Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 14 september 2011
gepubliceerd op 31 oktober 2011

Koninklijk besluit tot opheffing van verschillende bepalingen van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2011204338
pub.
31/10/2011
prom.
14/09/2011
ELI
eli/besluit/2011/09/14/2011204338/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

14 SEPTEMBER 2011. - Koninklijk besluit tot opheffing van verschillende bepalingen van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 augustus 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Gabon tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 14 januari 1993 type wet prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Arabische Republiek Egypte tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Kaïro op 3 januari 1991 type wet prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Franse Republiek betreffende het kraamgeld, ondertekend te Brussel op 26 april 1993 sluiten betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, artikel 4, § 1, gewijzigd bij de wetten van 7 april 1999, 11 juni 2002 en 10 januari 2007;

Gelet op het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming, goedgekeurd bij de besluiten van de Regent van 11 februari 1946 en 27 september 1947;

Gelet op het advies nr. 140 van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werkgegeven op 17 april 2009;

Gelet op het advies 49.872/1 van de Raad van State gegeven op 5 juli 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In Titel II, Hoofdstuk I van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming, goedgekeurd bij de besluiten van de Regent van 11 februari 1946 en 27 september 1947, wordt het opschrift van Afdeling IIbis handwerktuigen, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 14 maart 1975, opgeheven.

Art. 2.In Titel II, Hoofdstuk III, Afdeling I, Onderafdeling I van hetzelfde Reglement worden de volgende bepalingen opgeheven : 1° artikel 108, § 2, vervangen door het koninklijk besluit van 16 april 1965 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 augustus 1968;2° artikel 120, vervangen door het koninklijk besluit van 16 april 1965 en gewijzigd door de koninklijke besluiten van 2 augustus 1968, 20 mei 1980 en 28 mei 2003;3° artikel 121, § 2, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 augustus 1968.

Art. 3.In Titel II, Hoofdstuk III, Afdeling I, Onderafdeling II van hetzelfde reglement worden opgeheven : 1° het opschrift van punt 4quinquies bijzondere bepalingen betreffende de aan kobalt blootgestelde werknemers, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 10 april 1991;2° artikel 135quinquies, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 10 april 1991 en vervangen bij het koninklijk besluit van 28 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/05/2003 pub. 04/09/2003 numac 2003012328 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de privé-ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 28/05/2003 pub. 04/09/2003 numac 2003012323 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, genaamd : "Fonds Sociale Maribel voor de privé-ziekenhuizen" en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 28/05/2003 pub. 11/09/2003 numac 2003012325 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan type koninklijk besluit prom. 28/05/2003 pub. 28/07/2003 numac 2003012327 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de sectorale omkadering van de regimes met nachtprestaties waarover een akkoord werd bereikt vóór 8 april 1998 sluiten.

Art. 4.Artikel 162 van hetzelfde reglement, vervangen bij het koninklijk besluit van 18 februari 1960, wordt opgeheven.

Art. 5.Artikel 359D van hetzelfde reglement, vervangen bij het koninklijk besluit van 22 augustus 1957, wordt opgeheven.

Art. 6.In Titel III, Hoofdstuk II van hetzelfde reglement wordt Afdeling I, dat de artikelen 364 tot 392 bevat, gewijzigd bij de

koninklijke besluiten van 22 juni 1956, 9 maart 1962 en 17 september 1987, opgeheven voor zover het maatregelen van interne politie betreft die betrekking hebben op de arbeidsbescherming.

Art. 7.In Titel III, Hoofdstuk II, Afdeling II van hetzelfde reglement worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° artikel 393, vervangen bij het koninklijk besluit van 28 augustus 1968 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 9 april 1980 en 17 september 1987, wordt opgeheven;2° artikel 397, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 maart 1962, wordt opgeheven voor zover het maatregelen van interne politie betreft die betrekking hebben op de arbeidsbescherming;3° de artikelen 409 tot 433, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 10 juni 1952, 9 maart 1962 en 17 september 1987, worden opgeheven voor zover het maatregelen van interne politie betreft die betrekking hebben op de arbeidsbescherming.

Art. 8.In Titel III, Hoofdstuk II van hetzelfde reglement wordt Afdeling VI, dat de artikelen 513 tot 524ter bevat, gewijzigd bij de

koninklijke besluiten van 8 oktober 1955 en 1 juli 1966, opgeheven.

