Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 15 april 2013
gepubliceerd op 13 juni 2013

Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2013 aan het permanent secretariaat van de Commissie ter bescherming van mariene levende rijkdommen in Antarctica

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2013024193
pub.
13/06/2013
prom.
15/04/2013
ELI
eli/besluit/2013/04/15/2013024193/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 APRIL 2013. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2013 aan het permanent secretariaat van de Commissie ter bescherming van mariene levende rijkdommen in Antarctica (CCAMLR)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 maart 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/03/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013003023 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013, inzonderheid op programma 25.55.1;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, artikelen 14 en 22;

Overwegende dat de Overeenkomst inzake de bewaring van de zeefauna en flora van Antarctica, opgemaakt te Canberra op 20 mei 1980, in voege getreden is in 1982 en goedgekeurd werd door de wet van 17 januari 1984;

Overwegende dat Artikel VII van bovenvermelde Overeenkomst een permanent secretariaat heeft ingesteld te Hobart, Tasmanië;

Overwegende dat op de XXXIe vergadering van CCAMLR (vergadering van 23 oktober tot 1 november 2012 te Hobart) de vertegenwoordigers het voorziene budget voor 2012/2013 evenals de bijdrageschaal voor 2013 goedgekeurd hebben;

Overwegende dat België zich, als stichtend lid van het Antarcticaverdrag, verplicht ziet bij te dragen tot de werking van deze vermaarde internationale conventie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van 19 maart 2013;

Op de voordracht van de Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een bedrag in euro ten belope van de omzetwaarde van AUD 122.271aan te rekenen op basisallocatie 55.11.35.40.01 (Programma 25.55.1) van de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2013, wordt aan het secretariaat van het CCAMLR verleend als Belgische bijdrage voor 2013 en zal gestort worden op het volgende rekeningnummer : Bank : Commonwealth Bank of Australia AccountNr. : 10182490, Branch BSB Number : 067 000 In : 81 Elizabeth Street, Hobart, Tasmania 7000, Australia SWIFT address : CTBAAU2S For the benefit of : Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources P.O. Box 213 North Hobart Tasmania 7002 Australia

Art. 2.Het in artikel 1 vermeld bedrag zal in eenmaal vereffend worden van zodra dit besluit ondertekend is en de aanvraag tot uitbetaling voorgelegd wordt.

Art. 3.De besteding van de bijdrage zal naderhand verantwoord worden op basis van een activiteitsrapport, vergezeld van een financiële staat, afgeleverd door het secretariaat van het CCAMLR.

Art. 4.De minister bevoegd voor Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 april 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, M. WATHELET

^