Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 4 september 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 04/09/2002 numac 2002003384 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor fusie tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 heeft de Commissie voor het Bank- en Financi(...) type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en tot wijziging van verschillende andere wetsbepalingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/06/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002000457 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 december 1998 betreffende de vergunning van spoorwegonderneming en het gebruik van de spoorweginfrastructuur type koninklijk besluit prom. 19/06/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002000458 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 16 januari 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 februari 1999 genomen tot uitvoering van artikel 2, § 5, eerste lid, van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2002 numac 2002002234 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 8 april 2002 zijn benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Ridder Mevr. Elleboode Francine, M., G., programmeringsanalist bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie. Zij zal het Zij neemt haar rang in de Orde in op 15 november 2001. Kroonorde Officier De heer De Winte(...) type koninklijk besluit prom. 22/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003395 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en ter uitvoering van het koninklijk besluit nr. 62 van 10 november 1967 ter bevordering van de omloop van financiële instrumenten type koninklijk besluit prom. 22/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003394 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 15 juli 1998 tot wijziging van sommige wettelijke bepalingen inzake financiële instrumenten en effectenclearingstelsels type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2002 numac 2002007129 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Ingetrokken bepalingen Bij koninklijk besluit nr. 3958 van 14 april 2002, worden de bepalingen van het koninklijk besluit van 10 januari 2002 ingetrokken wat betreft reserveluitenant G. Bruneel, van de landmacht, korps van type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2002 numac 2002007134 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling in de **** **** koninklijk besluit ****. 3969 van 22 april 2002 : Landmacht De kandidaat-beroepsofficier van de bijzondere werving van wie de naam volgt, wordt op 28 september 2001 aangesteld in de graad van **** **** kandidaat-beroepsofficieren van de bijzondere werving van wie de namen volgen, worden op 28 ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2002 numac 2002007139 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Vaststelling van de anciënniteit Bij koninklijk besluit nr. 3972 van 22 april 2002, neemt kapitein-commandant D. Vanhaebost van het korps van de logistiek, anciënniteitsrang als kapitein-commandant op 12 oktober 1999. V type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2002 numac 2002007141 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag. - Aanstelling Bij koninklijk besluit ****. 3976 van 28 april 2002 : op datum van 23 april 2002 wordt Brigade-generaal ****. **** ontslagen uit de functie van "**** of **** **** **** S Kolonel **** ****. **** wordt op 23 april 2002, voor de duur van zijn opdracht, aangesteld in de graad(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2002 numac 2002007140 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheiding. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 3975 van 28 april 2002, wordt het Kruis van Officier in de **** postuum verleend aan kapitein vlieger **** ****. Dit ereteken wordt verleend met **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2002 numac 2002007143 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag Bij koninklijk besluit ****. 3978 van 3 mei 2002, wordt luitenant-ter-zee eerste klasse ****. **** ontslagen uit het ambt van ordonnansofficier van de Koning op 1 mei 2002. type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2002 numac 2002007147 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Ontslag Bij koninklijk besluit ****. 3983 van 7 mei 2002, wordt majoor ****. Van **** **** op 26 februari 2002 ontslagen uit het ambt van officier lichamelijke opvoeding en sport in het kader van het militair onderwijzend personeel type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2002 numac 2002007164 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Verandering van de anciënniteit Bij koninklijk besluit ****. 3999 van 7 mei 2002, neemt kapitein-commandant ****. **** ****, **** als kapitein-commandant op 26 januari 1988. Voor verdere bevordering wordt hij na **** **** koninklijk besluit ****. 4009 van 30 mei 2002, neemt **** ****. ****, ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2002 numac 2002007169 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheiding. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 4013 van 5 juni 2002, wordt luitenant-ter-zee eerste klasse ****., ****, benoemd tot Commandeur in de Orde van **** ****. Hij zal van heden af rang in de type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2002 numac 2002007171 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Verandering van de anciënniteit Bij koninklijk besluit ****. 4015 van 5 juni 2002, neemt majoor ****, ****., van het korps van de logistiek van de landmacht, **** als majoor op 28 december 1994. Voor verdere **** **** koninklijk besluit ****. 4018 van 5 juni 2002, neemt majoor ****. ****, van het korps van ****(...) type koninklijk besluit prom. 11/07/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002007187 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 april 2000 tot benoeming van de leden van de commissie van nationale erkentelijkheid die de Minister van Landsverdediging moet adviseren bij het toekennen van een statuut van nationale erkentelijkheid aan militaire oud-strijders type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2002 numac 2002007189 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Verandering van macht Bij koninklijk besluit nr. 4032 van 11 juli 2002 : Wordt kapitein J. Nelissen, van het korps van de administratie van de landmacht, op zijn aanvraag, met zijn graad en anciënniteit overgeplaatst naa Voor verdere bevordering wordt hij na kapitein van het vliegwezen F. Saint Guillain gerangschikt. type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2002 numac 2002009821 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen Personeel Bij koninklijk besluit van 12 juni 2002 is de heer Serge Rooman, stagedoend directeur bij het Directoraat-generaal Uitvoering van Straffen en Maatregelen, in vast verband beno Bij koninklijk besluit van 26 juni 2002 is Mevr. Anca Wauters, stagedoend adjunct-adviseur vorm(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2002 numac 2002009839 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 12 juni 2002 : - is Mevr. Harrewyn, A., vast aangewezen tot advocaat-generaal bij het hof van beroep te Gent op datum van 10 september 2002; - is de aanwijzing van de heer Verhelst, S., onder Bij koninklijke besluiten van 7 juli 2002 : - is de aanwijzing van de heer Van Cauwenberghe,(...) type koninklijk besluit prom. 15/04/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002022497 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de werkgroep inzake de programmatuur voor het beheer van het elektronisch medisch dossier in de huisarts-geneeskunde

