Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 14 augustus 2021
gepubliceerd op 30 augustus 2021

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1991 houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2021042774
pub.
30/08/2021
prom.
14/08/2021
ELI
eli/besluit/2021/08/14/2021042774/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

14 AUGUSTUS 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1991 houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 november 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, de artikelen 2, § 2, derde lid, en 3, § 1, tweede lid ;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 februari 1991 houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid om de Belgische wetgeving in overeenstemming te brengen met het uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1145 van de Commissie van 30 juni 2021 betreffende de toepassing van richtlijn 2009/103/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de controle op de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen die gewoonlijk in Montenegro en het Verenigd Koninkrijk zijn gestald, aanleiding kan geven, dat in werking is getreden op 2 augustus 2021; gelet op het feit dat het uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie tot gevolg heeft dat de lidstaten met ingang van 2 augustus 2021 afzien van het verrichten van controle op de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid ten aanzien van alle typen voertuigen die gewoonlijk op het grondgebied van Montenegro zijn gestald, met uitzondering van in dat land geregistreerde militaire voertuigen, bij hun binnenkomst in de Unie; gelet op het feit dat de territoriale dekking van de grensverzekering moet worden aangepast aan de eisen van het uitvoeringsbesluit van de Commissie en dat elke vertraging bij de toepassing van dat uitvoeringsbesluit een nadeel berokkent aan de betrokken automobilisten doordat zij niet in aanmerking komen voor de in dat uitvoeringsbesluit voorziene vrijstelling van controles;

Gelet op advies 69.969/1/V van de Raad van State, gegeven op 28 juli 2021 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het goede bestuur eist dat de inwerkingtreding van dit besluit overeenstemt met de datum bepaald in het uitvoeringbesluit (EU) 2021/1145 van de Commissie van 30 juni 2021 betreffende de toepassing van richtlijn 2009/103/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de controle op de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen die gewoonlijk in Montenegro en het Verenigd Koninkrijk zijn gestald, aanleiding kan geven; dat er vanaf de datum bepaald in het uitvoeringsbesluit, te weten 2 augustus 2021, immers geen grondslag is voor de controle op deze wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor voertuigen die gewoonlijk op het grondgebied van Montenegro zijn gestald, en dat er sinds diezelfde datum een gelijke behandeling wordt toegepast tussen enerzijds motorijtuigen uit Montenegro en anderzijds diegene uit andere landen waarvoor de Europese Unie eveneens voorziet in een uitzondering voor grenscontroles;

Op de voordracht van de Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 13 februari 1991 houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, vervangen bij het koninklijk besluit van 24 december 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/12/2020 pub. 08/01/2021 numac 2020044398 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1991 houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° wordt het woord "Montenegro," ingevoegd tussen het woord "Monaco," en het woord "Nederland,";2° in de Franse tekst, worden de woorden "Saint Martin" vervangen door de woorden "Saint-Marin".

Art. 2.In artikel 3, eerste lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 24 december 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/12/2020 pub. 08/01/2021 numac 2020044398 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1991 houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° wordt het woord "Montenegro," ingevoegd tussen het woord "Monaco," en het woord "Nederland,";2° in de Franse tekst, worden de woorden "Saint Marin" vervangen door de woorden "Saint-Marin".

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 2 augustus 2021.

Art. 4.De minister bevoegd voor Verzekeringen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te l'Ile d'Yeu, 14 augustus 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, P.-Y. DERMAGNE

^