Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 15 april 2002
gepubliceerd op 04 september 2002

Koninklijk besluit betreffende de werkgroep inzake de programmatuur voor het beheer van het elektronisch medisch dossier in de huisarts-geneeskunde

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2002022497
pub.
04/09/2002
prom.
15/04/2002
ELI
eli/besluit/2002/04/15/2002022497/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 APRIL 2002. - Koninklijk besluit betreffende de werkgroep inzake de programmatuur voor het beheer van het elektronisch medisch dossier in de huisarts-geneeskunde


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, inzonderheid op artikel 45bis , ingevoegd bij de wet van 25 januari 1999;

Gelet op het advies 32.312/3 van de Raad van State, gegeven op 22 januari 2002;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een multidisciplinaire werkgroep inzake de programmatuur voor het beheer van het elektronisch medisch dossier in de huisartsgeneeskunde wordt opgericht. De werkgroep wordt belast met het uitbrengen van de adviezen bedoeld in artikel 45bis , §§ 3 en 5, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheiszorgberoepen, wat het medisch dossier in de huisarts-geneeskunde betreft.

Art. 2.De werkgroep bestaat uit leden die deskundig zijn in de volgende domeinen : medische informatica, gecodeerde classificatie in de eerstelijnszorg, opleiding van huisartsen in het gebruik van medische software, epidemiologie en elektronisch medisch dossier.

De leden worden benoemd, voor een termijn van 6 jaar, door de Minister die de volksgezondheid in zijn bevoegdheid heeft, met inachtneming van de volgende voorwaarden : 1° vijf leden worden aangewezen uit en op voordracht van de Commissie « Standaarden inzake telematica ten behoeve van de sector van de gezondheidszorg »;2° vijf leden worden aangewezen uit en op voordracht van de vereniging zonder winstoogmerk « Elektronisch Medisch Dossier en Telematische Transmissie van Gezondheidsgegevens »;3° één lid wordt aangewezen op voordracht van de minister die de volksgezondheid in zijn bevoegdheid heeft;4° één lid wordt aangewezen op voordracht van de minister die de sociale zaken in zijn bevoegdheid heeft;5° één lid wordt aangewezen op voordracht van de minister die de justitie in zijn bevoegdheid heeft;6° één lid wordt aangewezen op voordracht van de minister die de economische zaken in zijn bevoegdheid heeft;7° twee leden worden aangewezen op voordracht van de representatieve beroepsorganisaties van artsen.

Art. 3.Voor het uitbrengen van een advies over de homologatie van een software-pakket voor het beheer van het medisch dossier kan de werkgroep een beroep doen op deskundigen inzake informatica. Indien de werkgroep van deze mogelijkheid gebruik maakt, dient hij telkens minstens twee deskundigen te raadplegen.

De deskundigen mogen geen rechtstreekse of onrechtstreekse band hebben met een softwareproducent.

Art. 4.De Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 april 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. M. AELVOET

^