Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 14 april 2013
gepubliceerd op 08 mei 2013

Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële bijdrage aan het Bonn Akkoord

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2013024159
pub.
08/05/2013
prom.
14/04/2013
ELI
eli/besluit/2013/04/14/2013024159/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 APRIL 2013. - Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële bijdrage aan het Bonn Akkoord


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 van 4 maart 2013;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd in het koninklijk besluit van 17 juli 1991, artikelen 55 en 58;

Overwegende dat België lid is van het Bonn-Akkoord dat omgezet werd door de wet van 16 juni 1989 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake samenwerking bij het bestrijden van de verontreiniging van de Noordzee door olie en andere schadelijke stoffen, en van de Bijlage, opgemaakt te Bonn op 13 september 1983;

Overwegende dat de 1987 vergadering van het Bonn-Akkoord bij consensus zijn financiële reglement goedgekeurd heeft;

Overwegende dat het Bonn-Akkoord beslist heeft in zijn zitting van 2012, dat de 2013 bijdrage van België 6.734,74 GBP zal bedragen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 maart 2013;

Op de voordracht van de Minister van de Noordzee, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een verplichte toelage ten belope van de omzetwaarde in euro van 6.734,74 GBP aan te rekenen op het krediet voorzien bij de organisatieafdeling 55, basisallocatie 51.35.40.01 (programma 25.55.5) van de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2013, wordt verleend aan het Bonn-Akkoord.

Art. 2.Het bedrag van de toelage zal gestort worden op volgende rekening : National Westminster Bank PLC Law Courts, Temple Bar Branch PO Box 10720 217 Strand London WC2R 1AL Bank code nummer : 60-80-08 Nummer en naam van de rekening : 01626183 Bonn Agreement IBAN : GB75NWBK60800801626183 Swift : NWBKGB2L

Art. 3.De uitbetaling gebeurt bij voorlegging van de vorderingen voor uitbetaling van de toelage. Deze vorderingen worden opgesteld in toepassing van de toepasselijke regelgeving.

Art. 4.De Minister van de Noordzee is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 april 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van de Noordzee, J. VANDE LANOTTE

^