Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 14 januari 2022
gepubliceerd op 25 januari 2022

Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het beheerscomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2022200292
pub.
25/01/2022
prom.
14/01/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 JANUARI 2022. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het beheerscomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, de artikelen 3, eerste lid, gewijzigd bij de wet van 21 december 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale en diverse bepalingen . - Duitse vertaling van uittreksels sluiten, 4bis, ingevoegd bij de wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten en gewijzigd bij de wet van 20 juli 1991, en 6, eerste lid, gewijzigd bij de wet van 29 december 1990 en het koninklijk besluit van 18 oktober 2004;

Gelet op de wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, artikel 31, gewijzigd bij de wet van 20 juli 1991;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 augustus 1990 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van de wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 januari 1991 tot vaststelling van het aantal leden van het beheerscomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid;

Gelet op de voorstellen van de meest representatieve organisaties die verzocht werden kandidaten voor te dragen;

Op de voordracht van de Minister van Werk en de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden benoemd tot leden van het beheerscomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid : 1° als vertegenwoordigers van de meest representatieve werkgeversorganisaties en van de meest representatieve organisaties van zelfstandigen : de heer Koen CABOOTER de heer Hendrik DE WIT de heer Renaud FRANCART de heer Bart MEERT de heer Louis WARLOP 2° als vertegenwoordigers van de meest representatieve werknemersorganisaties : de heer Philippe BORSU mevrouw Anne LEONARD de heer Koen MEESTERS de heer Olivier PINTELON mevrouw Sabine SLEGERS 3° als vertegenwoordigers van het Nationaal Intermutualistisch College : de heer Tom DE SPIEGELEER de heer Patrick VERERTBRUGGEN 4° als vertegenwoordigers van de openbare instellingen van sociale zekerheid : de heer Koen SNYDERS de heer Jean-Marc VANDENBERGH mevrouw Anne VANDERSTAPPEN Art.2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2022.

Art. 3.De minister bevoegd voor Werk en de minister bevoegd voor Sociale Zaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 januari 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE De Minister van Sociale Zaken, F. VANDENBROUCKE

^