Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 14 januari 2002
gepubliceerd op 18 januari 2002

Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2001002132
pub.
18/01/2002
prom.
14/01/2002
ELI
eli/besluit/2002/01/14/2001002132/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 JANUARI 2002. - Koninklijk besluit houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het artikel 37 van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de invulling van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten, inzonderheid op artikel 2, § 2;

Gelet op het met redenen omkleed advies van 20 december 2001 van het Hoog Overlegcomité van Secteur I;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 23 oktober 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 27 november 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken van 10 oktober 2001;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt opgericht onder het gezag van de Minister tot wiens bevoegdheid de binnenlandse zaken behoren.

Art. 2.§ 1. De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft tot opdracht : 1° de instellingen, de wetgeving en de bevolking : - studies en voorbereiding van de regelgeving, - werking van en toezicht op de provinciale en lokale besturen, - ondersteuning van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en van de Raad van State, - verkiezingen, - bevolking en identiteitsdocumenten, - registratie van natuurlijke en rechtspersonen, - protocol, - help desk burgerzaken 2° het vreemdelingenbeleid en het asielbeleid : - studies en ondersteuning, - controle en beroepen, - asiel, - toegang en verblijf, - verwijdering en gesloten centra;3° de openbare orde en de veiligheid : - politiebeleid en -beheer, - coördinatie van de openbare ordehandhaving, - controle op de organisaties die de privé-beveiliging verzekeren, - politionele preventie, - beheer van het crisiscentrum van de regering;4° de burgerlijke veiligheid : - algemene coördinatie naar aanleiding van calamiteiten, rampen en schade, - organisatie en beheer van de permanente eenheden van de Civiele Bescherming, - beheer van de 100-diensten, - inspectie van de brandweerdiensten en uitvoeren van gezamenlijke aankopen, - algemene reglementering van de brandpreventie, - interventie en noodplanning, - erkenning van rampen;behandeling schadedossiers evenals van oorlogsschade. § 2. De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken neemt, op de datum vastgesteld door de Minister tot wiens bevoegdheid de Binnenlandse Zaken behoren, de diensten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken over met uitzondering van deze belast met het beheer van de begraafplaatsen voor Belgische militairen die overgenomen wordt door het Ministerie van Landsverdediging.

Op dezelfde datum neemt hij de diensten belast met volgende opdrachten over : 1° van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer : - de uitwerking van burgerlijke verdedigingsplannen; - de dossiers rampen en oorlogsschade; 2° van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking : - de vrijwillige terugkeer van vreemdelingen.

Art. 3.Het organogram van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken bevat : 1° de voorzitter van het Directiecomité;2° 6 managementfuncties -1;3° 4 staffuncties.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 januari 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE

^