Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 14 oktober 2018
gepubliceerd op 09 november 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de invulling van de loonnorm 2017-2018

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018204780
pub.
09/11/2018
prom.
14/10/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de invulling van de loonnorm 2017-2018 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de invulling van de loonnorm 2017-2018.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 oktober 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de binnenscheepvaart Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 februari 2018 Invulling van de loonnorm 2017-2018 (Overeenkomst geregistreerd op 8 maart 2018 onder het nummer 145190/CO/139)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité nr. 139 voor de binnenscheepvaart, uitgezonderd de ondernemingen die actief zijn in de sleepvaart op binnenwateren, en die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 26 juli 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen. - Officieuzecoördinatie in het Duits sluiten tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (hierna "loonnormwet" genoemd), gewijzigd door de wet van 19 maart 2017 tot wijziging van de wet van 26 juli 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen. - Officieuzecoördinatie in het Duits sluiten tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in toepassing en tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 119 van 21 maart 2017, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling voor 2017-2018 van het interprofessioneel kader voor de loonnorm.

Artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 119 voorziet dat de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling voor de periode 2017-2018 wordt vastgelegd op 1,1 pct..

Art. 2.Verhoging koopkracht Vanaf 1 januari 2018 worden de baremieke lonen en de baremieke vergoedingen met 1,1 pct. verhoogd.

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking vanaf 1 januari 2018 en is afgesloten voor onbepaalde duur.

Zij vervangt integraal de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2017 (registratienr. 144454/CO/139).

Art. 4.Zij kan worden opgeheven mits een aangetekende brief aan de voorzitter van het paritair comité waarbij een opzegtermijn van zes maanden wordt gerespecteerd.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 oktober 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^