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/06/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003306 bron ministerie van financien Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de reglementen van de Nationale Bank van België

decreet

type decreet prom. 11/07/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002029437 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 20 december 2001 tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen (1) type decreet prom. 11/07/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002029438 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 14 juli 1997 houdende organisatie van de gezondheidspromotie in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 17/07/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002029439 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het administratief en geldelijk statuut van de leden van het administratief personeel, het vak-, meesters- en dienstpersoneel van de Rijksinrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaal onderwijs

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/07/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002029410 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van artikel 14 van het besluit van 11 juni 1999 betreffende de erkenning van de adoptieinstellingen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002031430 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Ukkel tot gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 51bis « Floride - Langeveld », goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 april 1994

lijst

type lijst prom. -- pub. 04/09/2002 numac 2002003383 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend . - Lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunnin(...) Bij besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van 7 augustus 2002, wordt de op 3(...)

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 04/09/2002 numac 2002009759 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 178 9 juli 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing 2002/484/EG : * Staat van inkomsten en uitgaven van het Europees Agentschap voor de veiligh 2002/485/EG : * Staat van ontvangsten en uitgaven van het Vertaalbureau voor de organen van de E(...)

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 04/09/2002 numac 2002011343 bron ministerie van economische zaken Belgisch Instituut voor Normalisatie Publicaties ter kritiek Het Belgisch instituut voor normalisatie (BIN) publiceert ter kritiek de hierna volgende Belgische normontwerpen. Deze ontwerpen zijn verkrijgbaar bij het Belgisch instituut v(...) Opmerkingen en suggesties mogen overgemaakt worden aan hetzelfde adres tot op de sluitingsdatum van(...)

erratum

type erratum prom. 13/06/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002031461 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de regels voor de toepassing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juni 2002 betreffende de toekenning van premies voor renovatie van het woonmilieu. - Errata

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2002 numac 2002007133 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Benoemingen van hoofdofficieren in het reservekader Bij koninklijk besluit nr. 3968 van 22 april 2002 : In de landmacht hebben de volgende benoemingen plaats in de categorie van de reserveofficieren op 26 maart 2001 : Reservel type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2002 numac 2002007132 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoeming van lagere officieren van het actief kader Bij koninklijk besluit ****. 3967 van 22 april 2002 : In de landmacht heeft de volgende benoeming plaats in de categorie van de beroepsofficieren op 26 maart 2002 : tot **** **** de landmacht hebben de volgende benoemingen plaats in de categorie van de **** (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2002 numac 2002007135 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoemingen van officieren in de **** en de hogere graad **** koninklijk besluit ****. 3970 van 22 april 2002 : De bepalingen van het koninklijk besluit ****. 2058 van 26 november 1998 worden ingetrokken met betrekking tot de aan **** kandidaat-beroepsofficier ****. **** wordt op 26 september 1997 aangesteld in de graad van ****(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2002 numac 2002007170 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen van officieren in de **** **** koninklijk besluit ****. 4014 van 5 juni 2002, worden de aangestelde vaandrigs-ter-zee tweede klasse kandidaat-**** van wie de namen volgen, op 27 maart 2002 benoemd **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/09/2002 numac 2002007188 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Benoemingen van officieren in de **** **** koninklijk besluit ****. 4031 van 11 juli 2002, worden de kandidaat-beroepsofficieren van de bijzondere werving bij de luchtmacht aangesteld in de graad van onderluitenant ****

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 04/09/2002 numac 2002009840 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen notaris ter standplaats : - Brussel : 1; - Evere : 1. In toepassing van artikel 43, § 12 van de wet van 15 juni 1935 op het ogenblik der talen in gerechtszaken, dienen deze plaatsen te worden voorz - Diest : 1; - Antwerpen : 1; - Antwerpen : 1 (vanaf 31 december 2002); - Willebroek : 1;
^