juni 2011; - de Aanvullende Overeenkomst tussen ten eerste, de Europese Unie en haar Lidstaten, ten tweede, IJSland, en ten derde, het Koninkrijk Noorwegen, betreffende de toepassing van de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen ten eerste, de Verenigde Staten van Amerika, ten tweede, de Europese Unie en haar Lidstaten, ten derde, IJsland en ten vierde, het Koninkrijk Noorwegen, gedaan te Luxemburg en Oslo op 16 en 21 juni 2011 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 08/05/2018 numac 2017014384 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de verplaatsingskosten type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2018 numac 2017032036 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffende de wijziging van de statuten van het "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - haven van Antwerpen", opgericht bij de beslissing van 28 november 1963 en 6 februari 1964 van het Gewestelijk Paritair Comité der haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot instelling van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 08/05/2018 numac 2017206059 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de toekenning van een bedrijfstoeslag bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar met medische reden (1) type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 08/05/2018 numac 2017206481 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende het anciënniteitsverlof type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 08/05/2018 numac 2017206507 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende de syndicale premie type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 08/05/2018 numac 2017206512 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning door Constructiv van een bijzondere aanvullende vorstvergoeding type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 08/05/2018 numac 2017206532 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan sommige invalide arbeiders type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 08/05/2018 numac 2017206715 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de toekenning van een bedrijfstoeslag bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 of 59 jaar na een beroepsloopbaan van 40 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 08/05/2018 numac 2017206726 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, tot vaststelling van de periodes en de minimumlonen in het stelsel van de aanvullende scholingsovereenkomsten voor de jaren 2018 en 2019 type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 08/05/2018 numac 2017206756 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 augustus 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende het onthaal in de onderneming type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 08/05/2018 numac 2017206697 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 augustus 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de terugbetaling van de vervoerskosten met betrekking tot de verplaatsingen gedaan op vraag van de klanten voor boodschappen voor het huishouden type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 08/05/2018 numac 2017206709 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 augustus 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de vergoeding van de verplaatsingstijd en de terugbetaling van de vervoerskosten tussen de woonplaatsen van opeenvolgende gebruikers type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 08/05/2018 numac 2017206724 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het bont en kleinvel, betreffende de uitvoering van afdeling 1 - Investeren in opleiding - van hoofdstuk 2 "Werkbaar werk" van titel 2 van de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 08/05/2018 numac 2017206902 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 08/05/2018 numac 2017206915 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de aanvullende vergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 08/05/2018 numac 2017206998 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de autobussen en autocars, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van het rijdend personeel dat ongeregeld vervoer verricht type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 08/05/2018 numac 2017207002 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende het tewerkstellen van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 08/05/2018 numac 2017207019 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende het tijdskrediet en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 08/05/2018 numac 2017207024 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de risicogroepen 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 08/05/2018 numac 2018010328 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 maart 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de terugbetaling van de vervoerskosten van de woonplaats naar de werkplaats type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 08/05/2018 numac 2018010081 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen; b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juli 2017 betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2018 numac 2018011820 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal EPI Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P&O Bij koninklijk besluit van 25 december 2017 wordt bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A2, met de titel van attaché managementondersteuning, vakrichting "Alg - Mevr. VAN DEN BORRE Sara, geboren op 22 februari 1983, attaché klasse A1, Nederlandstalig taalkad(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2018 numac 2018011821 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal EPI Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P&O Bij koninklijk besluit van 25 december 2017 worden bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A2, met de titel van attaché gevangenisdirecteur junior, vakrichting "Al - Mevr. BECKERS Anneleen, geboren op 16 mei 1981 te Genk, attaché managementondersteuning klasse A1(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2018 numac 2018011822 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal EPI Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P&O Bij koninklijk besluit van 25 december 2017 wordt bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A2, met de titel van attaché-Meso managementondersteuning bij CDRGA te Brug - Mevr. VERHENNE Tinne, geboren op 10 april 1981 te Tielt, attaché klasse A1, Nederlandstalig taalk(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2018 numac 2018011824 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal EPI Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P&O Bij koninklijk besluit van 25 december 2017 wordt bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A4, met de titel van Adviseur-generaal van een penitentiaire inrichting, va - Mevr. STEENBERGEN Mathilde, geboren op 23 december 1974 te Brugge, adviseur gevangenisdirecteur A(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2018 numac 2018011955 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal EPI. - Penitentiaire Inrichtingen Dienst P&O Bij koninklijk besluit van 25 maart 2018 wordt aangewezen door mandaat in de hogere klasse A5, met de titel van regionaal directeur penitentiaire inrichting regio Noord, va - De heer DEMUYNCK Johan, geboren op 8 november 1961 te Kortrijk, adviseur-generaal gevangenisdirec(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2018 numac 2018011916 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bevordering Bij koninklijk besluit van 15 april 2018 wordt de heer Alberto FERNANDEZ-FERNANDEZ, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A4 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O, Middenstand en Energie in een betrekk Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 04/05/2018 pub. 08/05/2018 numac 2018011951 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 21, § 3, tweede lid van de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. 23/04/2018 pub. 08/05/2018 numac 2018011996 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 08/05/2018 numac 2018012004 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 10 april 2018 op het eigen vermogen van de betalingsinstellingen type koninklijk besluit prom. 26/04/2018 pub. 08/05/2018 numac 2018040126 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de onderzoeksraad voor de scheepvaart type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 08/05/2018 numac 2018200141 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de sectorale regeling van de maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 08/05/2018 numac 2018200146 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 08/05/2018 numac 2018200148 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de vorming en de innovatie type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 08/05/2018 numac 2018200250 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de betaling van een anciënniteitspremie type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 08/05/2018 numac 2018200252 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 08/05/2018 numac 2018200259 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende de definitie van de risicogroepen en het vastleggen van de bijdragen voor hen voor de periode 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 08/05/2018 numac 2018200265 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de anciënniteitspremie type koninklijk besluit prom. 15/04/2108 pub. 08/05/2018 numac 2018200484 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 augustus 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 08/05/2018 numac 2018200489 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de bijdragen verschuldigd aan het "Fonds voor bestaanszekerheid van de bosontginningen", "Bosuitbatingsfonds" genaamd type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 08/05/2018 numac 2018200829 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de bosontginningen", genaamd "Bosuitbatingsfonds" type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 08/05/2018 numac 2018200832 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, betreffende de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 21 maart 2017, tot vaststelling, voor 2017-2018, van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 08/05/2018 numac 2018200844 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknemers van 62 jaar en ouder type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 08/05/2018 numac 2018200846 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, tot toekenning van een aanvullende vergoeding bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 of 59 jaar in het kader van de nachtarbeid en met een loopbaan van 33 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 08/05/2018 numac 2018200847 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de vorming en de opleiding type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 08/05/2018 numac 2018200848 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 en 59 jaar met 40 jaar beroepsloopbaan en de vrijstelling aangepaste beschikbaarheid vanaf 60 jaar type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 08/05/2018 numac 2018200851 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 of 59 jaar met een loopbaan van 40 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 08/05/2018 numac 2018200857 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende het SWT vanaf 58 of 59 jaar met een loopbaan van 40 jaar en het SWT vanaf 58 jaar voor de mindervalide werknemers of met zware fysieke problemen type koninklijk besluit prom. 21/03/2018 pub. 08/05/2018 numac 2018201284 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 1966 tot vaststelling van de samenstelling van het Beheerscomité, de organisatie en werkingsregelen van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 08/05/2018 numac 2018200911 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar voor de mindervalide werknemers met een loopbaan van 35 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 08/05/2018 numac 2018200916 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, tot toekenning van een aanvullende vergoeding bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 of 59 jaar in het kader van de zware beroepen en met een loopbaan van 33 jaar (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/03/2018 pub. 08/05/2018 numac 2018011898 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra bepaald bij het ministerieel besluit van 24 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra type ministerieel besluit prom. 19/04/2018 pub. 08/05/2018 numac 2018011923 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit tot oprichting van de Vlaamse werkgroep Bedrijfsgezondheidszorg voor wat de vervanging van enkele leden betreft type ministerieel besluit prom. 24/04/2018 pub. 08/05/2018 numac 2018011997 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanduiding van de ratingbureaus beoogd door het koninklijk besluit van 10 december 2017 tot opstelling van een waarborgprogramma voor de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie type ministerieel besluit prom. 19/04/2018 pub. 08/05/2018 numac 2018012013 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 25 juli 2011 houdende de goedkeuring van het eenheidsreglement gerecycleerde granulaten