Art. 9.In Titel III, Hoofdstuk II, Afdeling X van hetzelfde reglement worden opgeheven : 1° § 2 Ontsmetting van het haar in de borstelmakerijen, dat de artikelen 685 en 685bis bevat, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 9 maart 1962 en 17 september 1987, voor zover het maatregelen van interne politie betreft die betrekking hebben op de arbeidsbescherming;2° § 3 Haarsnijderij, dat de artikelen 686 tot 692 bevat, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 9 maart 1962 en 17 september 1987, voor zover het maatregelen van interne politie betreft die betrekking hebben op de arbeidsbescherming.

Art. 10.In Titel III van hetzelfde reglement wordt Hoofdstuk IV, dat artikel 723ter1 bevat, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 15 december 1978 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 17 september 1987 en 11 maart 2002, opgeheven.

Art. 11.In Titel V van hetzelfde reglement wordt Hoofdstuk III, dat de artikelen 847 tot 849 omvat, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 maart 1958, 18 februari 1960, 28 februari 1963, 7 september 1964, 14 maart 1974, 10 april 1974, 1 december 1989 en 30 juli 1994, opgeheven.

Art. 12.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 september 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Besluit van de Regent van 11 februari 1946, Belgisch Staatsblad van 3 april 1946; Besluit van de Regent van 27 september 1947, Belgisch Staatsblad van 3 oktober 1947;

Koninklijk besluit van 10 juni 1952, Belgisch Staatsblad van 27 juni 1952;

Koninklijk besluit van 8 oktober 1955, Belgisch Staatsblad van 21 oktober 1955;

Koninklijk besluit van 22 juni 1956, Belgisch Staatsblad van 7 juli 1956;

Koninklijk besluit van 22 augustus 1957, Belgisch Staatsblad van 7 oktober 1957;

Koninklijk besluit van 21 maart 1958, Belgisch Staatsblad van 30 maart 1958;

Koninklijk besluit van 18 februari 1960, Belgisch Staatsblad van 24 maart 1960;

Koninklijk besluit van 9 maart 1962, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1962;

Koninklijk besluit van 28 februari 1963, Belgisch Staatsblad van 16 mei 1963;

Koninklijk besluit van 7 september 1964, Belgisch Staatsblad van 23 september 1964;

Koninklijk besluit van 16 april 1965, Belgisch Staatsblad van 4 juni 1965;

Koninklijk besluit van 1 juli 1966, Belgisch Staatsblad van 8 juli 1966;

Koninklijk besluit van 2 augustus 1968, Belgisch Staatsblad van 24 augustus 1968;

Koninklijk besluit van 28 augustus 1968, Belgisch Staatsblad van 14 september 1968;

Koninklijk besluit van 14 maart 1974, Belgisch Staatsblad van 30 maart 1974;

Koninklijk besluit van 10 april 1974, Belgisch Staatsblad van 8 mei 1974;

Koninklijk besluit van 14 maart 1975, Belgisch Staatsblad van 27 maart 1975;

Koninklijk besluit van 15 december 1978, Belgisch Staatsblad van 2 februari 1979;

Koninklijk besluit van 9 april 1980, Belgisch Staatsblad van 13 mei 1980;

Koninklijk besluit van 20 mei 1980, Belgisch Staatsblad van 7 juni 1980;

Koninklijk besluit van 17 september 1987Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/09/1987 pub. 06/02/2012 numac 2012000051 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de procedure voor de bestendige deputatie in de gevallen waarin deze een rechtsprekende taak vervult. - Duitse vertaling sluiten, Belgisch Staatsblad van 2 oktober 1987;

Koninklijk besluit van 1 december 1989, Belgisch Staatsblad van 14 december 1989;

Koninklijk besluit van 10 april 1991, Belgisch Staatsblad van 25 mei 1991;

Koninklijk besluit van 30 juli 1994, Belgisch Staatsblad van 17 augustus 1994;

Koninklijk besluit van 11 maart 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/03/2002 pub. 14/03/2002 numac 2002012471 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk type koninklijk besluit prom. 11/03/2002 pub. 21/03/2002 numac 2002012348 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2002, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers om een deel van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen, uitbetaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, te dekken voor de werknemers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is in toepassing van de artikelen 49, 50 en 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten, Belgisch Staatsblad van 14 maart 2002;

Koninklijk besluit van 28 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/05/2003 pub. 04/09/2003 numac 2003012328 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de privé-ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 28/05/2003 pub. 04/09/2003 numac 2003012323 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, genaamd : "Fonds Sociale Maribel voor de privé-ziekenhuizen" en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 28/05/2003 pub. 11/09/2003 numac 2003012325 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan type koninklijk besluit prom. 28/05/2003 pub. 28/07/2003 numac 2003012327 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de sectorale omkadering van de regimes met nachtprestaties waarover een akkoord werd bereikt vóór 8 april 1998 sluiten, Belgisch Staatsblad van 16 juni 2003.

^