decreet

type decreet prom. 19/04/2018 pub. 08/05/2018 numac 2018011789 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord gesloten op 28 april 2017 tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende het "Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie" (afgekort "AEF-Europe") type decreet prom. 20/04/2018 pub. 08/05/2018 numac 2018011941 bron vlaamse overheid Decreet houdende de invoering van sociale-impactobligaties type decreet prom. 27/04/2018 pub. 08/05/2018 numac 2018011924 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 31 juli 2017 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, § 5, van de Algemene kinderbijslagwet en de wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de staat bezoldigd personeel alsmede voor de personeelsleden van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader van de korpsen van de lokale politie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/04/2018 pub. 08/05/2018 numac 2018011846 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de Afgevaardigde van de Regering bij de "Université Libre de Bruxelles"

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 08/05/2018 numac 2018011994 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2017, wordt beschermd als landschap de Mijlenmeers gelegen Vogelenzangstraat, Mijlenmeersstraat, Sint-Janskruidlaan en Lennikse baan te Anderlecht, Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/05/2018 numac 2018030965 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV HM INVEST en de NV VAN CRANENBROEK, die beiden woonp Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 20 februari 2018. Deze zaak is inges(...)

document

type document prom. -- pub. 08/05/2018 numac 2018202353 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. type document prom. -- pub. 08/05/2018 numac 2018202413 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A , voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie o Aankopers (m/v/x) - BNG17216. Er zijn geen laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 02/(...) o Dossiercoördinators internationale relaties en managementondersteuning (m/v/x) - BNG17217. Er is (...) type document prom. -- pub. 08/05/2018 numac 2018202429 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Juristen-Verantwoordelijken van de juridische afdeling (niveau A3), voor het RIZIV. - Selectienummer : ANG18092-MNG18037 Solliciteren kan tot 23/05/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functie(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2018 numac 2018030947 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Raadgevende afdeling van het Observatorium voor de chronische ziekten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit va Bij hetzelfde besluit, wordt mevr. PIRSON Anne Françoise, benoemd in de hoedanigheid van werkend li(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2018 numac 2018030901 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 maart 2018 wordt de heer Wim HEYMAN met ingang van 1 februari 2018 tot rijksambtenaar benoemd, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, in de klasse A2 met de titel van att Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

document

type document prom. -- pub. 08/05/2018 numac 2018090001 bron muntfonds. - jaarrekeningen 2017 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [2018/90001] [2018/90001] Muntfonds. - Jaarrekeningen 2017 Fonds monétaire. - Comptes annue Toestand van het Muntfonds op 31 december 2017 gepubliceerd in uitvoering van artikel 7 (...)
^